Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Alla människors lika värde’

Det finns ingen liberalism i ditt uttalande: Kan man förstå oron hos Ukrainas rysktalande befolkning?

– Det är dimridåer från Putins sida. Varje anständig nation skyddar sina minoriteter. Det handlar inte om de rysktalande. Det är en maktmarkering från rysk sida.

Hur reagerar du på att partiet Svoboda har fått plats i interimsregeringen?

– Jag hade hellre sett att de inte varit där. Det är ett högerextremt, rasistiskt parti med osmaklig politik. Men om 76 dagar är det val och det avgör vilka partier som kommer att ingå i regeringen.Birgitta Ohlsson: Ukraina är en del av Europa, GP 10 mars 2014

Förvisso har DU Birgitta Ohlsson gång efter gång visat att Du inte har den grundläggande skolkunskap som en EU-minister borde ha. Men nu visar Du att DU inte ens behärskar Kursmålet för 5:e klass i SO-ämnen. Skrämmande.

I 5:e klass läser eleverna om Ryssland i Geografi avsnitt Europa….. och om Vikingatiden-tidig Medeltid i Historia. Hur i hela fridens namn kan Du räkna Ukraina till Europa men missa att Ryssland är en del av Europa oaktat att väst och öst blev uppdelat efter västroms och östroms intresseområden när västliga kristna kyrkorna gick en väg och östliga en annan efter Nicea?

Hur kan en svensk EU-minister så flagrant visa sig inte förstå innebörden i de Mänskliga Rättigheterna?

Utdrag ur bloggartikel Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014
Ukraina behöver både EU och Ryssland. Allt annat är att hålla fast vid ”som jag tycker”-syndromet som bortser från att det viktigaste i grunden måste vara att trygga Mänskliga Rättigheterna genom att sätta sig ner och bjuda in i stället för att skilja ut. Vänsternissar och högerfötter har Europa sett tillräckligt av!

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst långt före dess fall vilket under Sovjetunionens tid inkluderade Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim, samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat, ligger och gror under ytan. Stalin deporterade Tartarer för att som han sa dessa hade stött tyskarna. Europas kartgränser har oavsett när och varför dragits av okänsliga händer. Det är ett av problemen runt den Gordiska knuten Ukrainas nutid och möjliga inkluderande i stället för exkluderande av invånare med långa rötter i området.
——— slut på Utdrag ur Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Sedan när har det enligt DIG Birgitta Ohlsson blivit accepterat att en Liberal inte tar avstånd från rasism eller från diskriminering av homosexuella? Lär dig vad som står i Regeringsformens 1 kapitel 2§ och försök förstå att det gäller i alla situationer för svenska Ministrar eftersom svenska lagar och svenska Grundlagar gäller i Sverige! Svoboda är längre utåt höger än SD. Läs deras program!

Pseudoliberalism är lika illa som ideér från Stureplanscentern! Icke förankrat i respektive partis ideologiska historia!

Read Full Post »

Det är med blandade känslor jag som SO-lärare, historia huvudämne skrivit till D-uppsats (master), och specialiserad på Europas historia 400-1400 ser att en person i ”mitt” parti, röstar på Moderaterna, som jag redan när jag var Folkpartist för länge sedan hade stor respekt för personens kunskaper, så kapitalt missat verklighetens Europeiska historia. I all synnerhet som vi svenskar har varit med att forma den såväl i Ryssland som i Kievregionen och på Krim.
Hökmark: Etnisk koppling ”helt fel”, SvD 3 mars 2014 Den som har HELT FEL, Gunnar Hökmark (M) är du själv!

Rurik som person finns inte omnämnd men samtliga händelser år 861 som ledde fram till bildandet av Ryssland finns bekräftade i Rimberts Vita Ansgari kapitel 32 ff(skriven på 860-talets mitt). Men skapandet av Kievriket i söder av Rurik och hans ättlingar är ingalunda den äldsta ‘svenska’ inblandningen i den nu så oroliga Ukrainska regionen. Inte det sista heller.

Ukrainas senaste 1000 år

Ukrainas senaste 1000 år

Men om vi går fram till Olof Skötkonungs tid, så finns det gott om källor speciellt arabiska och grekiska skrivna av arabiska kartografer samt greker främst kyrkomän utöver att vi har ett par bysantinska kejsar- och kejsardotter böcker som ger uppgifter om området vi idag kallar Ukraina. Olof Skötkonungsdotter Ingegerd född cirka år 1000, död 1050, var först förlovad med norske kungen Olav Haraldsson. Inte bara enligt Isländska sagorna vilket även många historiker tror utan också i ett stort antal östliga källor för att Olav Haraldsson skickade sin son att uppfostras av Ingegerd och Jaroslav. Ingegerd, först kallad Irina i Ryssland senare efter makens död kallad Anna när hon gick i kloster, var storfurstinna av Kiev. Fram till mitten av 1100-talet finns det såväl västliga som östliga källor som berättar att man i Kiev och ner till Krim hade ett stort antal Ruser som utöver Rusiska (slaviska ryska äldre språket) talade rusisk-gotiska språket.

Rusisk-gotiska, samma som användes redan i Wulfilas gotiska Bibel, nu i Uppsala, redan på 340-talet. Rusiska Kievriket fanns fram till 1371, men ryssar som flyttat in från 890-talet och framåt bodde kvar även när det som nu kallas

Ukraina kom under Litauisk kontroll, Litauiska storfurstendömet, som sedan blev Polsk-Litauiska samfundet fram till Polens delning 1772. Under alla de år som gått sedan år 1000, så är det endast under senaste århundradet som Krim räknats som och officiellt godkänts som del av Ukraina! Under alla dessa år har ryssar och ryssättlingar bott i hela det som nu kallas Ukraina sida vid sida med muslimer som flyttat dit före Osmanska Rikets erövringar långt in i Europa; sida vid sida med mosaisktroende ättlingar till Khazarerna (se Khazarriket) och sida vid sida under relativt lugna förhållanden även med Tartarerna på Krim. Relativt lugna förhållanden? Allt är relativt men när Tartarerna tog ställning för tyska Nazisterna under Andra Världskriget, så skapades en av de senaste viktiga bitarna i den Gordiska knut som Ukrainakrisen är.

Källor:
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Kejsar Konstantin of Bysans, Dee Cermoniis
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Liutprand of Cremona, Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Nestorskrönikan se även Vem var Nestor, Norah4history sida
Novgorodkrönikan
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Radziwill Chronicles
Rimbert, Vita Ansgari
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
Walesiska protokollet
med flera. Finns cirka 75 med händelser samtida källor som jag själv har haft förmånen att läsa och analysera källkritiskt.

Read Full Post »

Ukraina behöver både EU och Ryssland. Allt annat är att hålla fast vid ”som jag tycker”-syndromet som bortser från att det viktigaste i grunden måste vara att trygga Mänskliga Rättigheterna genom att sätta sig ner och bjuda in i stället för att skilja ut. Vänsternissar och högerfötter har Europa sett tillräckligt av!Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Det finns tre grundpelare som om USA och Ryssland kan enas om dessa, EU är lite för taggat i tänkande från före 1989 enligt min mening, kan utgöra grunden för en lösning av Ukraina konflikten:

* Att USA och Ryssland enas om att de Mänskliga Rättigheterna måste ligga till grund för att Ukraina skall kunna lösa sina problem.

* Att USA och Ryssland tillsammans med Tyskland och Frankrike uttalar sig gemensamt mot korruptionen som är och har varit ett av Ukrainas större problem under de senaste tre Ukrainska regeringarnas tid, dvs fortfarande är så under interimsregeringen.

* Att OSSE inte bara får i uppdrag att ta reda på vad som verkligen hänt i Ukraina.

OSSE kommer att behöva hjälp av som minst tre trossamfunds högsta representanter:
* Representanter för påven i Rom och Patriarken i Moskva för kristna kyrkan. Obs att många kristna i Väst under åren uttryckt kritik mot båda för deras gammaldags syn på homosexuella samt utomäktenskapliga förhållanden, är tyvärr ett utslag av ”tyck som jag”-syndromet. I åsiktsfrihet ingår att man respekterar att andra inte delar ens egna uppfattningar.

*Representanter för Sunni och Shiamuslimer.

*Representanter för den Mosaiska kyrkans ledare i Europa.

Själv tror jag mer på OSSE än på FN som har alldeles för många medlemsländer som själva inte respekterar punkterna ovan. När det gäller mitt förslag om representanter för de olika Världsreligionerna, så utgår det från att jag tvivlar på att någon utan hjälp från dessa kan få en tillräcklig helhetsbild på situationen i Ukraina. Har av svenska ungdomar som känner ungdomar som var på torget i Kiev hört att rykten om de ‘andra’ sprids alldeles för lätt. Tror även att det är lättare att få fram uppgifter genom religiösa ledares representanter som får i uppdrag att lyssna på ”rälsens” ljud om annalkande ”tåg”

Det finns öppningar. Tysklands förbundskansler Angela Merkel hade ett telefonsamtal med Putin. En tysk regeringstalesman sade att Putin har accepterat ett förslag från Merkel om att upprätta en grupp som tar reda på fakta i konflikten. Syftet är att få till stånd en politisk dialog.Fördömanden från flera västledare sätter press på Putin, DN 2 mars 2014 Islossning i samtal Putin-Merkel, GP 2 mars 2014

När det gäller korruptionen finns det i min personliga uppfattning endast en som är tillräckligt kunnig och tillräckligt fristående stark för att gå igenom Ukrainas papper. Att hon är svenska har i sammanhanget mindre betydelse…

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Wilhelm Agrell visar sin rätta färg när han kritiserar Reinfeldt. Tyvärr Wilhelm Agrell visar du att du inte förstått att Människors lika värde är övergripande och styr Folkrätten! Du uttalar dig ignorant för att inte säga rent ut- OKUNNIGT!

”Det är i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det sätt man agerar”, sade Fredrik Reinfeldt.Hård kritik av Reinfeldts uttalande, Aftonbladet 2 mars 2014
Reinfeldts uttalande får skarp kritik, Expressen 2 mars 2014

Den forskare som inte klarar av att objektivt inse att Alla människors lika värde är tillämpligt i Ukraina precis som i Afganistan, Irak, Syrien o.s.v. den forskare respekterar inte vetenskapsteori där ”tyck som jag”-syndromet motverkar objektiv analys av verklig situation. Att något är förståligt är inte detsamma som att det är acceptabelt. Men åsiktsfrihet gäller alla – även de som inte delar herr Agrells uppfattningar!

06:42
Fredrik Mellgren:FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och FN-diplomaten Lakhdar Brahimi ska senare idag träffa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Mötet ska enligt i Genève ryska nyhetsbyråer äga rum i Genève. Under söndagen hade Ban Ki-Moon också ett långt telefonsamtal med Vladimir Putin och uppmanade honom att ”omedeblabart upprätta en diaolg med myndigheterna i Kiev”.
Direkt: Utvecklingen i Ukraina, SvD direkt 3 mars 2014

På måndagsmorgonen rapporteras också att FN:s generalsekreterare ska träffa Rysslands utrikesminister i Genève, på ett möte om mänskliga rättigheter.Eliasson på väg till Ukraina, DN 3 mars 2014

De Mänskliga Rättigheterna, speciellt artikel 1-3, får inte vara något som tolkas av ”tyck som jag”-grupperingar utan MÅSTE VARA BASEN FÖR ALL POLITISK OCH DIPLOMATISK DIALOG. Kom ihåg att samma rättigheter som Du själv kräver också är rättigheter som din värste meningsmotståndare/fiende äger rätt att kräva för sin räkning. Kritisera gärna aktioner men inte Mänskliga Rättigheter.

Hur ”ny” är Europas säkerhetsmiljö, SvD Ledarsidan 3 mars 2014
Däremot har GP fel. Grundläggande fel när man beskyller Ryssland för att äga hela ansvaret. Ryssland bär hela ansvaret, GP ledarsidan 3 mars 2014 Brott mot Mänskliga Rättigheterna begicks först av interimsregeringen i Kiev som förbjöd Ryska som ett av de officiella språken. Se min analys Ukraina – Folkrätten, Ryssland och EU, Norah4you 1 mars 2014 Man skall inte måla hin på väggen sa de gamle liberalerna. Samma rättigheter och skyldigheter gäller alla. Jämför med konflikter där t.ex. USA eller Ifor gått in. Alla människors lika värde måste omfatta ALLA! Vänta tills världen har kunskap om vad som verkligen hände med att dra de slutsatser ni nu gör på GP eller ta och fråga nu pensionerade ledarskribenter som har mer erfarenhet!

Angående kritiken mot Sveriges Statsminister Reinfeldt, så har Reinfeldt helt rätt: Fredrik Reinfeldt bemötte i morse kritiken i SVT och förtydligade att han menar att det är nödvändigt att förstå omständigheterna i konflikten mellan Ryssland och Ukraina för att kunna lösa den.

– Men det förändrar inte att Rysslands beteende är förkastligt, säger statsministern till SVT.

Minoriteter finns i de flesta länder och i det här fallet är det den ukrainska regeringens ansvar att förhindra att konflikten mellan de rysktalande och ukrainsktalande grupperna i landet trappas upp, enligt statsministern.

– Det är Ukrainas ansvar att skapa ett inkluderande samhälle, säger Fredrik Reinfeldt.Fredrik Reinfeldt bemöter kritiken, Expressen 3 mars 2014

Read Full Post »

Ukrainas problematiska historia är mer komplex än vad många förstår. Ett problem som trots att det varit synligt i många internationella konflikter under slutet av 1900-talet verkar bortglömt. Med tusen år gammal historia som i sig gett stora folkvandringar efter den sk. Folkvandringstiden, så har stora delar av vår jord speciellt i Europa och Europas östliga delar och i östra delen av Medelhavet efter Fredsavtal/FN-beslut/Internationella Domstolens gränsdragningar fått gränser som skurit rätt igenom folkgruppers hemområden som i Kurdistan men även här i Europa. Kombinationen av lång historisk samhörighet mellan folkgrupper som av ena eller andra skälet valt eller tvingats att byta ‘hemland’ med gränsdragningar från ovan har i sig skapat ohållbara situationer. Speciellt i länder där det förekommer stor ekonomisk instabilitet och korruption.

En viktig ledarartikel finns på Aftonbladet idag. Det finns fortfarande inga genvägar till Kiev, Katrine Kielos Ledarkrönika Aftonbladet 2 mars 2014

Ukraina behöver både EU och Ryssland. Allt annat är att hålla fast vid ”som jag tycker”-syndromet som bortser från att det viktigaste i grunden måste vara att trygga Mänskliga Rättigheterna genom att sätta sig ner och bjuda in i stället för att skilja ut. Vänsternissar och högerfötter har Europa sett tillräckligt av!

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst långt före dess fall vilket under Sovjetunionens tid inkluderade Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim, samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat, ligger och gror under ytan. Stalin deporterade Tartarer för att som han sa dessa hade stött tyskarna. Europas kartgränser har oavsett när och varför dragits av okänsliga händer. Det är ett av problemen runt den Gordiska knuten Ukrainas nutid och möjliga inkluderande i stället för exkluderande av invånare med långa rötter i området.

Det är viktigt, mycket viktigt att alla parter är beredda att inse att En åsikt är alltid subjektiv och beroende av den som formulerat frågeställningen som ligger bakom framförandet av åsikten. Det som vetenskapsteoretikern Vollmer Gerhard skrev i bok om Vetenskapsteori gäller i dagliga livet också:
”Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems haengt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab” Vollmer Gerhard, Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993

Read Full Post »

Det är förvisso ett brott mot Folkrätten att invadera ett annat land. Därom råder det inget tvivel. Inte heller är det konstigt att övriga världen reagerar starkt. Att invadera länder är inte acceptabelt, DN 1 mars 2014

Problemet är dock större än så. USA är det enda land som visat sig ha någon som helst förståelse för att det å ena sidan var folkrättsligt ok att ett parlament i ett land som övergetts av sin statschef, som sprang iväg som sprang han till mamma från sandlådan, det parlamentet har självfallet utifrån de Mänskliga Rättigheterna rätt att välja en interimsregering. EU borde ha reagerat starkt som minst när denna interimsregering beslöt att ta bort Ryskan som Officiellt språk. Alla Människors lika värde är en av de viktigaste pelarna i de Mänskliga Rättigheterna.

President Obama och President Putin, inte EU och Putin, har större möjligheter att samtala med varandra så att världen får se en lösning som inkluderar Alla Människors lika värde EU har varit förvånansvärt svagt när det gäller att ta ställning mot alla gruppers brott mot de Mänskliga Rättigheterna som i Ukrainas fall självfallet tillkommer även ryssättlingar på Krim!

Hade varit illa nog om ett land som har haft ett minoritets språk eller en minoritetsgrupp godkänd som Officiellt språk och som fullständiga medborgare i ett land, låtit ett folkvalt parlament där frågan varit uppe på dagordningen före ett öppet demokratiskt val beslutat att exkludera en folkgrupps lagliga rättigheter. (Att Tornedalskan länge var förbjuden att tala och att samiska skolbarn länge tvingades tala svenska i skolan är en skam långt fram i tiden här i Sverige). Men det är absolut inte tillåtet av en interimsregering att fatta beslut som strider mot de Mänskliga Rättigheterna. Att flytta ett allmänt val närmare i tid, ja den situation som uppkom i och med att Janukovytj flykt från makten samt att detta tack vare Tymosjenkos uppmaningar om att ”folk” skulle stanna på torget och att Janukovytj borde komma tillbaka till Kiev för att på torget(????? så långt från Folkrätten som tänkas kan) stå till svars för sina aktioner. Att interimsregeringen efterlyste Janukovytj var gränsfall – det borde varit Internationella Domstolen i Haag som gjort den efterlysningen samt kompletterat med de som begått våld på båda sidorna i Ukrainakonflikten.

det inte någon i EU som talade om att det var och är ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna (Alla människors lika värde) att en interimsregering beslöt att ta bort ryskan som officiellt andra språk. Där har jag faktiskt förståelse för att människor av rysk härkomst på Krim inte bara kände sig förorättade utan rädda.

Problematiken på Krim är ju att tartarerna under Andra Världskriget samarbetade med Nazisterna. Det var folkrättsligt brottsligt av Stalin att utöver att göra sig av med stort antal tartarer, så deporterade Stalin överlevande tartarerna efter Andra Världskriget. De borde ställts inför Nürnbergrättegången eller motsvarande. När tartarerna under senare år återvänt till Krim är dessa numera i minoritet.
Kommer ryska soldater hit så försvarar vi oss, SvD 1 mars 2014 säger tartarer på Krim.
Jag förstår att Sovjetfödda, födda innan 1989, och ryskättade på Krim känner sig rädda för sin egen säkerhet med en interimsregering i Kiev som förnekade dem deras Mänskliga rättigheter. EU borde sagt ifrån direkt att Alla människor är lika värda. Rysslands hetssporrar insåg möjlighet att ta ledning på Krim. EU och dessa målade in Putin i ett hörn.

Live: Ryska stridsfartyg vid Krim, GP 1 mars 2014 Hallå de brukar finnas på de ryska baserna som Ryssland har på Krim. Så att de finns patrullerande är i sig ingen nyhet att de agerar mer aktivt är det.

en ryss eller en amerikan känner oftast sig stolt över sin nationalitet även om de har mycket att klaga på eller vilja ändra på. Det är demokratins spelregler att varje lands ledning, inklusive ett framtida demokratiskt Ukraina, måste bygga på två viktiga bitar:

* Identitet där man inkluderar och inte exkluderar. Något som USA tyvärr historiskt gjorde länge men till slut insåg och något som fanns i form av Rysk-Ortodoxa kyrkan även i gamla icke demokratiska Ryssland före Sovjetunionens tid en historisk länk bakåt. Det är inte så som många vänsternissar tror att nationalitetskänsla är detsamma som nazism eller att exkludera. Det är heller inte så som många högerfötter tror att nationalitetskänsla är detsamma som kulturell identitet varpå högerfötter ofta börjar exkludera de som inte har exakt samma kulturella identitet som de själva. Både vänsternissar och högerfötter har missat att demokrati inte är detsamma som Tyck som jag – syndromet

* Att alla medborgare i ett land skall inkluderas efter ett val. D.v.s. att de som kommer till makten i ett land efter ett demokratiskt val inser att de är regering för alla i landet och inte bara för de som röstat på dem. Det är viktigt att förstå att demokrati inte alltid är som Tyck som jag – syndromets vänner tolkar yttranderätt, åsiktsfrihet o.s.v. Allt sker under varje lands Grundlag/Konstitution.

Demokrati är inte lätt. Tyvärr finns det alldeles för många som inte förstår vad demokrati är.

Vi behöver inte gå längre än att titta på Europas karta de senaste århundradet för att förstå att förutsättningarna inte är samma för EU som för USA och Ryssland att se problem och verkliga möjligheter i Ukraina.

Europa 1882

Europa 1882

Kartan ovan, 1882 års gränser, ger en liten bakgrund till EU:s problematik i ljuset av kartan nedan.

europa-1914 källa historia123

Då har jag ändå inte inkluderat de problem som uppstod i landsidentiteter för många miljoner människor som lyckades överleva Andra Världskriget. Inte heller de problem som uppkom när länder som Jugoslavien splittrades och när länder bröt sig ur gamla Sovjetunionen efter Berlinmurens fall.

När det gäller Ukraina, så har Ukraina en lång egen historia gående tillbaka till Gotertiden inkluderande att Kiev varit viktig knutpunkt för såväl den Rysk-Ortodoxa kyrkan (Kievruserna), Khazarerna (se nedan), Osmanska Riket o.s.v. fram till våra dagar. Där har religionerna mötts och levde länge sida vid sida. Där har kulturella identiteter av vitt skilda slag haft sin historiska bakgrund fram till våra dagar. Där har en hel del av den splittring mellan Väst och Öst funnits ända sedan Kyrkomötet i Nicaea år 325.EU och Ukraina, Norah4you 27 februari 2014

Ingen kommer ingripa mot Putin, Wolfgang Hanssons kolumn på Aftonbladet 1 mars 2014 Det är förhoppningsvis möjligt för Putin och Obama att tala sig samman utifrån kombination av De Mänskliga Rättigheterna och hur interimsregeringen i Kiev faktiskt är de som först bröt mot dessa. EU är en helt annan sak. EU:s fastbundenhet i det Sovjetunionentänkande som levde under Kalla Kriget lämnar mycket övrigt att önska. Bättre att inkludera än att exkludera. Våld föder våld så enkelt är det. Allt våld måste fördömmas. Så också ALLA brott mot de Mänskliga Rättigheterna.

Krisen i Ukraina, Expressen 1 mars 2014

Obama fördömmer Putins agerande, Aftonbladet 2 februari 2014 Så långt är det enkelt att förstå. Men i ärlighetens namn, vad är det som gjort att EU skickat soldater till t.ex. Afganistan om det inte varit för att trygga Alla människors lika värde?

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Ukraina ber Nato om hjälp, GP 2 mars 2014 Det vore ytterst olyckligt om Nato förbinder sig att hjälpa interimsregeringen i Kiev i detta läget. Nu gäller det först att trygga Alla människors lika värde samt att se till att det kan hållas fria val i alla delar av Ukraina. Det är först när det är en nyvald regering på plats i Kiev som det går att säga om denna regering står för eller inte står för demokratiska värden. Interimsregeringen i Kiev är laglig, när en statschef flyr, så får i de allra flesta länder vald församling skapa en interimsregering. Dock äger denna interimsregeringen ingen folkrätt att bryta mot Mänskliga Rättigheter. Det är där den gordiska knuten ligger.

Read Full Post »

sina troslokaler och där utöva sin tro har aldrig någonsin i historien givit annat än ett utfall: Bachlash mot den makt som förbjudit. Inom kristna världen är Hugenottkrigen, Wikipediasida åtta till antalet, värsta skräckexemplet.

Trosfrihet och mötesfrihet för att besöka sin tros heliga platser är två av de friheter som går innanför huden på människor. Många kan hålla inne med sina ”vanliga” åsikter (Åsiktsfriheten innebär inte att människor normalt säger och handlar vad eller hur som helst på en arbetsplats, i en släkt eller bekantskapskrets) Alla människor är lika värda, men olika. Att säga annat är att skilja ut i stället för att bjuda in. Skapar alltid problem.

Israel begränsar tillgång till moské, GP 28 februari 2014
Israel begränsar tillgång till moské, SvD 28 februari 2014
Israel begränsar tillgång till al-Aqsa-moskén, DN 28 februari 2014
Israel begränsar tillgång till moské, Aftonbladet 28 februari 2014

Read Full Post »

Media bestämmer inte
* arbetsuppgifter för svensk eller annat lands president, regeringschef eller minister
* media stiftar inte lagar.
* om vilka som skall undantas från t.ex. svenska regeringsformen, varken dess 1kap 2§ eller något annat som står i våra svenska Grundlagar.

Nu krävs nya strategier för att få Dawit Isaak fri, Gunnar Ardelius ordf. Sveriges författarförbund, Stina Lundberg Dabroski ordf. Publicistklubben, Jeanette Gustafsdotter vd Utgivarna, Ola Larsmo ordf. Svenska PEN, Jonathan Lundqvist ordf. Reportrar utan gränser, Thomas Mattsson chefred. Expressen, Kerstin Neld vd Sveriges Tidskrifter, Jonas Nordling ordf. Journalistförbundet, Leif Öbrink ordfl Stödkommittén Free Dawit på DN debatt 20 juli 2013 Tunga medianamn? Allt är relativt….

Tunga medieaktörer kräver att Bildt agerar, Expressen 20 juli 2013 Så var då Dawitfrågan uppe på bordet igen. Finns två saker som mediaktörerna glömmer bort.

* Inte alla länder som godkänner svenskt medborgarskap och är villiga att ge upp sin ‘egen’ rätt att neka att upphäva ‘egen’ medborgares medborgarskap. För problemställningen se gärna: Dubbelt medborgarskap inte enkelt, Norah4you 15 juli 2013

* Att Dawit med dubbelt medborgarskap samt kännedom om Eritreas lagstiftning och den Eritreanska lagens syn på vad som är straffbar kontakt med andra, är journalist är inte något som gör att han bara för att han är journalist skall bedömas annorlunda än andra med dubbelt medborgarskap. Problemen med dubbelt medborgarskap se länken ovan.

Det må vara så att Dawit Isaak flydde Eritrea, kom till Sverige och blev svensk medborgare. Det må också vara så att Dawit NavalnIsaak sedan valde att återvända för att jobba som journalist i det land han flytt ifrån för att han fruktade sitt liv där. Det må också vara så att han valt att använda svensk syn på yttrandefrihet och politisk verksamhet i sitt gamla hemland och därför kastats i fängelse där han nu suttit i åtta år. Många andra fångar, i Eritrea som i övriga världen, sitter fängslade på för oss svenskar obegripliga och mycket felaktiga lösa grunder. Sitter i samma fängelse som Isaak, liknande eller värre annorstädes. Det är i sig en fruktansvärd situation. Dawit Isaak, Norah4you 8 april 2010

OM, Alla människor är lika värda
så är
varken journalister, politiker eller andra kändisar undantagna från de lagarna som gäller varken i Sverige eller i något annat land
I Yttrandefrihet ingår att alla även ens värsta fiender har exakt samma rättighet att yttra sig som man själv har. För Dig, Mig och alla andra gäller att det får ske inom de begränsningar som varje land själv beslutat om i sin riksdag, sitt parlament eller sin kongress. I alla länder oavsett om de är demokratiska eller diktaturer, så är det enligt respektive lands grundlagar/konstitution som respektive lands domstolar fattar sina beslut.

Det finns lika lite undantag för politiker som för journalister eller för andra att ett krav är att var och en tar ansvar för sina egna handlingar samt följer respektive lands lagar. I en demokratisk stat, oavsett om demokratin är direkt eller indirekt, så finns det inget som säger att någon inte kan ha begått brott för att vederbörande är ‘tung’ mediarepresentant eller oppositionspolitiker.
Navalnyj välkomnas till Moskva med jubel, Expressen 20 juli 2013
Navalnyj välkomnas till Moskva, Aftonbladet 20 juli 2013
Navalnyj välkomnas till Moskva, SvD 20 juli 2013
Naalnyj: ”Utan er hade jag inte stått här”, Sveriges Radio 20 juli 2013
Navaljnyj välkomnas till Moskva, GP 20 juli 2013
Navalnyj är fälld i rysk domstol. Finns inget ens i det som vänsternissar vänster om Vänsterpartiet i svenska eller andra tidningar presenterat, så utesluter att Navalnyj brutit mot ekonomisk lagstiftning. Om någon har bevis för motsatsen, så är det det beviset som borde presenterats i media, inte att Navalnyj är populär oppositionspolitiker. Inte heller att han av vissa grupper i Ryssland samt här inom EU ses som Putins motståndare. Varken det ena eller det andra är ett giltigt argument i den diskussionen.

I de mänskliga rättigheterna ingår inte att någon person eller grupp äger rätten att kräva undantag. Inte heller ingår det i de mänskliga rättigheterna att sk. politiskt korrekta grupper oavsett vilka på något sätt äger rätten att misstänka att det är för att någon är oppositionspolitiker och/eller journalist som vederbörande hamnat inför domstol. Varje lands domstolar har att fria eller fälla utifrån det som gäller i respektive land.

Det är ingen mänsklig rättighet att få kränka andra. Detta gäller oavsett om vi talar om Pussy Riot som i kyrka kränkte de troende eller om det gäller någon som kan antas ha skjutit någon utifrån rasistiska fördomar. När det gäller de förra, så har de helt korrekt fällts i rysk domstol för det de gjorde i kyrkan. När det gäller det senare så friades Zimmerman. I första fallet bör vi i Sverige vara lite ödmjuka. Det var långt in i nutid ett allvarligt brott att häda speciellt i ett kyrkorum. När det gäller det andra ställer sig media så vitt jag ser det fel fråga som ställs.
Jag förstår fast jag inte håller med, att för en amerikan är rätten att bära vapen stark. Det jag inte förstår är att rätten att använda vapnet till annat än att skadeskjuta om det är enda möjligheten att själv överleva. Döda andra människor är en sak som jag inte tar lätt på. Det bör inte vara ens möjligt att diskriminera någon eller misstänkas för att ha diskriminerat någon man skjutit ihjäl. Ligger en del i det Obama sa.
Obama: ”Jag kunde ha varit Trayvon”, Aftonbladet 20 juli 2013
Obama om rasism efter Trayvon Martin-fallet, Sveriges Radio 20 juli 2013
Trayvon protester i 100 städer i USA, GP 20 juli 2013
Trayon protester i 100 städer i USA, SvD 20 juli 2013 Kanske dags att definiera vad som menas med nödvärnsrätt. Inte bara i USA utan också på internationell basis. FN?

Mitt förslag till utgångspunkt är om det inte skall krävas mycket starka skäl för att någon skall kunna hävda att nödvärnsrätten i sig, oavsett bevisad att det var den Zimmerman utövade eller ej, skall medge att skjuta annan person så den dör.

Diskriminering är alltid allvarlig oavsett utifrån vilken utgångspunkt man ser. I mina ögon är antagande att någon är oskyldig utifrån att vederbörande försvarar sig lika diskriminerande som att anta att någon är oskyldigt dömd för att den är journalist eller politiker.

Read Full Post »

Ur led har tiden varit sedan Palme blev statsminister andra gången och riksdagsmän från den dagen och fram till idag oavsett regeringar sett till att hänvisa till ‘fattade normer’ för att tillskansa sig än den ena än den andra förmånen som inte finns bland vanligt folk. Verkligen på tiden att Riksdagens inkomstgaranti försvinner. Missunnar ingen riksdagsman/kvinna att ha ett års garanti. Det är många som förhandlat sig fram till det i annan verksamhet. Men sen får de vackert ställa sig i arbetslöshetskön om de inte gjort tillräckligt bra jobb för att vara efterfrågade på den privata marknaden. För jag förutsätter att vi snart också slipper vänklappåryggenjobben i offentligverksamhet där fd politiker får tjänster deras egna meriter utanför det politiska inte är tillräckliga för!

Riksdagens inkomstgaranti tas bort, GP 30 november 2012
Inkomstgaranti i riksdagen tas bort, Expressen 30 november 2012
Riksdagens inkomstgaranti tas bort, SvD 30 november 2012
Riksdagens inkomstgaranti tas bort, Aftonbladet 30 november 2012

Read Full Post »

I Sparta hade man under en tid haft en demokrati som i många stycken var bättre än dagens. Den fungerade inte så det kom en enväldig och tog makten. Efter en tid kom en av Spartanerna till denne härskare och begärde att få demokrati. Då svarade härskaren: Börja hemma.

Det är där jag tycker att Lars Ohly trampar snett när han ger sig på Reinfeldts enligt Ohly oklara uttalande mot terrorism och bakgrunderna till att en del utvecklas till terrorister. Det handlar inte om utanförskap, inte om rasism, inte om islamfobi eller något liknande. Allt börjar tidigt i hemmen och i skolans lägre årskurser, ja redan på dagis. För att barn inte skall utveckla hat mot någon annan grupp, oavsett om det handlar om människor från annan kultur, som har annan religion eller som bara klär sig annorlunda oavsett om de tillhör annan kulturell bakgrund eller har egen uppfattning hur de vill klä sig/uttrycka sig/röra sig, människor med andra värderingar;
det handlar om att alla vuxna skall ställa upp för krav på nolltollerans mot all form av mobbning och diskriminering. Det vill säga att vuxna som har egna barn eller jobbar med andras barn i handling genom eget uppträdande visar att det aldrig är tillåtet att värdera andra människor annorlunda än sig själv. Demokratibegreppets innehåll förutsätter att Alla människor är lika värda men olika. Främlingsfientlighet och avståndstagande från de som inte är som ‘jag’ är inget barn föds med.

Reinfeldt otydlig om terror, GP 13 augusti 2011
Ohly:Reinfeldt otydlig om terror, SvD 13 augusti 2011
Ohly: Bankerna måste ta sitt ansvar, DN 13 augusti 2011 på den punkten har Ohly en poäng, på övriga intet.

Read Full Post »

så osäkra på sig själva att de tror att en lag som säger att samtycke skall föreligga innebär att de behöver skriftligt på samtycket, så bör de se det som ett rött ljus i en gatukorsning där lampan är sönder och de inte med säkerhet vet att det är rött för korsande fordon. Dvs de bör vara beredda att ta det juridiska och fysiska ansvaret för sina handlingar och inte skylla på den andra/andre för att de själva inte klarat av att höra, se, känna vad den andre sagt, visat o.s.v. Dags för dessa män att bli vuxna och ta eget ansvar samt respektera att Alla människor, även kvinnor, har lika värde.

Lag om samtycke kan inte vänta, SvD 7 maj 2011

Tillägg 9 maj 2011 11.12 några kanske inte hittar sina kommentarer här under. Två har uteslutits för att de enbart skrivit rent förolämpande om undertecknad och/eller andra kommentatorer. Ad hominem godkänns inte. Argument krävs. Men några har fastnat i ett filter som säger att vederbörande har allvarligt virus i sin dator och då tar jag inte fram de inläggen ens för att läsa. Kör en uppdatering av ditt virusprogram om du är drabbad.

Read Full Post »

Older Posts »