Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Allergiutredningen’

Det var då för märkligt att det idag finns politiker i svenska kommuner som inte har klart för sig hur farligt det är för astmatiker när djur, hundar, katter och framför allt hästar tillåts i svenska idrottslokaler. Det är nu mer än 35 år sedan jag själv tog upp problemet. Själv häst och kattallergiker tog jag upp det till diskussion i såväl politiska som mediala debatter och så gjorde också den stora Allergiutredningen.

Allergiutredningen, Att förebygga allergi/överkänslighet : åtgärder, information och utbildning, forskning. Expertbilaga, Beskrivningar av allergi/överkänslighet : medicinska och miljömedicinska kunskapssammanställningar, Stockholm 1989
ISBN 91-38-10410-5
Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1989:77

Arvidsson Ola; Allergiutredningen; Riksförbundet mot astma-allergi, Att förebygga allergi/överkänslighet genom forskning : nuläge, behov : sammanställning av föredrag presenterade vid konferens 1-3 februari 1988 / arrangörer var Folksams vetenskapliga råd, Riksförbundet mot astma-allergi och Allergi-utredningen, Stockholm : Folksam : 1989
ISBN 91-7044-117-0
Serie: Vetenskap, forskning, 0283-8087 ; 5
Serie: [Folksams skriftserie]. B, 0347-8513 ; 210

Det har sedan början av 1990-talet varit förbjudet att ta in djur i skollokaler. Från 1 januari förra året, 2011, är det dessutom förbjudet för alla Offentliga myndigheter och de som utför arbete för det Offentliga att diskriminera allergiker (och andra funktionshandikappade) i enlighet med Svensk Grundlag! Regeringsformens 1 kap 2§:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Hur många svenska politiker saknar basala kunskaper som de borde varit tvungna att lära sig om de inte visste det förr?
Sedan en liten men viktig upplysning: Jag har personligen känt fler som dött av astmachock under vart och ett år under 1990 talet än vad som påståtts i den officiella statistiken för hela 1990-talet. Det är inte bara djur utan också matprodukter: soja, lecitin, skaldjur, fisk m.m. som kan och har orsakat dödsfall. Det har förvisso blivit bättre med de nya medicinerna. Men ofarligt för astmatiker är det ingalunda att låta djur vara i t.ex. idrottshallar. När hästar började få hoppa i Scandinavium var det en specialist som gjorde egna mätningar och fann att det fortfarande 3 veckor efter hästhoppningarna fanns så mycket stö/strö i inomhusluften att det inte var lämpligt för hästastmatiker att komma dit. Tyvärr minns jag inte var det publicerades i insändare.

Hundar i hall gav andnöd, GP 17 januari 2012
Extra allvarligt i idrottshallar, GP 17 januari 2012 Det har varit förbjudet att ta in djur i idrottshallar där skolungdomar idrottar sedan mitten av 1990-talet då Lars Leijonborg och Beatrice Ask hjälpte till att få andra Riksdagspolitiker oavsett färg att förstå vikten av att Skolan är till för ALLA!

Så till det märkligaste av allt. I GP skriver de om vad som Listan vad gäller i din kommun, GP 17 januari 2012 Att det ens finns kommuner som har mage att erkänna att de inte kan alternativt vill följa SVENSK GRUNDLAG? Hur står det till????????

Read Full Post »