Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Anita Bondestam’

hos ett antal som yttrat sig i frågan om två handikappade i rullstolar som har sällskap skall eller inte skall få åka kollektivt! Verkligheten alla GÖTA PETTER och förståsigpåare är att de regelverk som spårvägen har INTE ÄR TILLÅTET enligts svensk Grundlag och att det är totalt förbjudet även för vanliga människor att mobba funktionshandikappade! Vänligen läs innantill:

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformens 1 kapitel

Men det är värre än så för alla dessa som anser att rullstolsbundna och andra handikappade borde ‘anpassa sig’! Vi har i Sverige en diskrimineringslagstiftning också 😛 fast det inte gått upp för alla…..

Diskrimineringslag (2008:567)
1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 §
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
…..
Lagen är tvingande

3 §
Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt
denna lag är utan verkan i den delen.

Diskriminering
4 §
I denna lag avses med diskriminering
1.
direkt diskriminering
: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2.
indirekt diskriminering
: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning
eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3.
trakasserier
: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4.
sexuella trakasserier
: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5.
instruktioner att diskriminera
: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–4 och som lämnas åt någon som står i lydnads-
eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag
. Diskrimineringslagen (2008:567)

Men det är OCKSÅ så att kollektivtrafiken har skyldighet att anpassa sig efter att funktionshandikappade skall ha rätten att åka kollektivt. Precis som alla andra offentliga myndigheter och verksamheter har, så har också kollektivtrafiken lagar som de SKALL följa, men som följs dåligt här i Göteborg!

Vi håller visserligen på att få en skarpare kollektivlagstiftning. MEN Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik har gällt sedan 1979 då Anita Bondestam på underhandsförslag från politiker i Göteborg(!) bl.a. fick igenom att funktionshandikappade hade rätt till egna platser i kollektivtrafiken. Hur jag vet? Jo efter att jag själv fått en svår astmaattack pga kattägare haft katt i främre delen av spårvagn, så tog jag kontakt med de två Lennart, Ström och Ohlsson, som då var aktiva i kommunledningen och de tog ett samtal med Anita Bondestam som skrev till mig när lagförslaget som omfattade funktionshandikapp och äldre lades fram. Lagen 1979:558 är den lag som gällt sedan dess och som det under senare verkar ha glömts bort av många tjänstemän och politiker här i staden.

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
§ Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268).

Ändrad gm SFS 1988:268, ikraft 1989-01-01

2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas.
När kollektivtrafik planeras och genomförs skall funktionshindrades särskilda behov beaktas.
De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder. Lag (1994:1253).
Ändrad gm SFS 1994:1253, ikraft 1994-07-01

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser utfärdar de ytterligare föreskrifter som behövs för att åtgärderna skall kunna genomföras.
Ändrad gm SFS 1988:268, ikraft 1989-01-01

4 § I plan- och bygglagen (1987:10) finns bestämmelser om byggnad med utrymme för resande i kollektivtrafik. Lag (1987:159).”

Så alla förståsigpåare som tycker illa om funktionshandikappades rättigheter bör betänka att de själva är ute på mycket hal is! För övrigt finns det detaljbestämmelser i lagtext och avtal för kollektivtrafikutförare som verkar bortglömda av de som skriver kravspecar vid offertförfrågan….
Rullstolsburna fick åka med till slut, GP 13 januari 2010
Erik Ljungberg har protesterat förr, GP 13 januari 2010

Inte är det mindre skrämmande inställningar som kommer fram i en del av de inlägg i GP som citeras på Läsarna: ‘Vad sker om vagnen krockar, GP 13 januari 2010

Tillägg mitt i natten 14 januari: ”Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken utgår från FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet som FN:s generalförsamling antog 1993.

<Därefter har FN:s generalförsamling, i december 2006, antagit en ny konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige undertecknat den 30 mars 2007.

Konventionen är den senaste konventionen om mänskliga rättigheter som FN antagit. Enligt artikel 9 om tillgänglighet ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktions-hinder får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation samt till andra anläggningar och tjänster som tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.

Enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska kollektiv-trafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder senast 2010. Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skulle också vara åtgärdade före utgången av 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på offentliga platser.

HO anser att dessa mål inte kan skjutas på om Sverige ska kunna anses leva upp till de krav som ställs i den nya konventionen. När det gäller kollektivtrafiken var uppgiften för aktörerna inom området inte heller ny när handlingsplanen för handikappolitiken antogs av riksdagen. Redan 1980 trädde lagen (1979:558) om en handikappanpassad kollektivtrafik i kraft. Krav på tillgänglig kollektivtrafik har därmed funnits i nästan 30 år. Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens utveckling hänsyn till detta finns taget i det nya lagtextförslaget som nyligen lades fram. Så sluta upp och morra åt att det är diskriminerande behandling som förekommit. Ställ i stället vettiga krav på hur detta direkt skall genomföras, t.ex. att rullstolar har godkända låsanordningar och att ena rullstolen måste placeras mot färdriktning. Se till att säkringsremmar snabbt kan anslutas – i andra kommuner har man förstärkt räcket mot fönstret på plats för rullstolar och barnvagnar. En rullstol är för övrigt mycket säkrare förankrad låst än vad någonsin en barnvagn är.

Tiden när en handikappad med ena eller andra funktionshindret skall behöva vara vänlig för att få rätt att åka på handikapplats är för länge sedan förbi. Lika så är tiden då handikappade fick behandlas som mindre vetande!

Read Full Post »