Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Avgå Anna Kinberg Batra’

Nu har jag fått nog av Anna Kinberg Batra!
LÄR DIG ORDKUNSKAP NOG ATT FÖRSTÅ REGERINGSFORMEN!

Det är en sak att fega ur en gång. Du gjorde det med Decemberöverenskommelsen. Den var på gränsen till Grundlagsbrott. Ditt argument att en minoritetsregering måste kunna regera visar på total okunskap om att demokratins förutsättningar är att en minoritetsregering som inte kan få stöd av en majoritet ALLTID har behövt och ALLTID I DEMOKRATISKA LÄNDER BEHÖVER förhandla i varje sakfråga för att få stöd för de olika posterna i sin budget.
Att ens gå och fundera i banorna att Du efter valet 2018 skulle leda Alliansen och få Socialdemokraternas godkännande för en Alliansbudget, säger tyvärr också att du saknar allt vad som krävs av en ledare när det gäller att kunna göra konsekvensanalys. Illa nog.

Värst är att DU, Anna Kinberg Batra, saknar samtliga Ledaregenskaper som krävs av en modern ledare.

* Första kravet på en Ledare är att Ledaren skall kunna lyssna även på de som i företaget, partiet eller gruppen INTE har samma uppfattning. OCH viktigast av allt har kunskap HUR MAN LYFTER UPP SINA MEDARBETARE/SINA PARTIMEDLEMMAR
vilket direkt leder till Andra kravet:

* En Ledare skall oavsett om han/hon blivit tillsatt av en styrelse; valda ombud för ett partis distrikt etc. ALLTID SOM LEDARE VARA LEDARE FÖR SAMTLIGA. D.v.s. inte bara för de som valt honom/henne. Detta är en GRUNDBULT.

* Tredje kravet är viktigast av allt. En Ledare skall efter att ha lyssnat på samtliga(!) inte försöka driva igenom sin egen vilja(!) utan göra ett försök att snabbt (MYCKET VIKTIGT) göra en konsekvensanalys (inom timmar inte dagar eller veckor) väga för och emot samt VÅGA TA ANSVAR VILKET INNEBÄR VÅGA OCH KUNNA TA SNABBT BESLUT. Beslut handlar inte om att vara demokratisk och lyssna på de som skriker högst eller de som just i den frågan verkar vara i majoritet. Det det handlar om är inte att ha rätt, utan om att handla rätt (sett i långsiktigt perspektiv där verkliga Ledare bortser ifrån om beslutet gynnar eller inte gynnar honom/henne som person).

Inte en enda siffra rätt vad det gäller Dig Anna Kinberg Batra.

Vilket leder till den andra gången Du fegade ur.

Hur i hela fridens namn tänkte Du när Du drev igenom att vid årets Budgetomröstning inte rösta emot Löfvénregeringens budget? Trots allt hade även du sagt att Decemberöverenskommelsen hade fallit. De gamle sa: En gång är ingen gång. Två gånger är två gånger och Tre gånger är en ohejdad vana! Så är det.

Att Du, Anna Kinberg Batra ens går och funderar på att begå allvarligt Grundlagsbrott som samtliga försök från vilken svensk regering som helst skulle vara när det gäller att stänga Öresundsbron, är så allvarligt från en partiledare för det parti som i många år gått i bräschen för att våra Svenska Grundlagar och alla Svenska Lagars efterlevelse.

Regeringsformen
Kap 10 Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser
3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas,
eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.</span style

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

– – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – –

Vad gäller ID-kontroll, så finns det redan i klartext krav på detta i EU-direktiv. Inte så som svenska översättningen (korrigerad?) tycks visa att det endast gäller om det finns lag som kräver ID-kontroll i landet. Om Du, Anna Kinberg Batra har kunskap och ordförståelse nog att läsa de Franska och Engelska texterna, så ser Du att i EU-direktivet står att alla som reser inom EU SKALL kunna visa upp ID-handling på begäran av Myndigheter. För övrigt finns det som Du borde känt till även ett antal undantag för icke Svenska Medborgare i Regeringsformen vad gäller rättigheter. FN:s Mänskliga Rättigheter ger INTE ALLA rätt att söka Asyl!!! Kravet är obevekligt att det skall gälla flykt på grund av POLITISK förföljelse OCH att de som begått brott som strider mot FN:s Mänskliga Rättigheter, dvs de som mördat, förföljt oliktänkande eller begått begått terrorbrott etc, DE OMFATTAS INTE AV RÄTTEN ATT SÖKA ASYL!!!!

M-kraven för att kunna stänga bron, Aftonbladet 9 December 2015

Read Full Post »

Hur urbota okunnig får man vara och vara partiledare i Sverige. Lagstifta om något som redan är GRUNDLAGSBROTT!

AVGÅ Anna Kinberg Batra. Illa nog att Du inte är en Ledare, att Du inte verkar förstå vad som krävs av en Ledare….. men att inte ens ha lärt in orden så du förstår orden som står i Regeringsformen – att du inte ens har läst och förstått förarbeten som finns till Regeringsformen…. Det är att visa upp samma dumhet som Löfvén brukar excellera med!

Redan då Ruffa A och undertecknad skrev ett Paper som var uppe på Statskunskapen, Statsvetenskap hette Statskunskap på den tiden och Sverige hade kommit långt i utredningen till den nya Grundlagen. Ruffa hade en rest och jag var mer ny i gemet, men då för länge sedan kom vi fram till att såväl Frankrike som USA hade bättre Grundlags-/Konstitutions skydd mot odemokratiska beslut fattade av ledande politiker/president etc. Så kom Watergate och visade att vi hade rätt. Inte ens en amerikansk president fick fatta odemokratiska beslut som kränkte medborgarnas röstande.
Tänk då bodde Ruffa med familj i ett underbart hus i Örgryte med runt fönster att titta ut genom när man stod i trappan. Mycket vatten har runnit under Sveriges broar sedan dess och Vetenskapsteori samt Källkritisk granskning/analys verkar det som om ingen längre får lära in…..

Kinberg Batra vill lagstifta kring decemberpakten, di.se 26 oktober 2015
DÖ-kritiker rasar mot Kinberg Batras besked, SvD 26 oktober 2015

Börja med att läsa in Regeringsformens 1 kap 1 § och 2§ och försök skaffa dig den ordkunskap som du så uppenbart saknar!

Fortsätt med att slå upp vad rasism är som minst i Nationalencyklopedien!

Därefter bör Du låna en sjundeklassares Samhällskunskapsbok och läsa från pärm till pärm mycket noga!

Det Du föreslår är inte bara Grundlagsbrott utan värre än så Du föreslår en lag som skulle förpassa Sverige till de ICKE DEMOKRATISKA LÄNDERNA. Läs gärna Demokrati samt för att Du skall lära dig förstå något om vad som är Fallacies dvs icke giltiga argument

Skäm inte ut oss Moderata Väljare mera. Sådan galematias hör hemma hos Vänsternissar till Vänster om Vänsterpartiet!

Read Full Post »