Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ambulansvård’

EU-direktivet är till för att skapa lika möjligheter för arbetskraft INOM EU. Det är varken till för eller tillåter det som Skånepolitikerna godkänner. Hur vore det att läsa igenom lagstiftningar och läsa det finstilta?

Men det är nog för mycket begärt av politiker som även missat att de måste ha godkännande av Datainspektionen och Socialstyrelsen VARJE gång en uppgift om en svensk person får föras över datanät från något svenskt offentligt register över gränsen ens inom EU. Totalt stopp för att de uppgifterna får gå ner till Afrika.
Överklaga beslutet till Förvaltningsdomstol och begär inhibation av fattat beslut tills saken är avgjord i svensk domstol. Anmäl direkt till datainspektionen om du bor i Skåne och kan tänkas behöva beställa färdtjänst.
Det bryter även mot andra lagar när det gäller Offentlig verksamhet i Sverige. T.o.m. mot Grundlagarna. Färdtjänstbehövande skall INTE diskrimineras! Det är inte tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ oavsett att snurrena i Skåne (bryr mig inte om vilken eller vilka partifärger de har för snurren är de oavsett vilket) säger ”Man är ju alltid orolig över att personuppgifter ska läcka ut. Men vi har fått betryggande besked från Samres och är nu nöjda, säger Lars Hellström, platschef på Skånetrafiken, till Sveriges Radio Kristianstad Klart att boka färdtjänst via Afrika, GP 17 augusti 2012 Enbart klart om man bryter mot ett antal viktiga lagar inklusive Datalagstiftningen. Hur står det till??????????

Se för h-t till att de som skriver kravspecar för att begära in anbud i samband med Offentlig Upphandling lär sig vilka lagar som gäller! Börjar bli trött på snusmumrikar som inte förstår att våra Grundlagar, Sveriges Rikes Lagar och EU-direktiv gäller ända ut i fingerspetsen på leden!

Som om det inte räckte med de bravaderna vad gäller färdtjänsten i Skåne, så skall Skånsk ambulansvård specialgranskas, SvD 17 augusti 2012 :
– När vi ser att samma mönster upprepar sig, att ambulanssjukvården inte följer sina egna rutiner, finns det också en risk för patientsäkerheten, säger Christina Carlsson, sektionschef på Socialstyrelsen, till Sydsvenskan.

Vad är det för klantskallar som inte ser till patientsäkerhet, patientintegritet och följer gällande lagar? Nu är det NOG! Kan inte skolorna i Skåne använda sina ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare till att snabbutbilda politiker och tjänstemän på det de skulle lärt in årskurs 7-9 för att kunna vara berättigade till att få godkänt i ämnet samhällskunskap i 9:an. Flumskolan in prydno!

Skånsk ambulansvård specialgranskas, Aftonbladet 17 augusti 2012

Read Full Post »

För det första räcker det inte ens med att anlita ett bemanningsföretag som inte tillhör ens koncern eller ens verksamhet oavsett om verksamheten är inom offentlig eller privat sektor! Någon borde upplysa Falcks, facket samt Socialstyrelsen om att prejudikat redan finns när det gäller läkare som sjukhus försökt hyra in via bemanningsföretag till sin ordinare tjänsteplats. Tror att det var i Jönköpings Län det skrevs om detta förra året. Det är nämligen så att:

* Om ett bemanningsföretag tillhör samma koncern som huvudarbetsgivaren,
eller
* Om ett bemanningsföretag inte tillhör koncernen
så är antalet timmar en person enligt gällande EU-direktiv får vara igång ingalunda det antal timmar som Falcks tillåter. 30 timmar i sträck är inte tillåtet, inte ens 12 utan mycket speciella omständigheter som inte får förekomma regelbundet och där även jourtid vilande hemma skall räknas in i de timmar som får göras.

Hur vore det om Falcks samt även facket, för fack försöker ibland träffa avtal som inte är tillåtna enligt EU-direktivet, lär sig läsa innantill i EU-direktivet. På 24 timmar så måste man alltid ha minst 11 timmars vila utöver rast. Vila är inte restid till och från jobb. Samt om arbetstid överskrider 6 timmar även en rast.

Texten i direktivet är som följer:
Arbetstidens förläggning

Med arbetstid * avses all tid i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis då arbetstagaren är på arbetet eller står till arbetsgivarens förfogande samt därvid utför aktiviteter eller uppgifter.”

Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att arbetstagarna får

•minst elva timmars sammanhängande ledighet * per 24-timmarsperiod,
•en rast om arbetsdagen är längre än sex timmar,
•minst 24 timmars sammanhängande ledighet utöver elva timmars dygnsvila under varje sjudagarsperiod,
•en genomsnittlig arbetstid som – inklusive övertid – inte överstiger 48 timmar under varje sjudagarsperiod,
•betald semester om minst fyra veckor per år.
För att räkna ut genomsnitten per vecka får medlemsstaterna använda följande beräkningsperioder:

•Högst fjorton dagar för veckovila.
•Högst fyra månader för begränsning av veckoarbetstiden.
•Beräkningsperioden för nattarbetets längd fastställs i samråd med eller av arbetsmarknadens parter, om detta överlåtits åt dem i kollektivavtal.
Nattarbete *är ett särfall, eftersom arbetstiden inte får överstiga ett genomsnitt av åtta timmar under en 24-timmarsperiod. Nattarbete som innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning regleras genom nationell lagstiftning eller praxis, eller genom kollektivavtal.

Nattarbetande * måste ha ett hälso- och säkerhetsskydd som är anpassat till deras arbetsuppgifter. De har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning innan de börjar nattarbeta och därefter till regelbundna hälsoundersökningar. Om hälsoproblem konstateras ska arbetstagaren alltid omplaceras till dagarbete, om det är möjligt. En arbetsgivare som organiserar arbetet enligt en viss rytm måste ta hänsyn till den allmänna principen om att anpassa arbetet till arbetstagaren, särskilt i syfte att lindra effekterna av monotona arbetsuppgifter och arbete i ett i förväg fastställt tempo. Arbetsgivare som regelbundet sysselsätter nattarbetande ska anmäla detta till de behöriga arbetsmiljömyndigheterna.

Det är möjligt att avvika från principerna ovan genom kollektivavtal eller i samråd med arbetsmarknadens parter. Avvikelser är möjliga i följande fall:

•Med iakttagande av de allmänna principerna för skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet när arbetstidens längd inte mäts eller bestäms i förväg av arbetstagarna själva.
•I fråga om verksamhet då det föreligger långt avstånd mellan arbetstagarens bostad och arbetsplats.
•I fråga om säkerhets- och övervakningsarbeten som kräver permanent närvaro för att skydda egendom eller personer.
•I fråga om arbeten som inte kan avbrytas, till exempel sjukhusvård, jordbruk eller press- och informationstjänster.
•På områden inom vilka det förekommer förutsägbara arbetstoppar, särskilt jordbruk, turism och posttjänster, samt i fråga om personer som arbetar inom järnvägstransport.
•Under förutsättning att det finns möjlighet till kompensationsledigt
•i enlighet med de kriterier som anges i direktivet, till exempel arbeten där servicen eller produktionen inte kan avbrytas,
•genom kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter.
Avvikelserna för de perioder som ska användas för beräkning av veckoarbetstiden får inte överskrida sex månader, eller om så bestämts i kollektivavtal, tolv månader.

En medlemsstat får tillåta en arbetsgivare att avvika från regeln om högst 48 veckoarbetstimmar förutsatt att arbetstagaren ger sitt samtycke. Arbetstagare som inte samtycker får inte missgynnas på grund av detta. Arbetsgivaren ska föra ett register över alla arbetstagare som samtyckt till att överskrida gränsen för antalet arbetstimmar och de behöriga myndigheterna ska ha tillgång till registret. De allmänna principerna för hälsa och säkerhet måste följas.

För vissa yrken och sektorer finns det särskilda bestämmelser:

•Mobila arbetstagare *och offshorearbete: bestämmelserna om dygnsvila, raster, veckovila och nattarbete gäller inte mobila arbetstagare, men medlemsstaterna måste ändå garantera tillräcklig vila * i enlighet med direktivets riktlinjer. Beräkningsperioderna för arbetstagare som utför offshorearbete kan förlängas till tolv månader.
•Arbetstagare ombord på fiskefartyg: bestämmelserna om dygnsvila, begränsning av veckoarbetstiden och nattarbete gäller inte arbetstagare ombord på en medlemsstats fiskefartyg, men den genomsnittliga veckoarbetstiden får inte överskrida 48 timmar under en beräkningsperiod på ett år. Det högsta tillåtna antalet arbetstimmar är 14 timmar per 24-timmarsperiod och 72 timmar per vecka. Viloperioden måste vara minst 17 timmar per dag eller 77 timmar per vecka. Det högsta eller lägsta antalet timmar på dessa två områden fastställs i nationella bestämmelser, kollektivavtal eller avtal med arbetsmarknadens parter. Senast 2009 kommer kommissionen att se över bestämmelserna på detta område.
•Läkare under utbildning: en övergångsperiod på fem år gäller från och med den 1 augusti 2004. Under de första tre åren får veckoarbetstiden inte överstiga 58 timmar i genomsnitt. Under de följande två åren får detta tak inte överskrida 56 timmar i genomsnitt. Vissa medlemsstater kan beviljas ett sjätte övergångsår. I dessa fall får arbetstiden inte överskrida 52 timmar i genomsnitt per vecka. I slutet av övergångsperioden kommer taket att vara 48 timmar per vecka.

Skall man läsa det noga, finns betydligt mer detaljerade förklaringar om vad som är tillåtet om man läser engelska texten, så är ambulanssjukvård inte sjukvård i det ögonblick som ambulansen lämnat patient på sjukhus får de inte ombedas ta något när nytt när arbetstiden är slut eller i det närmaste slut. Vad texten avser är t.ex. om en operation pga komplikationer eller stor olycka med flertal pågående operationer som akut måste slutföras sådan att avlösning kan ske något senare än normalt slut på arbetstid. Men det får aldrig vara regelbundet. Det går heller inte som svenska texten av en del tolkas som att för ett fackförbund gå med på något som undantar 11 timmars vila per 24 timmars period. Vet hut eller lär er läsa lagtexter!

Bemanningsföretag kringgår övertid, SvD 8 augusti 2012

Vill för övrig ge en liten upplysning till Falcks och facken. Min blogg är kanske inte någon av de mest lästa, bara ett antal hundra en vanlig dag upp till 1000, men bland de som prenumerar på min blogg och läser den nästan dagligen finns politiker i 4 av medlemsländerna, för tre av de stora partierna inklusive de gröna i ett av länderna, tre ledande tidningsfolk i 2 EU-länder samt en i USA. Ett antal personer som i övrigt har utbildning och kunskap även i dessa frågorna. Mer oregelbundet men ändå vanligt förekommande är att EU själv går in och läser bloggen när frågor som behandlar EU är på tapeten. Vill Ni verkligen fortsatt göra bort Er?

Read Full Post »