Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Agneta Hulthén (S)’

Kostnaderna för Västlänken har fram till nu hållits hemliga för göteborgarna.

Nu vill Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström offentliggöra dem.

Men miljardsatsningens projektchef vägrar.
– Vi håller budget. Du får bara ta på det jag säger, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken.

Ett uttalande som får statsvetaren Jan Turvall att gå i taket.Västlänkens pris hålls hemligt för väljarna, GT 5 september 2014

Se även: Sabbubgeb svider Anneli Hulthén, Norah4you 4 juli 2014 samt Rödgröna rörans tjänstemän villk riva delar Liseberg tillfälligt, Norah4you 31 augusti 2014

OM det är så att de siffror som presenterades i december, vilka Bo Larsson hänvisar till, på minsta sätt skiljer sig i vilka projekt som numera ingår i Västlänken planerna eller det är så att totalkostnaden för enstaka eller flera projekt skiljer sig mer än 5% från de siffror som offentliggjorts vid upphandlingen,
vilket kommit fram senaste veckorna att det är fallet,
så är detta inte enbart ett Grundlagsbrott utan faller också under personligt ansvar för den tjänsteman/projektchef. Brottsbalkens 20 kapitel gäller även i Göteborg utöver att ALLA SVENSKA GRUNDLAGAR GÄLLER I HELA SVERIGE. Även i Rödgröna rörans Göteborg.

Brottsbalken

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

Read Full Post »

Rödgröna röran i Göteborg klart och tydligt visar att de mycket väl kan prata runt såväl på lokalplanet (not 1) som Socialdemokraternas Löfven på riksnivå (not 2), samtidigt som de själva unnar sig egna önskemål (not 3).

Ingen frukt till förskolebarnen under hösten – det kan bli verklighet i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. När stadsdelen går på knäna måste förskolan spara.

Även köttstopp kan bli ett faktum, då ansvariga måste köpa in enbart ekologiskt kött och det anser man blir för dyrt.
-Vi tycker liksom föräldrarna att det inte känns riktigt bra i magen, säger Yvonne Stolpe (S), ordförande i stadsdelsnämnden, till GP.
Förslag: Stopp för frukt i förskolan, GP 2 juli 2014

Inflick 07.40 artikeln jag citerat ovan har utvidgats….

Stadsdelsnämndens förslag visar sig till och med vara värre än vad som först framkom. Som jämförelse vill jag visa i klartext att Löfven kan lova vad han vill om förskolans innehåll…. Socialdemokraterna lokalt, läs Rödgröna rörans ledande tant Hulthén, gör som de vill ändå: Uttalande under valperioden av Rödgröna rörans ledare i Göteborg, Socialdemokraten Hulthén: Hulthén: 15 barn för dyrt, Göteborgs Posten 27 oktober 2012

Ingen fruktstund, inget kött och inga teaterbesök under hösten. Så ser det ut för förskolebarn i Askim, Frölunda och Högsbo när stadsdelen måste spara sju miljoner.

– Man blir ju jättearg. Det måste finnas bättre saker att spara in på än detta.

Ramona Nordberg är förskolepedagog på Barytongatans förskola i Högsbo. Hon och kollegorna har nyligen fått information om att stadsdelen måste spara pengar och att det därför kommer att införas restriktioner på råvaruinköp i skolor och förskolor.

För förskolans del betyder det bland annat, enligt nämndens förslag, att förskolorna måste stoppa inköp av frukt från augusti till 1 november.

– Frukten är viktig för alla barn, dels för vitaminer men också för att fruktstunden är en mysig del av dagen. För de minsta barnen är den helt avgörande för att de ska orka fram till lunch, säger hon.

Andra konsekvenser av åtgärdspaketet är att KULF, de kulturaktiviteter barnen brukar få åka på, nu ställs in. Vanligtvis åker grupperna på teater eller motsvarande aktivitet en gång per termin, men på senare tid har det blivit en gång per år på Barytongatans förskola. Nu riskerar besöken att helt utebli. Kött kan dessutom bli för dyrt att köpa in eftersom stadsdelen har en policy om att allt kött ska vara ekologiskt, vilket ofta är dyrare.Ingen frukt i förskolan, GP 2 juli 2014

Förslag: Stopp för frukt i förskolan, GT 2 juli 2014

Vilken stadsdel barnet bor i och hur Rödgröna röran fördelat pengarna mellan stadsdelarna är viktigare än att Göteborg som stad lever upp till Regeringsformens 1 kap 2§ dvs att det Offentliga inte får diskriminera.
—————–

Not 1: Rödgröna rörans Göteborg, Norah4you 28 april 2014 och Jobba mindre tjäna lika, Norah4you 8 april 2014 samt Göteborgs Babels torn, Norah4you 14 oktober 2012

Not 2: Var trollar S fram behöriga pedagoger, Norah4you 29 juni 2014 samt Hm var det inte S som ville ha mindre klasser, Norah4you 30 april 2014 och Växer behöriga lärare på trän S?, Norah4you 23 april 2014

Not 3: Rödgröna Göteborgsröran vill ha betalt…., Norah4you 14 maj 2014 och Göteborgsröran förnekar sig inte, 6 november 2013 samt Tågtunnel och Alfons Åberg-hus, Norah4you 27 oktober 2012

Nu på morgonen har jag försökt få fram siffror för vad alla dessa politiker kostar. Politiker som i flertalet fall aldrig valdes av väljarna i Göteborg att sitta i nämnder, Sverige har indirekt val partierna utser sina representanter oavsett om dessa stått på valsedel eller ej. (Jfr med USA som är betydligt mer demokratiskt där väljare direkt får välja sina myndighetschefer m.m.) Önskesiffror i Budget är inte tillräckliga underlag för som Göteborg själva gör klart :

Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. Prioriterade mål ska brytas ned till SMARTA mål (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade) och omsättas i praktisk handling av nämnderna och styrelserna. Planer, program, riktlinjer och policies som kommunfullmäktige har antagit, ska följas och genomföras men är underordnade budgeten. Källa Göteborgs Stads hemsida, under Ekonomi på Budgetflick med flertal länkar till pdf-filer fulla med ord men avsaknad av konkret bindande innehåll.

Göteborg har för många nämnder, för många förvaltningar utöver att de har för många stadsdelsnämnder och för många egna företag, för att det enkelt skall gå att följa vart pengarna hamnar. Kan direkt se att vissa bitar när det gäller administration och verkliga kostnader för politiker smetats ut, för det kan väl inte vara så att det förekommer medvetna försök att dölja vart skattepengar går.
I normalfallet brukar jag snabbt kunna hitta alla uppgifter som behövs i ett stort företag eller i en svensk kommun. Var under många år en av mina specialiteer. I Göteborg döljs verkliga kostnader för onödig administration, diskutabel representation samt alldeles för höga verkliga politikerkostnader i ett antal lager där alla inte går att hitta om man inte har tillgång till samtliga nämnder som berörs av ett ärende. Varje åtgärd i Västlänken t.ex. vansinniga beslutet om tågtunnel genom 53 meter instabil lera, kommer upp i mer än Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och en enda nämnd….. för att inte tala om alla berörda av staden ägda aktiebolag som berörs mer eller mindre.
Redan på det lilla jag sett här på morgonen går det att säga att hade Göteborgs Stad ägnat sig åt de uppdrag de fått sig tilldelade av lagstiftning och rensat bland övrigt, så hade våra förskolebarn kunnat vara i grupper under max 12 samt ätit oxkött 2 gånger i veckan med säsongens grönsaker. I varenda stadsdel

obs en del politiker har flera uppdrag oavsett om de stod på valsedel eller inte och tjänar i många fall stora pengar utöver alla förmåner de får som politiker i Göteborg.

Öka insynen. Pengar skall bort från administrations- och onödig politikerkostnad. Pengar skall ut i verksamheten!

Read Full Post »

Socialdemokraterna i Göteborg har gjort ett försök att beräkna storleken på stadens merutgifter till medborgare som blivit långvarigt beroende av försörjningsstöd. För tiden efter förra valet (2010-2013) handlar det om 1,335 miljarder.

– Det hänger ihop, det som regeringen antingen lägger ut, utan att skicka med pengar, eller på annat sätt förändrar förutsättningarna och gör så att vi i kommunen får betala, förklarar Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande.

Den mindre av notorna avser utgifter som drabbat Göteborg som en följd av ökad långtidsarbetslöshet och ökad utslagning från arbetsmarknaden. Summa 100 miljoner.

Båda räkningarna är daterade 13 maj och har förfallodatum den 28 maj.

Jonas Ransgård medger att han gillar greppet. Men tycker att adressaten är fel:

– Under den borgerliga regeringen har skatteintäkterna ökat kraftigt. Trots sänkta skattesatser är det fler som betalar skatt.Noterna som Hulthén tycker Borg ska betala, GT 13 maj 2014

Rödgröna ”tant Hulthén” har tydligen inte lärt in Regeringsformen. Illa nog. Ännu värre är att hon inte förstått vad som krävs tack vare Kommunala Självbestämmanderätten, som är skyldig att följa Regeringsformen bl.a. 1 kap 2§ samt Sociallagstiftningen. Värst av allt för Socialdemokraterna är att de rödgröna nu visar att de står nära Sverige Demokraterna – för vilka andra än invandrare och utslagna svenskar är det som ”tant Hulthén” anser kostar för mycket i en stad där vanliga som behöver Försörjningsstöd inte tillåts få ersättning för bostad som kostar över 5.400 kr/månad och där det anses att personer som inte har inkomst ändå skall kunna få tag på ny billigare lägenhet inom 4 månader. Detta trots att kommunala bostadsbolag kräver inkomst på 180.000 kr om du vill byta till annat bostadsbolag för att ditt eget inte har någon du i stora bostadslöshetens tid får byta till. Att personer utan inkomst även anses ha råd att bekosta dubbel bosättning minst en månad samt flyttning tja det är helt i de rödgrönas uppvisade människosyn.

I stället för att stå för kostnaderna som enligt Sveriges lagar kommunen skall stå för satsar rödgröna rörans socialdemokratiska flaggskepp ”Tant Hulthén” på Alfons Åberghus, planerad tågtunnel i 53 meter osäker lera och stora kostnader för att politiker o tjänstemän fått och får åka på mässor som den in Cannes. Verklighetens Socialdemokratiska Människosyn är en där etablissemanget tillåter sig det mesta av sina önskningar och struntar i väljarna i staden Göteborg som betalat kalaset.

Read Full Post »

Gissa om Rödgröna röran kommer att nå upp till 2010 års valresultat? Tror det knappast. Rödgröna röran sänker sina partier undan för undan. Här är senaste exemplet:
Från den 15 december står delar av IAC:s kvällsskift i Torslanda övergivna av Västtrafik och kan inte ta sig hem från jobbet.

– Vi kommer att få jätteproblem med Västtrafik efter den 15 december. Cirka en tredjedel av personalen åker buss till IAC:s fabrik varje dag, som ligger bortom Volvos område. När Västtrafik lägger ner industribussarna, kommer vi inte att ha några kommunikationer alls hit, säger Linda Jansson, klubbordförande för IF Metall på IAC Group i Torslanda.
……..
Lång promenad
Produktionen börjar på fabriken 06.30. I dag finns det en buss som stannar 06.10 och då hinner folk klä om och komma till jobbet i tid. Efter omläggningen kommer en expressbuss att stanna vid Volvohallen 06.05 och sedan måste personalen promenera i 15 till 20 minuter och sladda in på arbetsplatsen i sista sekund.

– Vi kommer att vara på jobbet precis när vi ska börja. Om vi har tur och det inte är snö eller några förseningar, vilket det säkert kommer att vara. Folk kommer att komma för sent till jobbet.

– Men allra värst är det ju på natten för dem som jobbar kvällsskiftet. Då kommer det inte att gå någon buss från Volvohallen, utan de måste gå ända till Volvo City. Det skapar jättemycket problem. Kvällsskiftet slutar 00.12, och sista bussen går 00.30. Vi kommer inte att hinna till den sista bussen, säger Linda Jansson.Nattarbetare kan inte ta sig hem, GP 3 december 2013

Rödgröna röran i Göteborg förnekar sig inte. Talar för gång och cykel….. men kontentan av snurriga beslut blir mer bilism… 😛

Read Full Post »

i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 när de helt odemokratiska personer som uttalar sig diktatoriskt gick i skolan. Dvs politiker, journalister och andra, som med alla medel men utan giltiga argument försöker stoppa folkomröstning.

För enkelhets skull, jag är SO-lärare (från början systemprogrammerare) och läste Statskunskap redan på 70-talet, jag upprepar FÖR ENKELHETS SKULL vänligen börja med att lära in Regeringsformens första kapitel två första paragrafer:

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

OBSERVERA: Inte ens Kommunal självstyrelse gör det möjligt att bryta mot lagar eller att gå emot intentioner i lagar! Att som en del försöker få det till att lagen om lokal Folkomröstning inte borde funnits är helt uppåtväggarna idiotförklaring av person som kommer med sådana påståenden. Sverige är inte Kommunistiskt och inte Socialistiskt. I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar. Passar det inte någon politiker, så har vederbörande själv diskvalificerat sig och förklarat sig olämplig som representant för ett parti. OBSERVERA OCKSÅ: att när väl ett val är avslutat, så är det också så att de som vinner ett val har i sitt uppdrag att vara representant även för sina meningsmotståndare – vi har inte så odemokratiska förhållanden att t.ex. en röst avgör att 49,9% av folket inte skulle vara värda att lyssna på. Det är det som är en av de viktiga bitarna att komma ihåg om man vill leva i en demokratisk stat – Alla människor är lika värda och alla människors röster även ens meningsmotståndares måste få föras fram och inte tystas ner!

Regeringsformens 1 kap 2§

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhälletsamfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

OBSERVERA: Indirekt demokrati, vilket vi i Sverige har en variant av, innebär inte att de som väljs är valda att stå över alla andra människor eller att ens få behörighet att stå över andra människor – mellan val är de som är valda representanter för svenska folket – valda representanter och detta innebär i Sverige att de år 2013 precis som 1979 är SKYLDIGA att lyssna och inse att de endast är valda representanter – inte som i en kommunistisk eller socialistisk stat någon form av elit! GLÖM DE TANKEGÅNGARNA OM DU SOM VALD REPRESENTANT VILL VISA ATT DU FÖRSTÅR VAD DEMOKRATI INNEBÄR!

En folkomröstning kan få förödande konsekvenser, Göran Cars professor KTH på GP 19 maj 2013
Det är exakt det som är styrkan i en demokratisk stat: En demokratisk stat tillåter inte någon självutnämnd elit om än aldrig så vald att sätta sig på statens Grundlagar!

Se även: Ja sidan inte demokratisk, Norah4you 15 maj 2013

Read Full Post »

Det är skrämmande men helt i enlighet med Orwells 1984 att man på Aftonbladets ledarsida läser: Problemet är att nejsidan i frågan om trängselskatt inte respekterar demokratiska beslut Billtullskritik är bara populism, Anders Lindbergs ledarkrönika på Aftonbladets ledarsida 15 maj 2013
Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Men som jag sagt många gånger förr: Det är dumt att bevisa att man är dum och fullständigt okunnig! för det är det som Anders Lindberg lyckas bevisa. Trängselskatt/biltull har aldrig någonsin varit uppe i Kommunvalet i Göteborg, varken år 2006 eller 2010, som huvudfråga – INTE ENS DEN SK. Lösningen som kallas Västlänken har varit uppe som en huvudfråga i Kommunala valen! De som försöker sig på att påstå det är antingen dummare än dummast eller också försöker de skriva om historien efter sin egen önskan!

Inte ens så sent som under 2012 var den slutliga lösningen som de kommunala beslutsfattarna i fullmäktige röstade på efter att tjänstemän som visar exeptionell inkapacitet i och med att de förordar två rasrisker – tågtunnel i instabil lera som redan 1939 respektive återigen under 2010-talet visat sig vara precis så djup (53-90 meter djup) och lika farlig som SGI utmärkt såväl det området som Sjöstadområdet där tjänstemän och politiskt tillsatta nämnder med många icke demokratiskt valda ombud, dvs personer som inte ens stått på sitt partis röstlista i valet (Vilket krävs för att det skall kunna vara demokratiskt fattade beslut) försöker få verkligheten styrd efter sina egna önskningar om hur verkligheten skulle se ut.

Min egen far, död sedan 5 år, gjorde förra geologiska undersökningen. Jag har även pratat med geotekniker och VA-experter, grundvattenförändringarna samt skakningarna pga omläggning av spårvägen ut i lerområde helt bortsedda från av de sk. kommunala tjänstemannaspecialisterna. De inom kommunen som försökt varna utifrån Naturvetenskapliga forskningsresultat och mätningar har man helt försökt bortse från! Skrämmande odemokratiskt numera i Göteborg. Saken förbättras inte av att SGI(Statens geologiska institut) till skillnad från SGU (Statens Geologiska Undersökning) slutat sin undersökning av Götaälvdalen när de nått rödlistade området i närheten av där ny tänkt bro skall byggas……. Vore tacknämligt om politiker i Göteborg som är för Trängselskatt för att bekosta Västlänken skippade de tankarna efter att tagit till sig att de utan minsta tvekan kommer att bygga in faror för människoliv när de planerar tågtunnel och sjöstad på instabil lera. Vänligen börja med att se Skred, risker, SGU.se de har ännu inte blivit politiskt korrekta eller skrämnda till tystnad av de som vill bygga Babels torn över sitt eget minne!. Gå även in på SGU MapViewer tryck på nedre vänstra kartan över Göteborg och se med egna ögon hur bedrövligt tokigt jordarter inklusive lera är lokaliserade i verkligheten. Inte alls som i rödgröna drömmarna om hur Göteborg enligt deras drömmar skulle sett ut. Bygga för framtiden är en sak. Bygga med kända stora skredfaror är något helt annat när man har politiker och byggherrar som inte ens klarade av att påla ner till berggrund vid Gamla Ullevi!

Folkpartiets nej tjänar Göteborg, GP-s ledarsida 14 maj 2013
Inte nog med icke demokratiska beslut fram till dags datum. Nu försöker rödgröna röran att stoppa demokratiskt tillåten närvaro i fullmäktige när frågan diskuteras också Beskedet från Kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm (S) är minst sagt oväntat – vare sig GT eller andra medier kommer tillåtas att filma.

– Vi tillåter inte filmning, säger Lena Malm (S) ordförande i kommunfullmäktige till GT.

Hon fortsätter:

– Det är helt okej med stillbildskameror, det ska jag upplysa mötet om innan vi börjar.

Varför säger ni nej till rörliga bilder?

– Det är av platsbrist. Vi har ont om plats men det blir bättre när vi flyttat till den ombyggda rådhusrätten.

Men om vi tar rörliga bilder med vanliga stillbildskameror?

– Nej, det går inte för sig. Filmning är inte tillåten. Kommunen förbjuder medierna att filma, GT 15 maj 2013 Det är dags att upplysa samtliga fullmäktige och kommunstyrelseledamöter i Göteborg, speciellt de som tillhör Rödgröna röran att det inte är kommunistiskt eller socialistiskt styrelseskick som gäller i Göteborg samt att alla som försöker komma med liknande argumenteringar bevisar att de inte kunde det de borde ha lärt in för att ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap skulle få ge dem godkänt i 9:an. Tillåtet att vara dum, men förbaskat dumt av dem att bevisa att de är dumma!

Debatten en fråga om politisk trovärdighet, GT ledarsidan 15 maj 2013
C säger nej till Folkomröstning med oklara alternativ, GP debattsidan

Se även Trängselskatt inte valfråga 2010

Read Full Post »

De som på ledarsidor och debattsidor försöker få det till att trängselskatt var valfrågan 2010, de har helt och hållet stirrat sig blinda på det de sett och döva för det de inte hört vid sina egna kaffe-, lunch- och middagsbord!
För övrigt borde en och annan skaffa sig minnespiller – för de lappar som delades ut förra året 2012 innan det var fastställt var trängselskatten skulle tas ut hade inga trängselskattstationer på andra sidan Göta Älvbron eller på andra sidan Tingstadstunneln.

De som försöker komma ifrån den lagstiftade medborgerliga rättigheten att efter insamling av visst antal röster få begära lokalomröstning och få denna fastställd om inte två tredjedelar av fullmäktige röstar mot, de personerna borde per omgående få tenta av kursmålen för Samhällskunskap årskurs 9 skriftligt – med enbart förståelsefrågor. För en sak är säker, lärt in har de inte det de skall kunna om begreppet demokrati och de har inte täckning för minimikunskaper i Svenska Grundlagar!
Sverige avskaffade Adelns makträttigheter i och med den nya enkammarriksdagen och ersatte tydligen dem med självutnämnd nomenklatura som anser sig ha större rättigheter än vanliga medborgare!

Rödgrönt nej med ansvar, GP 5 maj 2013
Ansvar? Nej så långt ifrån hederligt ansvar som tänkas kan! Politiker och media må ha en åsikt – svenska folket är de som i landet och i våra kommuner är de som har rätten att avgöra! Indirekt demokrati innebär inte att ett parti fått carté blanche för alla tokiga och tokkiga ideér som respektive parti råkar ha med i sitt valmanifest. Utan att säga klart ut att det och det är VALFRÅGA – vilket aldrig förekommit i trängselskattfrågan – så är indirekt demokrati inte använd som våra Grundlagar säger att det OFFENTLIGA SKALL göra. Ordkunskap och ordförståelse brister…..

Därför säger vi nej till en folkomröstning, de Rödgröna på GP debatt 4 maj 2013

För övrigt är det märkligt att någon överhuvudtaget förespråkar tågtunnel i nutid. Det hade varit ett möjligt behov för 40 år sedan. Men redan när min egen far gjorde geotekniska undersökningarna under krigsåren var leran instabil hela vägen ner till grund som i området från planerade Hagastationen ut till älven varierar mellan 30-50 meter mycket instabil lera. Vilket geotekniker jag själv talat med när de gjorde undersökningarna berättade att fortfarande är fallet. För övrigt är hela området där den planerade tågtunneln samt sjöstaden tänks förläggas helt rödlistat på SGI:s kartor. VEM I KOMMUNEN HAR GODKÄNT ATT STRUNTA I GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR? Vill man ha ett mastodont Tuveras? För det är mycket stor risk för detta om man inte pålar ner till berggrund var 10 meter!

Däremot beslutar okunniga politiker och tjänstemän sig för att tillfälligt stoppa Marieholmstunneln…. en av de få områdena där det är lämpligt geotekniskt att bygga…… Snacka om att slösa med våra pengar på fel projekt och hålla hårt i penningpungen för andra! Marieholmstunneln stoppas tillfälligt, GP 4 maj 2013

Read Full Post »

Bestämmer Rödgrönaröran hur ALLA S-are i Göteborgs Kommunfullmäktige skall rösta i trängselskattfrågan?

3 majs tidningsartiklar ger en sådan bild. Först ut är GP:s artikel:
Socialdemokraterna i Göteborg våndas inför beslutet om folkomröstning eller inte. Trängselskatten delar ett parti som riskerar väljarflykt till Vägvalet och SD.
Frågan om folkomröstning eller inte är så känslig att partiföreträdare helst avstår att kommentera eller ta ställning offentligt. Det blir tydligt när GP pejlar läget i partiet på nivån under kommunstyrelsen – i facket och stadsdelarna. Närmare gräsrötterna där de privatekonomiska effekterna av trängselskatten blir störst.
– Det här kommer att diskuteras i fullmäktigegruppen. Jag avvaktar med åsikter. Det är så mycket som är uppe på bordet. Jag vill inte bestämma mig just nu.
Så säger Marianne Carlström, under många år riksdagsledamot för Socialdemokraterna och nu ordförande för partiets kvinnoklubb i Lundby på Hisingen.

Trängselskatten svår fråga för S, GP 3 maj
Läs noga – Det här kommer att diskuteras i fullmäktigegruppen. Jag avvaktar med åsikter. Det är så mycket som är uppe på bordet. Jag vill inte bestämma mig just nu.

Men samtidigt så är den Rödgröna röran i farten:
Att ta bort trängselskatten innebär i förlängningen att rösta bort 20–30 000 årsarbetstillfällen och statens stora bidrag till trafikinvesteringar i Göteborg. Notera att Stockholm och Malmö redan har fått sina trafikpaket. Utan paketet hotas Göteborgs möjligheter till stadsutveckling i stora delar av staden, luftkvaliteten i centrala staden och möjligheten att ta ett klimatansvar.
Därför säger vi nej till en folkomröstning, Anneli Hulthén (S) kommunstyrelsens ordförande, Kia Andreasson (MP) Kommunalråd och Mats Pilhem (V) på GP Debatt 4 maj 2013

De som är för trängselskatt brukar hävda att vi vanliga dödliga dvs vi som egentligen bestämmer här i Göteborg genom att rösta skulle haft 2 val att rösta mot Trängselskatten…… VISA VAR DET STOD ATT TRÄNGSELSKATT VAR UPPE TILL VAL SOM HUVUDFRÅGA NÄR VI VALDE KOMMUNALA POLITIKER DE VALEN!
Diktatorliknande fasoner har flera gånger visats av Rödgröna rörans damer, Anneli Hulthén (S) och Kia Andersson (MP)) utan hänsyn tagen till de verkliga konsekvenserna som gett och ger Göteborg avsevärt högre luftförorening i områden där det förut varit låg luftförorening samt där kostnaderna för de trafikomläggningar i form av rondeller och ökning av antalet cykelbanor på ställen där cykling sällan förekommit de senaste 15 åren (och inte ökat efter anläggandet) kostar mer än vad man får in på Trängselskatt under ett år. Då har alla andra kringkostnader för genomförandet av trafikomläggning, vilket inkluderar många bitar inklusive politikerkostnader och tryckkostnader utöver de man vanligen räknar med, ändå inte medräknats. Anneli Hulthén och Kia Andersson är inga matematiskt utbildade ekonomiska specialister, så är inte heller deras konsulter.

Det är dags att var enda kostnad som finns i samband med Trängselskatten kommer på bordet. Dvs från kostnaderna för nedlagd tid i olika nämnder och av olika tjänstemän till kostnaderna för varje enskilt avsnitt av trafikomläggningsarbetena och kostnad för konsulter, arbetskostnader och materialkostnader ner till varje enskilt A4 som tryckts och reklamkostnader inklusive självfallet de kostnader som finns redovisade (skall finnas redovisade) i varje enskilt inköp av personal och eller del av entreprenad (Offentlig Upphandling, EU-s konkurrensdirektiv).

Det är inga småsummor som Rödgröna rörans damer åstadkommit under de senaste 2-3 åren. Vi hade med största sannolikhet fått betydligt bättre vägunderhåll kostnadsmässigt utan samt även kunnat planera för markdisposition i samband med utökade verkligt långvariga arbetstillfällen för nyföretagande och ändå fått som minst 25 öre mindre i skatt. De sk. snillena är inga snillen och saknar kunskap i hur man räknar på helhetsbilder.

Anneli Hulthén vill inte att göteborgarna ska få folkomrösta om trängselskatten.
I en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag avfärdar den rödgröna majoriteten folkinitiativet.

Rödgröna: Nej till folkomröstning om trängselskatten, GT 4 maj 2013
En sak är säker. Du Anneli Hulthén har inte i Din CV utbildning och eller erfarenhet nog att syssla med det Du gör här! Du har inte i Din uppdragsbeskrivning som Kommunstyrelsens ordförande fått carté blanche för att uttala Dig om vad Göteborgare tycker eller för att sätta Dig på höga hästar. Du är i fel stad kunskapsmässigt för det och Dina visade kunskaper står inte högt i kurs annat än hos de egna medlemmarna!

Rödgröna säger nej till omröstning, SvD 4 maj 2013

Uppriktigt sagt: Anneli Hulthén har till dags dato inte visat sig tillhöra intelligensian i Göteborg – Ingen som tillhör den försöker sätta sig på demokratiska rättigheter och påstå sig veta bättre än vanligt folk!
Demokrati Anneli Hulthén innebär inte att av ett parti valda toppkrafter har bättre förstånd än vanligt folk. Det krävs att lyssna när det gäller att försöka vara demokratisk.

Read Full Post »

är inte att ha någon man eller kvinna som sitter och dikterar. Absolut inte någon okunnig politiker som mer än undertecknad undrar hur i hela fridens namn personen ens kommit ifråga till den post personen sitter på. Nu Anneli Hultén närmar du dig mer och mer Juholtklass vad gäller din självbild och din okunnighet om svenska Grundlagar! Att du inte respekterar svenska lagar och fått härja fritt några år kan möjligen förklaras med att Sverige inte har någon Författningsdomstol.

Anneli Hulthén säger nej till folkomröstning, Expressen 28 mars 2013

Folk kommer att rösta med fötterna mot alla poliska kommunalpolitiker som vägrar lyssna på sina väljare. Så enkelt är det. Demokrati madam Hulthén har inget med diktaturfasoner och dekret ovanifrån att göra!

Granskning klar: Folkomröstning prövas, GP 27 mars 2013
Frida Boisens krönika: Det är ett historiskt resultat, GT 27 mars 2013

Read Full Post »

Men det ‘hade rödgröna röran väl ingen aning om?…..
Frågan är hur många miljoner i förlorade p-avgifter och förlorade skatter från företag och anställda (i förlängningen hur många förlorade arbetstillfällen i Göteborg) som Kia Andersson (MP) och Agnetha Hulthén (S) kostar Göteborgs skattebetalare utöver allt sitt slöseri från Alfons Åberg Huset till bussfiler och betalstationer???

Trängselskatten är en riktig förlustaffär för kommunens eget p-bolag. På bara en vecka tappade man nära 1,1 miljon i avgifter.

Det är så gott som öde på stora delar av Hedens parkering. Av de totalt 1 000 kommunala parkeringsplatserna i området är merparten lediga när GP gör en koll strax före lunchtid en januarivardag.
…..
– Vi har budgeterat med åtta procents lägre intäkter för alla våra parkeringar under året som en effekt av trängselskatten, säger Hans Adolfsson på parkeringsbolagets marknadsavdelning.
……
Under den granskade veckan drog P-bolagets samtliga parkeringar in drygt en miljon mindre i avgifter. Det innebär en minskning med nära 30 procent totalt vilket alltså är betydligt mer än vad p-bolaget räknar med över året.

Trängselskatten dyr för P-bolag, GP 21 januari 2013

Tillägg 03.32 22 januari 2013 Trängselskatten – en katastrof för handlare, Expressen

Tänk att de som förstämmer, förlåt bestämmer, för sig som ena riktiga klantar och missat att inse det varje normal person kunnat räkna ut – inte en resa till centrala Göteborg för att handla, gå på restaurang eller annat OM DET INTE ÄR NÖDVÄNDIGT. Det gäller i ännu högre grad än tidigare för människor som åkt till centrum på lunchen för att göra ärenden eller gå på affärslunch. Trängselskattens införande kommer i längden att slå hårdare mot Göteborgs Centrumhandlare än den slår mot Parkeringsbolaget……

Se även: Har Västtrafik kastat krona eller klave, Norah4you 17 december 2012

Undra om de ledande damerna i den rödgröna röran klarar sig kvar till nästa års val efter att det kommer fram?

Read Full Post »

Older Posts »