Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Asylskäl’

En gång i tiden, långt efter att jag börjat läsa på universitet, trodde jag att Sverige var ett föredöme när det gällde fri- och rättigheter. Vi hade ju Yttrandefrihetslag, Tryckfrihetslag, o.s.v. Inget fel på Sveriges Grundlagar. Inte heller fel på de begränsningar som finns i Fri- och Rättigheter.
Felet ligger i att det finns politiker och de som påverkar allmänhet samt politiker, läs media och intressegrupper, som antingen Inte lärt sig vad som står i Sveriges Grundlagar eller av okänd anledning Inte respekterar vad som står i Sveriges Grundlagar
eller ännu värre Medvetet låtsas som om det inte finns förbjudet för Svenska Staten och Riksdagen att lägga sig i.

Lite går väl att skylla på ”Alla skall med-skolan”. Mycket på att svenska skolan började urholkas kunskaps-/inlärningsmässigt i och med att Grundskolan infördes. Utgångspunkten för Grundskolan var bra. Vi som fick förmånen att gå på Tornhagsskolan i Linköping, Statens Försöksskola för Grundskola, innan den infördes såg samarbetet som fanns med Finland. Vi hade välutbildade lärare och i naturvetenskapliga ämnen fick eleverna själva styra sin inlärningsmöjlighet när vi läst och lärt in (viktigt var att vi hade prov i t.ex. matematik regelbundet dels för att se att vi lärt in – påverkade betyg självfallet, dels för att se att vi förstått det vi lärt in!)

Men som sagt ovan: Alla som borde ha lärt sig Sveriges Grundlagar redan i Grundskolan, finns som kursmål i Samhällskunskap för betyget E, har inte lärt in än mindre förstått vad där står.

Titta på läroböckerna idag. De är ofta mycket torftiga i att lära ut svenska språket. Kommatering och grammatik introduceras inte bakvägen. Orden i dagens läroböcker är så rudimentera att de är för enkla för nästan varenda elev som tagit sig igenom manualerna för att lägga in ett nytt dataspel. Samtidigt för svåra för de elever som inte fått den grundläggande hjälp som många behöver under de första två terminerna, dvs i första klass. Innehållet skall vi bara inte prata om. Texterna i dagens läroböcker är ofta kortare och med mer politiskt korrekt information. Det gick snett den dagen Olof Palme blev skolminister. Sedan har det bara gått utför.Svenska språket och skolans förfall, Norah4you 28 mars 2013

Det var där det började. År 1968….

Svenska skolan – kunskap/utbildning
Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Utan grundläggande ordkunskap, ordförståelse och övning, övning, övning, blir det som lärs in något som inte hamnar på rätt plats i pusslet. Det krävs speciallärare och den utbildningen avskaffade ju S som så mycket annat 🙂

En annan viktig bit för att förstå varför det finns politiker och mediafolk som inte bryr sig om Sveriges Grundlagar kommer utifrån att många idag är så vana vid att skylla på andra: Det är inte mitt bord/inte min fråga samt att vi i Sverige har en nästan sjuklig önskan av att vara alla till lags. Det brukar kallas att vi förhandlar tills vi blir ense. Men Regeringsformen sätter klara gränser för vad Regering och Riksdag FÅR lägga sig i och HUR de om de vill påverka det de inte FÅR lägga sig i skall förhålla sig.

Exempel 1:

Regeringsformen
12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Sveriges Grundlagar gäller även S-MP regering samt Bakläxa utbildningsminister Fridolin

Exempel 2:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

Detta tolkade t.o.m. Justitiekanslern som om det inte skulle medföra ersättning till en född som svensk och levt som svensk men som vid 18 års ålder pga att föräldraskapet omprövades och blev fråntagen sitt svenska medborgarskap… men Högsta Domstolen beslöt annat. Enklare hade varit om vi haft Författningsdomstol….

Ett av de principiellt viktigaste besluten som HD, Högsta Domstolen, i Sverige någonsin tagit har klargjort: att en bestämmelse i regeringsformen om att en svensk medborgare inte får fråntas sitt medborgarskap har överträtts.Ersätts för indraget medborgarskap, SvD 23 april 2014
samt att killen som råkade ut för detta har rätt till ersättning trots att det inte står i Regeringsformen att sådan skall utgå när staten och/eller svensk myndighet bryter mot regeringsformen.

Det principiellt viktiga är alltså det som borde varit självklart, men som alltför många svenska myndigheter gång på gång syndar mot: I Sverige gäller svenska Grundlagar, samt att brott mot Grundlag kan medge rätt till skadestånd.HD klargör: Regeringsformen skall följas

Exempel 3:
Detta med att demokratibegreppet tolkas utifrån ”Som jag tycker”-syndromet och att vi i Sverige saknar Författningsdomstol får absurda konsekvenser.

Regeringsformen
1 kap Statsskickets grunder.

”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
…..
Det märkliga är som alla ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare vet att detta måste lärts in, obs inte bara lärts ut, för att eleven skall kunna visa att den förstår vad demokratibegreppet innebär och därmed som minst uppnått en av de viktigaste målen för att överhuvudtaget vara berättigad att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9…..
Har vi så många ämnesobehöriga SO-lärare, så många icke stadiebehöriga Samhällskunskapslärare eller är det så många som aldrig satt sin fot på lärarhögskolan som undervisar i ett så viktigt ämne?
Kvotering strider mot Regeringsformen 1 kap2§

Personlig kommentar: Självklarheter som aldrig behövt ifrågasättas om Sverige hade haft en Författningsdomstol! Vad hjälper aldrig så fina ord i våra Grundlagar om även ledande politiker struntar i dem?

Sedan kan man precis som SasjaL i den rebloggade artikeln undra över medias censur av åsikter som får föras fram i debatter…. Mediacensurens Sverige I och II

Read Full Post »

Nu räcker det. Det är ingen mänsklig rättighet att få stanna i Sverige. Det är ingen mänsklig rättighet att gömma sig undan utvisning för att man själv eller ens familj lyckats hålla sig kvar X antal år efter att avslag getts på ansökan om uppehållstillstånd. OCH FRAMFÖR ALLT: Det är ingen mänsklig rättighet att sätta sig själv på en pedistal som vore man värd mer än alla de hundratals människor i flyktingläger runt världen som verkligen skulle behöva vår hjälp antingen på plats eller att komma hit. För det är exakt de människornas liv och framtidsmöjligheter som varenda en som gömmer sig undan riskerar.

Utöver detta, det var fruktansvärda händelser som hände i Kosovo innan Kosovo blev självständigt och många som hände långt efteråt. Jag känner såväl Kosovoserber, Kosovoalbaner som svenskar (av olika ursprung) som var den nere och jobbade för FN. Att en ung människa försöker inbilla svenska folket att han inte har en framtid i Kosovo, må vara en sak. Bedrövligt uppträdande, för det är många från den delen av Europa som fick sin framtid helt raserad men ändå vågar gå vidare. Bland de jag känner personligen finns också serber från Kosovo som varit nere och reparerat sina gamla hus och lyckats komma överens med sina forna grannar tillräckligt för att våga bo där än så länge sommartid, men som i en del fall planerar att flytta tillbaka när de blir pensionärer. Att påstå att en ung människa inte skulle kunna finna sin framtid antingen i Kosovo eller om han nu av något okänt skäl som inte kommer fram i snyftreportagen som minst skulle kunna skapa sig sin egen framtid i annan del av det forna Jugoslavien, det är snyftreportage som är lågt när man tänker på hur flyktingar i flyktinglägers framtid ser ut.

Nu får det vara nog med snyftreportage!

Nermin, 18: Jag har ingen framtid i Kosovo, GT 13 november 2012
Nu tvingas Nermin, 18, leva på flykt, Aftonbladet 13 november 2012

Tvingas? Nej det är helt och hållet självvalt. Understött av folk som inte förstår att det inte är någon mänsklig rättighet att komma till Sverige och få rätt att stanna för att ens föräldrar inte accepterat ett NEJ. Ett nej är ett nej.

Läs även Vi måste våga tala, Norah4you 4 november 2012 samt Det är INTE en Mänsklig Rättighet, Norah4you 7 juli 2019

Read Full Post »

Den enda skandal jag kan finna i hela handläggningen, så som den presenterats av media, när det gäller den 15 årige Ali är att DU Cecilia Wikström kan sitta och representera ett svenskt demokratiskt parti, till råga på allt ett regeringsparti, nere i EU-parlamentet utan att du lärt in Svenska Grundlagarna! Det är en mycket stor skandal. Alla människor är lika värda, det finns inget underlag för den som vill kalla sig demokrat och inte står upp för Regeringsformen. Observera noga att enda förutsättningen för att en person som kommit in via ett annat EU-land skall kunna få asyl i Sverige om man skall följa gällande grundlagar och lagar är att det EU-landet inte kan antas vara säkert för personen i fråga. Att en person, kvinna eller man, blivit våldtagen i Italien säger inget om Du inte hävdar att det hör till vanligheterna att invandrare blir våldtagna i Italien. Men mig veterligt har Du aldrig tagit upp att i EU att Italien inte är säkert ankomstland eller vistelseland för flyktingar.

För övrigt är jag urbota trött på alla som kallar sig liberaler och inte vet vad det innebär att vara liberal. Att vara liberal är att stå upp för rättvis behandling oavsett om man tycker om eller inte tycker om den/de det gäller. Att vara liberal är att ställa sig på barrikaderna och protestera inte mot sitt eget land som följer gällande grundlagar och EU-beslut utan mot eventuella EU-länder som inte kan sägas stå upp för Mänskliga Rättigheter och personers säkerhet. OM sådana länder finns, så är det där du får protestera. Första ankomstland är det som gäller som asylland. Nu räcker det med alla möjliga undantag som på de mest märkliga sätt förs fram. Se hellre till att trygga säkerheten för invandrare i samtliga EU-länder. Att vara liberal är inte att mjäka utan att våga ta inpopulära beslut i enlighet med svenska lagar! Det finns många kvotflyktingar som skulle få plats i vårt land istället. Det vore dem väl unt. De har ett helvete när de lever i lägren och har sällan media eller politiker som talar för deras sak.

”Skandal att polisen inte kan reglerna”, Cecilia Wikström i Aftonbladet 5 september 2012
Migrationsverket: Pojken skall avvisas, GP 5 september 2012
Gränspolisen vägrar stoppa utvisningen, Expressen 5 september 2012

Read Full Post »

att få asyl i speciellt land eller något annat land än sitt eget om man inte uppfyller kraven för att få asyl. Varken i Norge, Sverige, England, Tyskland, Frankrike etc. Någon gång måste detta göras klart! De som inte uppfyller FN-s krav på kvotflyktingar och inte uppfyller ett lands krav för att få asyl MÅSTE liksom alla vänsternissar acceptera att de inte står över lagarna.

Våg av oroligheter på norska asylboenden, DN 7 juli 2010
Norsk polis: Skrämmande, DN 7 juli 2010
Brand i norsk asylförläggning, SvD 7 juli 2010
Hårdare tag efter norska asylbränder, GP 7 juli 2010

Tillägg 8 juli 23.20 Migrationsminister Tobias Billström ställer en väsentlig fråga: När kommer vänsterbeskeden om migrationspolitiken, SvD opinion 8 juli 2010 . Själv funderar jag på hur någon kan ha missat matematiken i att ta in människor för att vi skall få fler som vårdar våra gamla samtidigt som man tillåter anhöriginvandring av föräldrar till varje invandrare dvs. upp till 4 äldre som också behöver äldrevård…..

Read Full Post »

Det finns många miljoner liknande fall som den 14 åriga flickan. En flicka som helt riktigt fått nej på sitt försök att påstå att hon inte skulle kunna vara i Italien. Det första land hon sökte asyl i. Nu Gelotte får det vara nog! Mer än tillräckligt med snyfthistorier!

Gert Gelotte: Omskuren och rädd, GP 2 juli 2010

Se även Nog med snyfthistorier, Norah4you 24 juni 2010

Read Full Post »

Det hade förvisso varit trevligt, tycker jag, om Sverige verkligen varit rikt nog att kunna ta emot alla som ville komma hit. MEN vi är inte det. Våra fattigpensionärer, arbetslösa och långtidssjukskrivna går på knäna och de som påstår att vi har råd, de har inte insett att vi först måste ta hand om alla de som legalt befinner sig i Sverige. Sedan kommer FN-s kvotflyktingar. Jag har inget emot att vi därutöver tar in såväl arbetskraftsinvandring som de som direkt kan konstateras ha starka skäl för skydd. MEN gränsen går vid de som först kommit till annat land inom EU och sedan för egna(? ibland egna pengar) eller bekostade av andra tagit sig hit till Sverige illegalt.

Personligen anser jag att det borde vara brottsligt att gömma de som illegalt befinner sig i Sverige. Det är ju brottsligt att gömma andra brottslingar.

Det finns hur många liknande snyfthistorier som helst. För varje historia finns det åtminstone 100 som bättre skulle behöva vår hjälp oftast på den plats där de befinner sig nära sitt ‘eget’ hemområde eller i flyktingläger. Men att stödja de som illegalt för dyra pengar tar sig hit. Där har gränsen passerats flera gånger om.

Avvisningshotad gravid flicka rymde, GP 24 juni 2010
14-åring fortfarande försvunnen, SvD 24 juni 2010

Read Full Post »

att en som flytt från ett land pga sin religion precis som alla andra helt i enlighet med Regeringsformens 1 kap 2 § som säger att Alla är lika värda, har rätten att begära annat ombud/tolk än en person som bevisligen omfattas av den religion som drivit flyktingen att söka asyl i Sverige!

Ingen skall behöva ha som tolk, ombud eller talesman någon som vederbörande fruktar inte för fram det som personen själv vill få framfört men inte kan föra fram. Detta gäller när tolken/ombudet har annan religion, annan kultur, tillhör motståndarsidan i inbördeskrig eller vinnande sidan i ett krig som någon flytt ifrån. Allt annat strider mot ALLAS LIKA VÄRDE. Har en rätt att begära annat ombud/tolk och det ger lagen rätt till, så har alla. Det är upp till domstol att utifrån varje enskild ansökandes speciella personliga asylskäl ge tillstånd, men ingen ska kunna åberopa diskriminering när den inte får tolka sin religiöse/politiske eller annat motståndares berättelse som ligger till grund för asylansökan! Allt annat skulle vara i strid med gällande svenska grundlagar!

Staten stäms efter dom om slöja, SvD 7 maj 2010
Staten stäms efter dom mot jurist i slöja, GP 7 maj 2010

Read Full Post »