Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetsmiljöverket’

Det finns inget så farligt för ett samhälle som när politiker som inte är specialister, verkliga specialister på de områden de uttalar sig om försöker trycka in andra människor, vilka som helst, i en önskemall där de, politikerna utgår från drömvisioner om hur samhället ser ut, hur arbetssituationer på arbetsplatser ser ut samt hur detta påverkar människor direkt och indirekt.
Det är förmätet och övermaga när en politiker, speciellt en Socialminister som varken är arbetsmedicinskt utbildad eller ens psykolog med specialkompetens inom arbetsmiljöområdet, kommer med påståenden om att problemet med ökad psykisk sjukdom skulle ligga i Försäkringssystemet. Något så urbota dumt har inte hörts i Sverige sedan Andra Världskriget och då endast från enstaka politiker oavsett partitillhörighet!

Det allra första som måste göras är
* att se till att samtliga som jobbar med försäkringsfrågor på försäkringskassan får en speciell högskoleutbildning som ger dem legitimation inkludrande medicinsk kunskap som minst motsvarar en sköterskas samt härutöver utbildning i socialpsykologi och arbetsmedicin anpassad för att dessa som vi vanliga väljare har rätt att kräva att de har rätt utbildning ens har förutsättningar för att kunna uppfylla Regeringsformens 1 kap 2§:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

När Socialminister socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) idag 16 maj 2013 och regeringen idag ger Inspektionen för spcialförsäkring (ISF) i uppdrag att se om Försäkringssystemet är anpassat för psykisk ohälsa, så är den biten i uppdraget helt fel ände att börja i.
Psykiskt sjuka kan ordineras att gå till jobbet, DN 16 maj 2013
Psykiskt sjuka kan tvingas jobba mer, Expressen 16 maj 2013 Det enda det leder till, är att psykiskt sjuka blir sjukare och sjukare samt att arbetsplatsernas arbetskamrater mår sämre och sämre – det är inte deras uppgift att stötta de psykiskt sjuka genom att finnas där eller att se hur andra mår dåligt! Börja i rätt ände!
Han menar att vara bort från jobbet är en mycket större riskfaktor för dem med psykiska diagnoser än för dem som har brutit ett ben.

– Det finns naturligtvis undantag, men i väldigt många fall är det direkt farligt för dessa personer att inte ha dagliga rutiner och att inte känna sig behövda, säger han till tidningen.
HUR I HELA FRIDENS NAMN VET SOCIALMINISTER ULF KRISTERSSON DETTA???????? Skomakare bli vid din läst som de gamle sa!!!
Regeringen ser över sjukregler, SvD 16 maj 2013
Sjukregler för psykisk ohälsa ses över, Sveriges Radio 16 maj 2013 Lika smart som när man i gångna tider lät Fältskärn och inte läkaren avgöra om något ben skulle kapas! Det enda som åstadkoms är ökad psykisk press och känsla av utanförskap genom att människor som inte mår bra inte blir tagna på allvar. Är så långt från den människosyn vi i Moderaterna har i vårt partiprogram. Hör inte hemma i ett moderatparti att skambelägga de som mår dåligt!

Steg 2 efter att sett till att Försäkringskassans handläggare får helt annan och relevant högskoleutbildning med legitimering, vilket måste vara steg 1 och det per omgående om något skall hända som stärker likavärdesprincipen i bedömningar, så krävs ytterligare ett steg:

* Skapa en avdelning under Arbetsmiljöverket där specialister på arbetsmiljömedicin och psykisk ohälsa samt specialister utbildade i kirurgisk ortopedi med vidareutbildning i psykisk ohälsa. Dessa specialister skall få forskningsanslag värda namnet för att tillsammans med Förtroendeläkare hos Försäkringskassan (med ökade krav på patientkontakt) se vilka medicinska eller psykologiska metoder som är bäst lämpade för att få människor att orka vidare.

Fler allvarliga arbetsolyckor, GP 16 maj 2013 Den politiker som inte ser ett samband mellan ökad stress, psykisk ohälsa och fler allvarliga arbetsolyckor den politikern hör inte hemma i politiken utan i sandlådan!

* Förtroendeläkare hos Försäkringskassan som i ett nytt system måste tvingas till patientkontakt i samtliga fall där de ifrågasätter andra specialistläkares sjukskrivning. Dessa Förtroendeläkare bör knytas till de Universitetssjukhus som har läkarutbildning och Förtroendeläkare bör då vara ett steg på karriärstegen.

Människor är inte råttor. Alla människor är lika värda, men olika. Kan inte svenska politiker oavsett partitillhörighet inse att Regeringsformens 1 kapitel 2§ gör att det inte ens är tillåtet att diskriminera någon på grund av t.ex. sjukdom eller funktionshinder, observera att psykisk ohälsa kan vara ett stort funktionshinder, så är det frågan om inte respektive politiker nått högre än hans eller hennes kunskapsnivå ger rimlig positionering för.

Senast i gångna helgen fick jag reda på att ett av alla de självmord som skett i Göteborgsregionen och som t.o.m. när det gällde personens första självmordsförsök skrevs artiklar om i tidningarna, hade lyckats med sin avsikt att begå självmord andra gången. Där har vi den sista viktiga biten. Vi måste ta till oss att i vissa åldrar är den vanligaste dödsorsaken självmord. Vi måste ta till oss detta och se till:

* utöka den psykologiska kompetensen så att det redan från början finns skolpsykolog till hands för varje skola, grundskola så väl som gymnasium, och på alla vårdcentraler så att ingen som mår så dåligt som dessa unga gör oavsett om Du Ulf Kristensson eller jag, vi som inte är specialutbildade i frågan men där jag ändå läst socialpsykologi utöver Barn- och Ungdomars utveckling, att ingen av dessa unga faller igenom utan får rätt stöd från första läkare/sköterske/psykologkontakten fram till dess att den unga/unge mår så bra att den klarar sig själv i livet. Utan detta hjälper inga översyner av Försäkringslagstiftningen. Det enda det nya uppdraget gör är att försvåra och skamlig lägga psykisk ohälsa!

Larm om fler självmord bland unga, GP 16 maj 2013
Larm om fler självmord bland unga, SvD 16 maj 2013
Larm om fler självmord bland unga, DN 16 maj 2013
Larm om fler självmord bland unga, Aftonbladet 16 maj 2013
Ta larmen på allvar och börja i rätt ände!

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn har de tjänstemän/politiker som skickat ut mailet i dålig luftärendet på Älvstranden klarat att få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 i Grundskolan? En sak är nämligen klar det handlar inte bara om meddelarskyddet utan om så grundläggande okunskap som visas upp att ingen av de inblandade kan sägas ha uppnått målen för godkänt i ämnet samhällskunskap. Detta blir allvarligare och allvarligare!

Ref. från GP: ”Senast den 19 september skall kommunala Älvstranden Utveckling AB redogöra för hur de tänker åtgärda problemen.

Allt detta och lite till fick skolpersonalen information om i ett mail som avslutas med en fråga och ett svar:
”Vad gör jag om jag får frågor från media? Alla eventuella frågor från media hänvisas till områdeschef Karl-Johan Höijer.””

Gert Gelotte: Största möjliga tyssstnad, GP 4 september 2011

För enkelhets skull ber jag vänligen alla som skryter med sin okunskap att läsa igenom följande bitar i våra Grundlagar som varenda svensk eller utländsk skolelev som gått i svensk skola SKALL kunna och dessutom ha visat att de förstått:

Regeringsformens 1 kap. Statsskickets grunder

”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Inledningen av Yttrandefrihetsgrundlagen:
1 kap. Grundläggande bestämmelser
1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.
….
2 kap. Om rätt till anonymitet

4 § Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska
1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning eller den som har framträtt i en sådan framställning,
2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, eller
3. den som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

Förbudet hindrar inte efterforskning i fall då denna grundlag medger åtal eller annat ingripande. I sådana fall ska dock den i 3 § angivna tystnadsplikten beaktas.

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i ett radioprogram eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2010:1349).”

Är det så att Sveriges Grundlagar inte passar någon eller några personer på höga poster, så passar INTE de personerna på sina poster. Grunden för demokrati är att alla som får ett förtroende att inneha en hög post respekterar de Grundlagar och lagar som gäller!

För övrigt så drev jag själv frågan som lärarkandidat samt mor till skolelev på 1990-talet i Linköping. Lagarna har skärpts sedan dess. Skolelever omfattas också av Arbetsmiljölagstiftningen samt har även Grundlagarna skärpts se Lag (2010:1349) ovan.
Vidare läsning finns i Brottsbalken under vållande till skada och sjukdom…..
Hur i hela fridens namn kan några vilja skryta med att inte kunna de mest väsentliga bitarna i våra Grundlagar och lagar.

Read Full Post »