Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Anders Knape’

Anders Knape.

OM du har något kvar av den Anders som sprang i backarna och ner till badet i Sannäs på somrarna i din barndom, så ber jag dig vara vänlig att se till att få stopp på all ekonomisering av SOS-Alarm. Det är inte rimligt, ens det jag själv sett med egna ögon under senaste åren, att det krävs att en sköterska med vidareutbildning råkar vara närvarande för att SOS-Alarm ens skall lyssna ordentligt. När min far, ja det är vi som bodde i Nordammen sommartid, blev dålig hösten 2007 så var det inte förrän min svåger alternativt vid ett tillfälle min systerson tog luren som SOS-Alarm verkligen förstod allvaret. Så skall det inte vara. Andra har drabbats ännu värre som du säkert läst och hört. Ambulans skall skickas direkt när så behövs, och tyvärr är de sköterskor som sitter som sorterare (för jag hoppas innerligt att alla som minst har sköterskeexamen med minst 5 års akuterfarenhet ???) mer än lovligt snurriga. Och då talar jag om i bästa fall.

Jag har även varit med om att efter svår astmaattack där jag har stränga order att direkt när jag tagit 18 cortisontabletter ringa ambulans få beskedet av den mottagande sköterskan att om man har astma – så kan man inte prata……………. !!!!???????? Så jag tog bussen med sikte på ändhållplatsen Östra men fick hoppa av och få akuthjälp på vårdstation nära älven. Där fick jag efter några timmars behandling utskällning för att jag inte åkt med ambulans till akutsjukhus.

Jag har varit med om att snurriga människan som satt som mottagare ville ha personnummer och hemadress på person som skadats i bilolycka i min närhet. Hur snurrig får man vara och sitta på sådana platser. Tack och lov så fick man lära sig en del inom militären en gång i tiden så jag fick larmat andra vägen.

Som moderat är jag för privata alternativ. Min egen dotter hade aldrig blivit bra efter att ha trillat i stentrappa när hon jobbade som simlärare i mitten av 90-talet om inte privat alternativ funnits. De 600 kr/besök som det då kostade att få ryggspecialist satt hårt i plånboken på mig som ensam mamma, men det var det i längden värt. Hon har senare deltagit bl.a. i förra årets Göteborgsvarv och gått i mål. Då vi kom tillbaka till Göteborg och fick tag på privat specialist hade hon gått på kryckor i två år.

Privata alternativ inom sjukvården må vara så att de som äger dem tjänar pengar så länge de gör bra arbete så patienterna snabbt blir återställda. MEN alarmering av ambulans borde inte få tjäna pengar till sina ägare oavsett vilka dessa är! Det är en samhällsservice som borde räknas in i allmännytta.

Vänligen

Inger E J

Ägare kräver högre vinst i SOS-Alarm, GP 22 maj 2011
Ägare kräver högre vinst i SOS-Alarm, SvD 22 maj 2011
Ägare kräver högre vinst i SOS-Alarm, Norrländska Socialdemokraten 22 maj 2011

Tillägg 06.38 SOS-Alarm brister i kompetens, DN 22 maj 2011

Read Full Post »

Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson, Anders Knape och Carl Älfvåg. ”Tio år efter att riksdagen klubbade en handlingsplan för handikappolitiken är situationen för de funktionshindrade fortfarande nedslående. ” Det är 10 år sedan Riksdagen klubbade en handlingsplan, men när det gäller funktionshandikappades rätt till handikapplatser på offentliga kommunikationer har lagen funnits sedan 1979 så nog har kommuner och landsting haft tid på sig.

Råkade senast för mindre än en timma sedan ut för en av dessa bedrövligt utbildade och oförskämda bussförare, som vi tyvärr har här i Göteborg. Trots att hon dels släppt ut en kollega i främre dörren när jag gick på vid Centralstationen samt en annan passagerare under resans gång, gjorde hon sig löjlig över att jag som har skador i båda fötterna, båda knäna samt facettledsartros längst ner där man sitter helt korrekt ville gå av i främre dörren. Jag sa till henne att lagen är solklar, för det är den:

Utdrag ur Diskrimineringslagen 1 kapitlet Inledande bestämmelser:
”Diskriminering
4 §
I denna lag avses med diskriminering
1.
direkt diskriminering
: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2.
indirekt diskriminering
:
att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning
eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3.
trakasserier
: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4.
sexuella trakasserier
: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5.
instruktioner att diskriminera
:
order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–4 och som lämnas åt någon som står i lydnads-
eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag
.
Diskrimineringslagen (2008:567)

I dagens (21 januari 2010) fall, så skällde jag ut föraren. Borde jag gjort det. Kanske inte, men en förare som vid flera tillfällen försökt få det till att handikapplatser inte är reserverade för handikappade utan att handikappade får acceptera om andra satt sig där, samt inte har lärt sig det varje svensk kollektivtrafikutförare skall ha lärt sin personal att de är skyldiga att hjälpa handikappade och till råga på allt inte förstår att den som måste gå på längst fram för att sitta på handikapplats innanför dörren har rätt att gå av utan att riskera sin hälsa genom att gå bakåt i en vagn utan handtag för att förflytta sig bland folk den får faktiskt ta en utskällning för den har visat att den inte har någon som helst förståelse varken för lagar eller för handikappade!
Inte ens på 50-talet när jag åkte med farfar från Sannäs till Grebbestad eller Tanum, dvs långt innan lagstiftningarna kom, fanns det förare som var oförskämda mot de som har svårt att gå!

Nåväl. Folkhälsoministern och de övriga skriver:
”I september startade en landsomfattande turné med 17 seminarier och bakom arran-gemanget står Boverket och SKL i samråd med länsstyrelserna och Handisam. Syftet är att sätta fart på tillgänglighetsarbetet i landets kommuner.

Inte minst kommer det att krävas insatser från kommunerna när det gäller att genomföra och omsätta FN:s nya konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter. Regeringen har därför gett Handisam i uppdrag att informera kommunerna om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och stödja kommunerna i att förverkliga konventionen.” Nu behövs krafttag för ökad tillgänglighet, GP debatt 21 januari 2010
Tro katten att vi behöver krafttag. Det är alldeles för många i samhället som inte accepterar handikappade oavsett funktionshandikapp. Som minst måste svenska lagar gälla och förklaras för alla berörda att de verkligen gäller 😛

Vidare från debattartikeln:
Regeringen utreder också frågan om det ska anses vara grund för diskriminering när man struntar i att åtgärda bristande tillgänglighet. Något som då skulle föras in i den samlade diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2009. Regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag under första hälften av 2010.”

Den utredningen behövs inte OM man läser innantill i Regeringsformens 1 kapitel 2 §. För av nedanstående följer det som utredningen avser att utreda helt logiskt som följd av texten:

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

Det är alltså SKALL som står i Regeringsformen, en av våra Grundlagar. Inte bör eller kan. Vilket logiskt innebär att det är ett bärande krav att det som följer ‘SKALL’ uppfyllas. OM en kommun, ett landsting eller någon annan väljer att inte följa Grundlagen för en viss grupp av människor, så har denna gruppen av människor uteslutits från övriga dvs. diskriminerats. Alltså skulle det inte behövas en utredning utan bättre utbildning för politiker, tjänstemän och utövare vad våra svenska grundlagar kräver. Inget annat.

Read Full Post »