Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetsskyddslagstiftning’

Vi lever i en spännande som redan är Nagelbitare nyval eller ejfråga men som utåt i varje fall är inriktad mot valet 2018. Det som är spännande är att två av allianspartierna som i opinionsundersökningen nedan fortfarande ligger på låga procenttal valt att inrikta sig på ideologiska frågor.

Novus Opinionsundersökning

Staten eller individen, vem vet vilken vård individen behöver?
Utåt kan frågan om det fria vårdvalet verka vara allt annat än ideologisk Att avskaffa kravet på vårdvalssystem i primärvården har mycket långtgående konsekvenser för såväl patienter som personal och vårdgivare. Varje förslag med så stora konsekvenser behöver utredas och analyseras ordentligt. Regeringen har medvetet brustit i sitt ansvar att göra detta. De har valt att inte lyssna på den mycket omfattande och allvarliga remisskritiken. De har underlåtit att skicka lagförslaget till Lagrådet.Vi anmäler regeringens hafsverk till KU, GP 13 november 2014

I verkligheten är det en rent ideologisk fråga:
Är det valda ombud, utvalda av sina enskilda partier, som om de får regeringsmakt utan att ha majoritet bara för att de blivit valda och utsedda att sitta i Riksdag som utser en regering där inga som helst formella krav finns att de som sitter där har kunskap/erfarenhet om det de skall besluta,
eller
är det de enskilda individerna som gått till valurnorna som vet bäst om hur den dagliga situationen för Sveriges befolkning är? Sverige är ett avlångt land med olika förutsättningar som ofta beror mer på var du bor än vad du tjänar när det gäller möjlighet att inom ditt närområde få tillgång till bra vård där de som arbetar inom vården får den lön de är värda för det jobb de utför samtidigt som de också träffar sina patienter mer i stället för att syssla med administration?

Hur kan detta vara en ideologisk fråga och hur kan jag säga att det mer beror på var du bor än vad du tjänar? Enkelt! Tack vare landstingen och den kommunala självstyrelsen dessutom, så är det inte så att två eller flera landsting som ligger nära dig eller din och din närmaste kommuns vårdcentraler är likvärda. Den i ditt område gällande politiska majoriteten avgör vilka möjligheter du har när du blir sjuk. Vårdvalet i sig är en fråga om att ge människan rätten att bestämma över sitt liv och sin hälsa. Välja bort de vårdcentraler som inte bryr sig om sina patienter och välja en vårdcentral där man känner sig lyssnad på.

Men visst är det väl så att pengar köper gräddfiler? Oavsett hur de respektive utförarna ser ut, så finns det alltid några som har råd att åka utomlands för att träffa specialister. Vi vanliga dödliga vi har mer nytta av att ha en läkare som bryr sig och en sköterska som tar sig tid att lyssna än aldrig så många välutbildade läkare som avsätter 5-15 min/patient oavsett vad… Där ligger den stora skillnaden mellan offentlig vård där politiker sätter ramar och lägger sig i detaljer i vad som skall behandlas och hur lång tid det skall ta, jämfört med den privata vården som utföres på allmännas uppdrag. Där får vårdcentraler som patienter inte vill lista sig på slå igen.

Börja nära de enskilda väljarna
1 Skolan är viktig – men den räcker inte. Utbildningspolitik är ett viktigt fundament för ett liberalt parti. Kunskap får individer att växa. Bildningsideal och höga kunskapsambitioner ökar individers frihet och samhällets styrka…..

2 Relevans i vardagen. Min slutsats är att Folkpartiet behöver utveckla ny politik utifrån de problem och utmaningar som människor ser och upplever i sin vardag och att utifrån detta ge de socialliberala svaren. Vi måste göra oss mer relevanta. Det politiska förhållningssättet handlar om att lyssna och lära, snarare än om att missionera.

3 Sverige är större än storstäderna. Folkpartiet har hållit ställningarna väl i de största städerna och i landets starkaste akademiska miljöer. Men utanför dessa har vi tappat. Detta kräver en grundlig analys av hur vi ser hela Sverige; både om verklighetsbeskrivning och tonalitet
……Folkpartiet ska bli ett brett parti relevant i vardagen, DN Debatt 14 november 2014

Det är viktiga ideologiska bitar: Politik skall utgå från människornas vardag och svenska medborgare som har rösträtt till Riksdag skall så långt som det är möjligt utan att trampa på andra få den Mänskliga Rättigheten Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. 1 artikeln i FN:s Mänskliga Rättigheter mycket viktig att förstå utan pekpinnar eller "tyck som jag"-syndrom.

En av de andra viktiga Mänskliga Rättigheterna som tyvärr ofta glöms bort speciellt av Socialdemokrater och Miljöpartister är: Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning. 8 artikeln i FN:s Mänskliga Rättigheter

Socialdemokraterna? Till skillnad från Vänsterpartiet (vars ideologi självfallet bygger på annan grund än Alliansens) så går Socialdemokraterna och LO ut och tror att Arbetsskydd är något som de socialdemokratiskt styrda fackförbunden står för och står bakom. Ack om det hade varit så att fackliga representanter inte hade glömt bort kvinnoyrkesområdena Vård och Skola.

Feminister är S och LO inte, de har hjälpt till att hålla nere kvinnolönerna alldeles för länge. Arbetsskydd i verklig mening i skolmiljö och inom vården har Allianspartier länge lyssnat på men de som drivit den frågan mest ute i offentlig verksamhet är Vänsterpartiet. Säger jag som är moderat men en gång i tiden var Folkpartist.

Det är inte politiker som är eller ens kan vara experter för att de är politiker. Många oavsett partitillhörighet glömmer bort att demokrati förutsätter förankring i medborgarnas vardag. Även där vill jag ge Vänsterpartiet en eloge även om jag inte delar deras syn på vinst i välfärd, har faktiskt en lösning på det för allt måste enligt mitt synsätt utgå från de som idag så vackert kallas ”brukare”.

Lika säker på att få bo kvar på ditt äldreboende med hög kvalité oavsett vem som är ”utförare” av din vård, lika säker på att få som minst få gå ut det stadium på den skolan du börjat i en klass, bör svenskar få vara som alla som flyger med resebyrå eller vanligt reguljär flyg på att det finns pengar avsatta för att de skall kunna komma hem samt att de skall få ersättning om deras planerade ”resa” (motsvarar vistelse på vårdhem samt skolgång) skall kunna avslutas.

Det vore inte orimligt utifrån en Allianssynpunkt att trygga detta såväl kvalitétsmässigt som att det alltid måste finnas tillräckligt mycket pengar avsatta (Kanske på Kommerskollegiet?) INNAN någon som helst övervinst utöver gällande ränta + t.ex. 3% får tas ut ur företag som är utförare. De värsta investerarna lär inte ens vara intresserade av att få vänta på vinst den tid som krävs för det.

Sedan Jag tror jag tror på sommaren 2015, för nyval alltså

Ett nyval där ideologifrågorna som finns i vardagen även om politikerna inte ser dem kommer upp och diskuteras utifrån verkligheten.

Read Full Post »

I dagens Expressen är det Vänsterpartiets ledande EU-kandidat Malin Björk som utfrågas. En del mycket intressanta, några högintressanta, svar som Malin Björk (V) lämnar. Vissa av svaren är något som samtliga andra partier borde ta till sig. Andra något som definitivt inte gynnar Sverige som EU-land utan skapar större oro på den svenska arbetsmarknaden samt i förlängningen i hela samhället.

Viktigaste frågan till Malin Björk (V) från Expressen: Ni skriver i er EU-plattform att ”EU pressar länder i kris att skära ner i skolan, vården och omsorgen” och om ”den ensidiga nedskärningspolitiken” i EU. Flera länder har en statsskuld på över 100 procent av BNP och vissa av dem ett budgetunderskott på runt 10 procent. Behöver man inte skära ned när man ligger så illa till?

Ännu viktigare och helt korrekt analyserat är svaret: – Problemet är att den nedskärningspolitik som man har påtvingat dem har gjort att statsskulden har vuxit ännu mer, så det var inte rätt medicin. Man har växande statsskulder samtidigt som man tar nödlån för offentliga pengar. Euron är en del av orsaken till problemet för de här länderna. Det blev för dyrt med grekiska varor i förhållanden till andra länder som var mer anpassade till eurons ränteläge, som Tyskland. Man måste göra skuldavskrivning och omstrukturera skulden, skilja på legitima skulder och icke legitima skulder.Vill du äventyra den svenska modellen, Expressen 18 april 2014

OM EU överhuvudtaget skall ha någon som helst möjlighet att inte bara hålla ihop i längden, jobbigt nog, utan få än mer gemensam överbyggnad,
SÅ är det viktigt att höga potentater med feta plånböcker som är vana vid goda bostäder, fina middagar och så vidare,
LÄR SIG ATT MAN SKALL ALDRIG SPARA PÅ DET ALLRA NÖDVÄNDIGASTE!
DET ÄR OEKONOMISKT I LÄNGDEN ATT LÅTA ÖVERBYGGNADENS ONÖDIGA UTGIFTER SOM VÅLLAT SKADA TAS GENOM FÖRSÄMRING FÖR DEN 1/4 del som har det sämst.
Sedan må det vara så att det finns exempel som t.ex. Lettland som klarat stålbad, svångrem och stora nedskärningar.

Vänsterpartiet som tänkt rätt när det gäller legitima och icke legitima skulder har däremot glömt bort de Mänskliga Rättigheterna. För att en människa skall få livskvalité krävs betydligt mer. Men grunden borde i hela EU vara ett gemensamt minimisatt pensionssystem där bidrag ges till länders pensionärer över viss ålder under landets restaurering av ekonomin. Pension skall som minimum alltid ge mat på bordet, värme vintertid om vädret så kräver samt möjlighet att behålla tak över huvudet..

När det gäller Grekland har jag även på min egen gård i Tuve greker och grekinnor som är svenska medborgare sedan 50 eller 60-talet då de kom hit som unga efter kriget och därefter tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv här. Fått många tragiska historier om äldre föräldrar som behövt ekonomiskt stöd för att få råd att köpa sin dagliga mat. Om äldre som haft små olönsamma jordbruk som ändå gett dem tak över huvudet och mat på bordet tills Greklands av EU beslutade nedskärningar för lånen trädde till, äldre som tvingats hugga ner de olivträd som gav dem liten men ändå en försörjning och använda grenar och kvistar från dem och sina små vinodlingar för att de skall få upp värmen vintertid till 15-16 grader inne. Om äldre som äger bostaden de bor i men tvingats använda möbler att elda med. De äldre och de som är sjuka skall inte drabbas enligt mitt synsätt av att det funnits och finns oansvariga politiker och giriga tjänstemän som använt pengar så att Grekland blivit skuldsatt utan att se till att de som haft det bättre fått betala sin rättmätiga andel av skatter samt avgifter.

Däremot är det helt fel att kräva samma lön för de som får kortare jobb i Sverige (gränsen bör enligt min mening gå vid 6 månaders oavbrutet arbete i Sverige).
Fråga till Malin Björk (V): Ni kräver i er EU-plattform ett socialt protokoll i EU, för att förhindra att utländska arbetare utnyttjas och behandlas illa när de jobbar i ett annat EU-land. Kritikerna säger att det skulle kräva en fördragsändring och att det skulle kunna äventyra den svenska modellen att öppna upp för sådana förhandlingar. Hur kan ni vara säkra på att sådana överstatliga regler kommer att rimma med våra svenska regler?

– Nu har Europadomstolen gjort tolkningen att företags rätt att sälja varor går före arbetsrätten och då är det ett fördragsproblem vi har. Europafacket har då identifierat möjligheten att ha ett socialt protokoll, där man sätter arbetsrättsliga regler som en grundförutsättning för EU:s sätt att fungera, att man inte kan stifta lagar som undergräver fackliga friheter, som till exempel strejkrätten. Det tycker vi är rimligt.

Det tokiga i hela resonemanget börjar med tokigheten att Europadomstolen inte ställt krav på ett företag som vill hävda sin rätt att sälja varor och tjänster att respektive företag MÅSTE ha satt sig in i mottagande lands säkerhetslagstiftning oavsett om det handlar om livsmedel eller om byggnation. Däremot bör ingen som inte arbetar stadigvarande i annat land på något sätt omfattas av respektive lands strejklagstiftning/strejkavtal! Att företag skall betala för sig om de tjänar pengar i Sverige är också något som jag tycker vi svenskar missar. Likaledes är det viktigt att kräva i kravspecar att varje person som skall jobba på bygge och/eller med el/vatten etc i Sverige har kunskap om Sveriges Arbetsskyddslagstiftning och vilka lagar som gäller för vad som får göras hur! Har sett alldeles på tok för många helt okunniga som fått göra jobb där vi i Sverige kräver behörighet för att få utföra arbeten!

Read Full Post »