Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Andra Världskriget’

runt stugoknuten i senan kväll lika väl som i den Disneylika S + MP regeringen.

Tror Margot Wallström, det gör man i kyrkan.
Det är kanske också där samt i faktiska historien man borde ha börjat innan man officiellt erkänner Palestina. För här i Sverige har verkliga historien, den som inte enbart handlar om att FN beslöt att ge det som blev Israel land, sällan berättats. För det finns två sidor av saken och det är varken så som Israel försöker beskriva händelserna eller som vänsternissar försöker förklara dagens händelseförlopp.

Wallström försvarar Palestinabesked, GP 5 oktober 2014
Stefan Löfven: Vi hatar absolut inte Israel, Expressen 5 oktober 2014 Märklig ordformulering …..
Löfvens Palestinabesked vållar oro på Israels UD, DN 5 september 2014
Israels ambassadör: S är anti-Israel, SvD 5 oktober 2014 Det är dags för Israel att inse att samma Mänskliga Rättigheter som staten Israel kräver för sina invånare äger ALLA MÄNNISKOR rätt till. Även Palestinierna.
Wallström försvarar Palestinabesked, Aftonbladet 5 oktober 2014

Under många år innan jag läste Historia och Religion på universitet, skrev upp till D-nivå (motsvarande Masteruppsats) i Historia, så gick jag som många här i Sverige på historieskrivningen om det neutrala Sverige som trots mordet på Folke Bernadotte stödde Israel eftersom man ju alltid (hmm) stött judarna. Att svenska politiker, och då inte enbart Högern, i verkligheten var en av bovarna i framväxten av rasistiska nazistpartiets ideologi talas det tyst om här. Lika tyst som att det var Sverige tillsammans med lika neutrala Schweiz var de som krävde att det skulle gå att som minst i pass se vilka som var judar…..
Vi kan börja där under första åren efter 1900. Kolonialismen och människosynen var helt annan än den är idag. (att i 1984-anda förändra allt från barnböcker till filmer för att dölja, det gör bara saken värre).

Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia

Utdrag ur tidigare bloggartikel:
Wikipedia som verkligen inte är någon källa att normalt lita på, har helt rätt när det gäller Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.

Fråga: vad för forskning är det som bedrivs och vilka universitetsinstitutioner ingår samt har tillgång till tidigare insamlat material samt register?

——slut på utdrag Socialdemokraternas mörka historia

I verkligheten var det endast Liberaler samt flesta Frisinnade, och dåvarande framväxande Kommunistpartiet som kan hålla huvudet något så när högt när det gäller rasbiologifrågan. Det var nämligen där det startade med mätande av skallar, näsor o.s.v. En annan rot till det som blev Nazismens rasbiologi byggde på felaktiga historiska antaganden om något som kallades ”Nordiska rasen” mycket utifrån slarvig läsning när det gäller sk. Nordisk mytologi. Att denna hade sina egna rötter borta i Indusdalen, det har sällan nämnts i Europa. Kontentan blev att det i Tyskland, landet som har haft flest invandringar av alla de senaste 2000 åren, kom att förstärka avogheten mot de som inte var det som kallades ”rena arier”. Judar samt de vi numera kallar romer var illa sedda speciellt från Medeltiden fram till slutet av Andra Världskriget. Mycket av det som låg bakom senare händelser kan svårligen förstås utan de kunskaperna. Många politiker i flera länder kom att känna egen skuld till såväl Holocast som till utrotningen av de som nazisterna betraktade som mindre värda – inte bara judar utan många slaviska folkslag, handikappade m.m.

Ser vi det i ett längre perspektiv, så insåg inte Medeltidens kristna, speciellt de i Katolska och Ortodoxt Kristna samfund, att vi är tre religioner som delar på det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Judar, Muslimer och Kristna.
Ottomanska Rikets framväxt som i hårda strider först stoppades i Wien, kom att förminska möjligheterna för Muslimer att etablera sig i Europa. Däremot fanns det i kristna världen ett behov av någon icke kristen grupp som kunde hantera penninghandeln, lån och transaktioner. För djupt kristna fick inte ta ut ränta och såg ner på de som gjorde detta trots att kristna under Medeltiden och fram till idag varit djupt beroende av den handeln. Judar som mer eller mindre setts som något liknande Indiens kastlösa fick inte bo var som helst eller ens tillstånd att gå in i något yrkesgille. En av de få saker de fick syssla med var penninghandeln för de kristna i Europa. Kristna såg redan innan ner på judar. Under Medeltiden sågs judar som orsak till Jesu Kristus Korsfästelse. Inte blev det bättre av saken när judar lyckades bra med penninghandel. Judar blev förföljda speciellt i södra Europa och i Rysk-Ortodoxa kyrkans områden.

Detta till trots, så äger inte Israel rätten till Palestina.

Utdrag ur bloggartikel:
Utgångspunkten för historiska fakta om Nationernas Förbund 1922 var:
* På förslag av Förenta Staternas president Woodrow Wilson år 1918 bildades Nationernas Förbund. Dock var Förenta Staterna, Ryssland, Tyskland, Japan m.fl. av 1900-talets stormakter INTE medlemmar i Nationernas Förbund. Det var segermakterna i Första Världskriget som utgjorde kärnan tillsammans med 12 neutrala stater. Nationernas Förbund hade ingen tvingande makt över sina medlemmar, dvs det fanns ingen som helst militär eller fredsbevarande funktion utan det Nationernas Förbund hade rätt till var att om alla medlemstater var eniga så kunde Nationernas Förbund utfärda sanktioner mot ett land och NF fanns med som medlare i konflikter mellan stater.
…..
Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912.

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.
– – – – – Slut på utdrag från Staten Israel och ”Palestinamandatet”

Det är tyvärr alldeles för många EU-länder som inte själva gjort upp med sin 1:a och 2:a världskrigshistoria. Sverige är ett av dem. Trots att jag är konservativ moderat, så håller jag i sak med Margot Wallström att Palestinier äntligen bör tillerkännas samma Mänskliga Rättigheter som alla andra. Kan vi försvara, och det kan vi, norske Agent 19 samt Falkens motståndgruppers attacker mot Nazister i Norge, så måste vi också vara beredda att utifrån de Mänskliga Rättigheterna ge Palestinas invånare samma rättigheter. Men innan vi erkänner Palestina, så vore det bra om Sverige själv gjorde upp med sin rasbiologiska historia.

Ur Inledningen till

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,
……

Read Full Post »

så hade det aldrig funnits fria stater i Europa som haft möjlighet att gå samman och bli EU.
Det är den enkla och råa sanningen som vänsternissar och högerfötter i och utom EU inte vill höra och absolut inte påminnas om.

Ja det Ryssland som fanns under Andra Världskriget var Stalins Sovjetunionen. En despots land där inte ens hans eget folk, Georgierna, slapp undan Stalins sjukliga misstänksamhet och hämndlystnad. Men hade inte Ryssland i Stalins Sovjetunionens kappa varit beredd att försvara sitt land med blod och brända gårdar i slaget om Stalingrad, Leningrad, Moskva med flera, så hade inte demokrati i någon form funnits i Europa.

Hade inte Ryssland fått lastbilar och militär utrustning som USA ställde upp med till landet med helt annan politik men som stod för den andra viktiga fronten, så vet vi inte om Ryssland klarat av sin del av uppdraget mot Nazitysklands Hitler. Men en sak vet vi: Om Ryssland inte lyckats driva tillbaka tyskarna, så hade det varit ännu svårare för England starkt stöttade redan innan USA gick med i Andra Världskriget att hålla ut både före tyskarnas attack på Sovjetunionen och efteråt.

Hade inte England hållit ut och kämpat mot Nazitysklands invasionsförsök, så hade USA inte haft något brofäste att tillsammans med England bygga upp den största invasionsarmé som världen sett. Vi hade aldrig fått höra talas om D-dagen.

Det finns så mycket att berätta och skriva om när det gäller Andra Världskriget. Men en sak är viktig att förstå: Det är tillsammans som världens länder kan åstadkomma lugn och fred. Inte var för sig.

Höjdaren av alla artiklar om D-dagen är dock enligt min mening: Veteran försvann – ville till Normandie, Aftonbladet 7 juni 2014 Säger mycket om vår nutid där äldre ofta behandlas som minderåriga trots att det är de äldre som var med under krigsåren som sedan byggde upp det samhälle, den välfärd och det vi kallar för demokrati.

Veteran rymde till D-dagsfirandet, GP 7 juni 2014 Gjorde han helt rätt i enligt min mening.
Hoppar igen – 70 år senare, GPtv 5 juni 2014

Det är beklämmande, men symtomatiskt tyvärr, att svenska media väljer provocerande rubriker och/eller artiklar som Vänsternissar och Högerfötter bland journalister lyckas sprida och där dessa ytterlighetsgrupperingars talesmän får fram sin kritik mot såväl USA som Ryssland. Hade det inte varit hederligare att säga – ok tack för att ni gjorde det möjligt för oss att få föra fram vår ”tyck-som-jag” åsikt idag…. men det är ju att hoppas på för mycket förstår jag. Idag är det sällan journalister gör källkritisk kontroll och ännu mer sällan som artiklar i media visar på kunskap om historien som ligger bakom det vi ser idag 🙂

Spänt högtidlighållande av D-dagen, SvD 6 juni 2014
Putin hotar med handelshinder, DN 6 juni 2014

Tillägg 18.20 Enmansinvasion hemma igen, GP 7 juni 2014

Read Full Post »

är det en annan sak när man tar med Shintoismen, Japans vanligaste religion, in i ekvationen…

Japansk religiös historia vad är det?

© Johansson Inger E, Göteborg 26 december 2013

Om Japans äldre historia och speciellt den för Japan viktiga religiösa symboliken i att vörda sina äldre anförvanter som person oavsett deras gärningar, vet de flesta runt jorden väldigt lite. Skall här kortfattat försöka mig på en förklaring utifrån det som bör ha lärts ut eller som minst skummats över av någon SO-lärare (legitimerad) under skolåren…

Det är mycket lätt att utifrån våra Europeiska rötter, och vår etik/moral och syn på vad som är rätt och fel, se det märkliga i att Japans Premiärminister besöker en krigssymbol. Speciellt som de som ligger begravda där är historiskt dokumenterade för allt annat än mänskligt agerande i grannländer som Kina och Sydkorea under Andra Världskriget och även innan. Så långt håller jag personligen helt med. Det är ett slag i ansiktet på de människor som blev våldtagna, plågade, terroriserade av japanska militära styrkor fram till dess att Japans kejsare äntligen gick med på att skriva på fredsavtal.

Kina rasande efter Shinzo Abes besök, Expressen 26 december 2013 Kinas reaktion är helt förstålig. Såväl när det gäller moralisk indignation och ilska som att Kina vill markera att Kina inte anser detta korrekt. Samtidigt är det viktigt att poängtera: Det gäller inte alltid att ha rätt, utan att handla rätt. Kina handlar rätt så här långt, dock borde Kina inse att Shintoismen för en japan innefattar vördnad till äldre anfäder oavsett vilka gärningar dessa anfäder kan ha varit skyldiga till.

Shintoismen
Detta sagt, så är det två saker man här i Europa och Asien glömmer bort. En aldrig så våldsam tyrann eller hårdhänt krigare kan som far ha varit något helt annat. I en religion som Shintoismen är det viktigt för de troende att hedra sina äldre generationer. Detta sker och har i alla tider från det att Shintoismen kom runt 660 e.Kr skett utan att de som hedrat värderat anfäders gärningar. Shintoismen liknar här de äldre kinesiska tankegångarna som finns in i nutid att det finns en skyldighet för nutidens unga att vörda de gamla och de som kom före.

Shintoismen skiljer sig dock på ett för Japan och japaner mycket viktigt synsätt – det är en trosfråga att Japanske kejsaren enligt Shintoismen är en ättling till Solgudinnan. Trots att kejsaren under stor del av historien aldrig hade den politiska makten i Japan, så var kejsaren och tron på honom en del av de äldre generationernas överlämnade ritualerna. Något som fanns ända fram till dess att Japans kejsare talade öppet i radio i samband med fredsavtalet. Kejsaren ansågs fram till den tidpunkten så helig att en japan inte fick se honom i ögonen och att de få som fick möjlighet att träffa/se honom som person aldrig fick visa ryggen åt honom. Detta var en del av Shintoismens lära.

Andra Världskrigets slut
Så hände det vi alla vet: I ett så skrevs inte bara fredsavtalet under. Hans Kejserliga Höghets mytiska heliga ställning som var en av grundpelarna i Shintoismen raserades i ett penndrag.

Detta har gjort att Japan trots alla industriella framsteg och trots alla internationella avtal och samarbete med många länder ännu inte gjort upp helt och hållet med det som händer från Port Arthur massakern 1894 fram till dess att de japanska styrkorna lade ner sina vapen och Andra Världskriget i princip slutade.

Nutida Japan
För en japan är det alltså rimligt att skilja på person som tillhör hans/hennes anförvanter och på samme persons gärningar. För oss är det svårt att förstå. Trots att inget barn väljer till vilka föräldrar den föds eller hos vilka den växer upp. Religionsskillnader underlättar inte utan försvårar för alla parter i aktuellt fall.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Japans Abe besöker krigssymbol, GP 26 december 2013
Japans Abe besökte krigssymbol, Expressen 26 december 2013
Japans Abe besöker krigssymbol, Aftonbladet 26 december 2013
Japans Abe besöker krigssymbol, SvD 26 december 2013

Read Full Post »

Däremot är jag inte säker på att det rätta är att köpa in Patriotrobotar från USA. Betydligt bättre att ta steget fullt ut och gå med i NATO samt även lägga pengar på den svensktillverkade robot som bromsats upp vad gäller inköp till Försvaret för att den kan gå för långt…. längre än den går att följa på radar. Vilket säger en del.

Björklund har helt rätt i att det behöver till stora satsningar på svenska Försvaret. HELA Sverige skall enligt min mening försvaras. Vi behöver inte gå längre än till det som hände inte en gång utan två gånger under Andra Världskriget. Nämligen att Sverige var timmar ifrån att bli invaderat. Vore på tiden att SVT som är så bra på att köra repriser plockade fram den intervju med Wallenberg där det många av oss hörde talas om redan när vi växte upp och fick bekräftat senare. Första gången var det Helsingborgs hamn som skulle bombats i första anfallsvågen…. det var bara det att dimma gjorde att det var kossor på ren landsbygd som drabbades. Hade inte Wallenberg och Gustav V (!) utnyttjat sina kontakter, så hade vi åkt dit redan då när ett av våra grannländer gjorde det. Plan som skulle bomba kraftverket i Trollhättan sköts ned. Minst ett i Göta Älvdalen och ett som flög in via Uddevalla. Andra gången går det att hämta artikel om via Sveriges Militärhistoriska Biblioteks nyhetsbrev.

Sedan har vi incidenten(?) 22-23 februari 1944 när sovjetiska plan norra och södra Stockholm, Strängnäs samt östra Sverige. Något som talats tyst om i svenska skolor…. Bombningarna av Stockholm och Strängnäs 1944, Wikipedia som bland annat hänvisar till Stockholm bombas! Sovjetunionen och den svenska beredskapen i februari 1944, av Åkesson, Tommy. I ”Militärhistorisk tidskrift 2003

Att fortsätta på den låga nivå som Försvaret kom att få med början av beslut under Göran Perssons tid vid makten är helt oförsvarbart. Alltså besluten som tagits av GP-s och Alliansen regeringar som satt oss i den sits vi sitter samtidigt som det rustas upp för fulla muggar i Ryssland, är helt oansvarigt.

FP vill ha mer till försvaret, GP 10 februari 2013
Björklund vill sätta in luftvärn på Gotland, Expressen 10 februari 2013
Björklund går emot Reinfeldt om försvaret, SvD 10 februari 2013
FP vill ha mer till försvaret, DN 10 februari 2013
Björklund vill möta rysshot med fördubblat försvar, Aftonbladet 10 februari 2013

Tillägg 11 februari 05.15 – Man moderniserar och har mycket ambitiösa planer. Men även om man lyckas fullfölja planerna till någon gång efter 2020 så är man inte tillbaka på de nivåer man hade på Sovjettiden, sade han.

– Vi räknade då med att det skulle komma tjugo kvalificerade divisioner över Östersjön, sade Bildt.

”Inga trupper står beredda erövra”
Men i dag står det inga trupper beredda att erövra Västeuropa, påpekade han.

-Det ligger inte riktigt i kartbilden, hävdade Carl Bildt.

Ryssland högprioriterar närområdet i sin säkerhetspolitik men han tror inte det påverkar Sverige direkt.

– Priorteten i rysk utrikes- och säkerhetspoltik ligger i det så kallade närområdet, det vi kallar CES-området, sade Bildt. Vi kommer aldrig att vara neutrala, Carl Bildt i SvT Agenda 10 februari 2013

Det ena utesluter inte det andra Carl Bildt. I dag behöver inget land ens 10 kvalificerade divisioner för att åstadkomma skada som nuvarande svenska Försvaret skulle ha svårt att klara av. Det handlar heller inte om nuvarande ryska regeringens inställning till vad som är närområde. Ryssland är och har historiskt sett sedan Peter den Stores tid varit ett komplicerat land med många heta viljor som fram till kommunisterna kom och även efteråt haft stora inre spänningar mellan de som suttit vid makten och den ryska militären å ena sidan, den ryska kyrkan å andra. Det är helt omöjligt att i dagsläget säga någonting om vilka som sitter vid makten i Ryssland om t.ex. 10-20 år. Det är det vi måste ha i åtanke. Inte hur dagsaktuella situationen ser ut! Du uttrycker själv oro för utvecklingen i Ryssland, Carl Bildt. Dags att erkänna att flera av de tänkbara scenarion som finns för framtidens utveckling i Ryssland oavsett allt kräver ett betydligt starkare svenskt försvar än det vi har idag.

Se även Nato eller satsa minst 40 miljarder mer, Norah4you 31 januari 2013

Tillägg 16.15 Försvarsutspel splittrar Alliansen, SvD 11 februari 2013 Försvaret av Sverige viktigare än något annat. Förstår inte att det gått fram i alla försvarets led och vapengrenar.

Tillägg 20.12 11 februari Ryssland under kraftig upprustning, SvD 11 februari 2013 Totalförsvarets forskningsinstitut har helt rätt och de sk. Rysslandskännarna helt fel. Ryssland är under kraftig upprustning, OCH vilket är viktigt att komma ihåg mycket instabilt pga egna orosmoln vilket endast kan leda till en enda hållbar slutsats: Det är inte dagens ryska situation, vem/vilka som är de styrande som är den som skall tas som intäkt för hotbilden. Hotbilden som den ser ut om t.ex. 7 år eller 15 år, är helt omöjlig att uttala sig om annat än att om man ser på Rysslands historia, så kan svängningar komma mycket snabbt. Ryssland har aldrig någonsin, inte ens under åren närmast efter Sovjetunionens fall, varit demokratiskt styrt i västerländsk mening. Uppbyggnaden av Ryssland från Peter den stores tid och framåt har krävt och förutsatt stark ledning, vilken har däremot varierat. Ett svenskt försvar som är värt att kalla försvar måste ta hänsyn till detta. Inte till vilka intentionerna är hos Putin och de andra i ledningen idag. Så enkelt är det nämligen inte.

Read Full Post »

För något annat sätt att tolka EU-bossens hemliga hotbrev, finns inte. I en demokrati, så har alla människor och alla deltagande delar av ett land eller en Union lika rättigheter och lika skyldigheter. Det är ingalunda så att det existerar ett enda demokratiskt och giltigt argument för att Sveriges särart inte skall respekteras. Någon utbildning i demokratifrågan borde även ledande EU-politiker ha!

EU-bossens hemliga hotbrev om snuset, Expressen 13 december 2012

Försök bara dra Sverige inför EU-domstolen i snusfrågan. Då har EU själva bäddat för mer än snuskrig. Sverige har lika stora rättigheter att exportera sina egna produkter som något annat EU-land som t.ex. exporterar cigaretter, vin eller andra varor. Att från högsta ledningen önska bevisa att man inte vet vad demokrati är och handlar om, det tyder på kunskapsbrist eller arrogans.

Se även: Elefanten i porslinsfabriken, Norah4you 13 december 2012 samt These boots are made for walking, Norah4you 10 december 2012

Read Full Post »

Tyvärr är inte drömmar verklighet. Samtidigt verkar det som om många idag inte har klart för sig riktigt vilka två drömmar som låg bakom det som kom att bli EU. Kanske dags att återgå till det som de flesta om de var närvarande själsligt och inte bara kroppsligt skulle ha lärt in när de gick i 9:an på högstadiet förr i tiden, dvs fram till 1985….

Vi tar det från början. Bakgrunden är inte riktigt den som många tror, dvs att EU från början skulle vara ett fredsprojekt. Så var inte fallet och bakgrunden är att den första drömmen, den om en samordnad marknad i Europa, började redan under mellankrigstiden.

Nu skall jag ställa till rätta en hel del av de missförstånd som finns där många, även sentida historiker, går och tror att Kol och Stålunionen EKSG-fördrag av 18 april 1951 skulle vara det som påstås i Wikipedia såväl som i många av skolböckerna från senaste åren, dvs början till dagens EU. Så är inte fallet.

Allt började med att Italiens Mussolini som länge stödde de flesta ländernas protester mot Hitlers brytande av Versaillesfreden. Det var bara det att Mussolini själv, diktator som han var och sättande Italiens utvidgning till stormakt främst occuperade det vi nu kallar Etiopien 1935. När Italien ockuperade Abessinien (nuvarande Etiopien) 1935, stämplade Nationernas Förbund Italien som angripare och införde ekonomiska sanktioner mot landet. Italien fick hjälp av Tyskland och ett samarbete påbörjades mellan de båda länderna. Hösten 1936 myntade Mussolini begreppet ”axeln Berlin-Rom”. Italien lämnade Nationernas Förbund och Mussolini gav Hitler sitt fulla stöd.
Stålpakten, ur levandehistoria.se

Citatet är en del i det som alla elever senare skall ha fått tillgång till att läsa, men där förmodligen inte ens lärarna som ofta inte längre är ämnes- och stadiebehöriga än mindre skrivit C- eller D-uppsatser i Historia förstår vad det betydde….
för det är där och då när Italien började närma sig Tyskland för att de slutligen år 1939 kom att bilda Stålpakten.
Den 22 maj 1939 ingick Tyskland och Italien en ömsesidig allians, den så kallade Stålpakten. Om ett av länderna hamnade i krig, skulle det andra landet omedelbart sluta upp som bundsförvant med militär hjälp. Stålpakten, ur levandehistoria.se

Det fanns andra bitar i deras samarbete som kom att få betydelse långt in i nutid. De två, Hitler och Mussolini senare med Japans kejsare och med Stalin i Sovjetunionen tänkte sig dela upp världen mellan sig så att de fick ‘livsrum’, vad det nu är för något, samtidigt som de fick tryggat sin egen ekonomiska framtid…. Så det började inte med ett fredsprojekt. Utan upplockande av en gammal idé om att om länder gick samman, så fick de en bra grund för egen ekonomisk tillväxt.

Så hade vi alla fasor under Andra Världskriget. Inte bara judar utan slaver och de som då kallades zigenare och andra som speciellt tyskarna ansåg inte vara lika mycket människor som de som var riktiga ‘arier’. Vilket är en paradox utöver att det var en mänsklig katastrof. Paradoxen består i att det inte finns något land på denna jord som haft fler invandringar från alla håll under historiens gång som tyskarna haft…. Hitler vände sig mot Stalin och blev i slutänden besegrat av Västmakterna + Sovjetunionen.

Det är här den andra grundstenen för EU kom att läggas i och med att Stalin fortfarande ville ha den utökade makt och det utökade territorie som han ‘skapat’ under krigets slutskede. Västvärlden kom att bli rädd för kommunistiskt övertag. Inte minst pga de ‘övergångar’ till kommunism som setts under slutskedet och alldeles efter Andra Världskriget. Ett av de länder var som var mest oroligt var Frankrike. Frankrike hade å ena sidan haft flera hundra tusen män och kvinnor i motståndsrörelsen mot nazisterna. Män och kvinnor vi i Sverige aldrig hör talas om som offrade sina liv och sina familjer för att Europa skulle bli fritt från nazisterna. Det var bara det, att stor del av dessa var kommunister. Samtidigt fanns det i Frankrike som i många andra länder medlöpare till nazisterna och en kyrklig strid mellan liberala protestantiska präster som hjälpt motståndsrörelsen under Andra Världskriget och en och annan katolsk präst som i enlighet med månghundraåriga personliga strider med protestanter i Frankrike antingen sett mellan ögonen eller åtminstone inte hjälpt motståndsrörelsen. Finns en hel del att läsa för de som kan läsa franska. Tyvärr är inte mycket översatt till svenska.

Frankrike som hade lidit svårt under Första och Andra Världskrigen önskade sig fred och möjlighet att fortsatt hålla ihop landet. De Gaulle var en samlande kraft. Så långt så gott. Det var bara det som alla vet att Frankrike hade haft revolutioner förr och fruktade detta samtidigt som man snabbt ville komma på benen ekonomiskt. Det skar mer i fransmän än i några andra nationsgrupper att de behövt hjälp av USA för att besegra Hitler och att de behövde ekonomisk hjälp för att bygga upp landet. Den månghundraåriga striden som i USA kallas Frihetskriget, frihet från såväl engelsmän som fransmän (i norr mot Kanada och i Kanada speciellt i Quebecområdet) är inte helt glömt i Frankrike. Därav en hel del händelser som ledde fram till att Frankrike, liksom Luxenburg, Belgien och Nederländerna, de länder som drabbats hårdast i Väst och som absolut inte önskade någon form av kommunism, de anslöt sig tillsammans med Tyskland som försökte bygga upp sitt land bortom Marshallhjälpen från USA och Italien som alltid både innan det blev ett samlat land 1861 tyckt om att vara självständiga utan att behöva ta emot hjälp. Gammal historia kastar långa skuggor.

Det är där den tredje grundstenen ligger. Ett antal industrialister, ledande industrimän i Tyskland, Italien, Frankrike och USA hade innan Andra Världskrigets utbrott minst två sammanträffanden där de inför vad de befarade skulle bli en finansiell kris i följderna av ett eventuellt krig diskuterade hur de skulle trygga sina ‘egna’ industriers fortlevnad. Delar av det som nu förs fram som förslag till en Bankunion hämtar sina rötter här. Så långt ifrån fredstänkande som tänkas kan.

Männen, för det var män, är sedan länge borta. Många av industrierna också. De som tror på en osynlig Världsregering har fastnat i de tiderna. Nu är nu och något helt annat även om det fortfarande finns politiker, inte så mycket ekonomer eller industriledare, som när de hittade (hur skall jag låta vara osagt för det vet jag inte) de gamla ideérna om gemensam bankväsende tagit upp dem igen. Politiker är politiker och inte specialister på någonting annat än möjligen det de har akademisk utbildning för.

Bankunionen är så fel som tänkas kan. Den liksom hela EU-byggnaden har börjat med att EU lade ett tak på ett hus vars bärande balkar aldrig kommit upp än mindre hade man gjutit en solid grund för balkarna att stå på. Bankunionen är som att sätta en flott skorsten ovanpå detta tak som ligger över ett allt annat än gediget husbygge. Fuskbygge skulle byggnadsinspektörer här i Sverige kallat det om vi ritat upp. Förutsättningen för ett Europas Förenta Stater är en dröm utan verklighetsförankring. Man bygger inte en hållbar utveckling om man inte börjar underifrån.

EU-enighet om banktillsyn, GP 13 december 2012
Bankunion bra för Sverige, GP-s ledarsida 12 december 2012 NEJ vi skall hållas oss så långt utanför Bankunionen som tänkas kan. Drömmar är drömmar och utan verklighetsförankring bär det i diket!
EU-enighet om banktillsyn, Expressen 13 december 2012
EU-enighet om banktillsyn, SvD 13 december 2012
– Vi får göra förnyade bedömningar när man kan se effekterna av det här. Min bedömning är att det kommer att dröja, och jag kan inte se att vi under överskådlig tid kan gå in i bankunionen, säger Borg. EU-enighet om banktillsyn, DN 13 december 2012 Den överskådliga framtiden innebär tyvärr för Bankunionens del att man utsätter EU-s euroländer för experiment med konstlat tillförda pengar som kommer från sedelpress och inte produktion. Man kan inte i längden räkna med nästa års goda skörd om man fortsätter att äta utsädet när krubban är tom på årets skörd. Sannolikheten existerar inte enligt mitt sätt att se på saken efter analys, att detta skulle bli något som hjälper Euroländerna på längre sikt. Tvärt om. Men vi vanliga har som vanligt i EU inte mycket att säga till om…. 😉
EU-enighet om banktillsyn, Aftonbladet 13 december 2012
EU-länderna eniga om gemensam banktillsyn, Sveriges Radio 13 december 2012
EU-enigt om banktillsyn, di.se 13 december 2012

Därmed inte sagt att inte det behövs kontroll av bankernas agerande. Det behövs det. Men att lägga den kontrollen i händerna på Europeiska Centralbanken, det är som att sätta räven att räkna hönsen. Räven vill utifrån sin position ha kontroll. Men vilken kontroll och effekterna ute i leden? Där har politikerna som vill skriva historia alldeles för dålig kunskap om såväl vanlig som Europeisk ekonomisk historia….. 😛

Read Full Post »

Det är å ena sidan moraliskt och etiskt rätt, juridiskt är tveksamt se nedan, att när det gått 67 år efter Andra Världskrigets slut göra klart att det fanns norrmän som stödde Quisling fullt ut och som var lika vidriga som väl de SS och SA trupper som fanns i av Tyskland under Andra Världskriget occuperade länder. Så långt är det en sak. Att namnge dem är tveksamt annat än när de fortfarande går att ställa till ansvar eller redan ställts till ansvar för brott begångna under den tiden.

Det som gör att det är dubbelbottnat, är att motståndsrörelsen för att kunna göra det de trots alla hot, reprisalier m.m. lyckades genomföra även fanns norrmän som med den norska exilregeringens goda minne accepterat uppdrag som innebar att de ‘gick med’ i olika verksamheter och t.o.m. ibland utan att hela motståndsrörelsens ledning kände till det. (läs norska motståndsrörelsens böcker skrivna direkt efter kriget samt även ‘Ja vi elsker dette landet’ som gavs ut men drogs in numera åtkomlig på flera bibliotek). När jag växte upp i Linköping fanns på gatan en av Norges mest kända motståndsmän vars fru och barn sattes på Grini för att Nazisterna ville tvinga honom att ge upp. Innan det hände hade enligt vad han berättade han tagits vid ett tillfälle och råkat ut för situationen att den tyske officer som tillsammans med en norrman förhörde honom, var samma person som exilregeringen gett honom som kontakt (tysken har i andra sammanhang fått upprättelse för han var spion för de Allierade). Norrmannen var en som han, motståndsmannen, visste om fått i uppdrag att ‘gå med’ och som till motståndsrörelsen vidarebefordrade viktig information hela tiden. (aldrig hört hur det gick med den norrmannen) Men den kände motståndsmannen fick hålla tungan i styr mer än vanligt under förhören för att inte avslöja den ene för den andre eller båda för andra närvarande nazister. Motståndsmannen släpptes. Kort efteråt letades hans fru och barn upp samt fördes till Grini. Viktig artikel om Grini Levende historie fra Grini-fange, Ostlendingen.no 1 februari 2008 (Konstigt nog tas inte Grini upp speciellt ofta här i Sverige)

Jag förutsätter att de som ger ut en bok med namngivna personer är beredda att ge upprättelse om de får bevis för att någon hamnat i registret felaktigt. Norska lagarna medger lite mer möjligheter för enskilda personer att få ut äldre hemliga handlingar i liknande fall än vad svenska lagar skulle medge.

Ny bok namnger norska nazistpoliser, GP 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, skanskan.se 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Västerbottens Kuriren 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Norrländska Socialdemokraten 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Bohusläningen 22 oktober 2012
Ny bok namnger norska nazistpoliser, Aftonbladet 22 oktober 2012

Read Full Post »

Det är skrämmande att det finns de på vänsterkanten som inte ens sopat framför egen dörr ändå har mage att ge sig på Drottning Silvia för att hennes far var medlem i nazisternas parti. Observera två saker:
* För det första var tiderna annorlunda under 30-talet än vad de är idag. Det var Sverige inte Tyskland som hade rasbiologisk forskning och det med höga myndigheters och politikers goda minne. Det var Sverige som land genom våra politiker som nekade en hel del judar som under de närmaste åren före krigsutbrottet och i början av kriget ville fly till Sverige.

* Inget barn väljer sina föräldrar. Inte ens en drottning har haft förmånen att välja sina föräldrar.

Inte ens om det varit möjligt för ett nyfött barn att välja till vilka föräldrar det föddes, så hade någon idag ägt rätten att skriva barnet som nu är vuxen, vem som helst, på näsan vad än föräldrarna varit medlemmar i för snart 80 sedan. Inte heller om någon av föräldrarna begått det skändligaste brott som tänkas, skulle det ge någon rätten att skriva barn på näsan för detta. Arvssynden finns inte i den protestantiska kristendomen och borde inte finnas någon annanstans heller.

Starka reaktioner på nya uppgifter, GP 10 augusti 2011
Drottningen om pappans affärer, GP 9 augusti 2011

Jag finner det märkligt att Mats Deland, professor i Historia, fortsätter sin i och för sig viktiga granskning av Andra Världskriget med att dra slutsatser utan giltiga argument för att utifrån det ge sig på drottning Silvia.
Drottningens far tjänade på ”ariseringen”, Professor Mats Deland i Aftonbladet 11 augusti 2011

Observera att det var få tyskar som inte var med i något av de nazistiska grupperingarna. Mycket färre än vad som sägs efteråt. Observera också att nationalism rent generellt sett sågs som positivt långt efter Andra Världskriget även här i Sverige utan att det för den skull innebar att alla som var för nationalism var nazister.

Själv har jag aldrig haft något till övers för nazister och inte heller för deras gelikar på vänsterkanten. Uppvuxen som jag är, nu snart 62 år gammal, med så väl kända som okända motståndsmän i Norge och längs gränsen mot Norge har jag bara avsky till de som stod bakom de förföljelser vi idag känner till. Detta innebär inte att jag skulle drömma om att ge mig på något barn för vad deras föräldrar än gjort. Någon måtta på omänsklighet måste det väl ändå vara i ett fritt demokratiskt samhälle?

Tillägg 13 augusti 13.14 På förekommen anledning:
förtal och förutfattade meningar om barn till föräldrar som varit medlemmar eller stött nazister eller kommunister – kommer aldrig att publiceras i min blogg. Vill för övrigt tala om för signaturen Ina att hon inte har ett dugg aning om hur norrmän reagerar när det inte rör sig om barn till norsk person och nazist. Det är något annat för alla oss med norröne påbrå. Något helt annat. Sluta upp att förfölja och lär dig en sak: Sverige skall inte sätta sig på höga hästar och situationen i Europa var en helt annan med annan (märklig) människosyn o.s.v. Det ger dig inte rätt att förtala nu levande barn till någon!

Tillägg 20.47 30 januari 2012 Det är beklämmande att det fortfarande finns de som inte förstått att INGET BARN, OAVSETT VILKET, SOM INTE ADOPTERATS VID VUXEN ÅLDER HAR VALT SINA FÖRÄLDRAR. INGET BARN KAN BELASTAS MED FÖRÄLDRARNAS GÄRNINGAR ELLER OGÄRNINGAR! NU FÅR DET VARA NOG!
En uppvisning i oetisk journalistik av TV4, GP 30 januari 2012

För att vissa av journalisterna som försvarar angreppen på Drottning Silvia är ättlingar till judar och i vissa fall andra utsatta grupper som Nazityskland gjorde allt för att utrota, så är det varken etiskt, moraliskt eller ens mänskligt att ge sig på Drottningen i detta fallet eller någon annan i något fall i världshistorien under århundradenas gång för att en nu levande människa är barn eller barnbarn till någon som begått vidrigheter av de värsta slag. Barn väljer inte sina föräldrar!

Read Full Post »