Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Adoptionsföräldrar’

Läser i tidningar på nätet hur de som blivit utsedda till adoptivföräldrar och fått spädbarnet i sina armar redan när det var några timmar gammalt, efter åtta månader kunde bli tvingade att lämna tillbaka barnet till den biologiska modern. Jag har ett antal relevanta frågor. Svaren verkar inte finnas någonstans. För om jag inte är felunderrättad, om jag läser våra grundlagar riktigt, så är det barnets bästa inte föräldrars, adoptivföräldrar, fosterföräldrar eller biologiska föräldrar som skall sättas i centrum och det skall vara barnperspektivet som är utgångspunkt för alla offentliga beslut. Beslut som om de står i strid med våra grundlagar, vilket jag har svårt att se inte skulle vara fallet i aktuella ärendet, skall också enligt våra grundlagar betraktas som ogiltiga.

Men vi tar frågorna från början:

* Ett barn föds och förälder, vårdnadshavare, har beslutat sig för att adoptera bort barnet. Förmodligen under stor vånda, men ändå när pappret är påskrivet är det påskrivet. Hur kan det från det ögonblicket inte vara en avklarad adoption på åtta månader? För vems bästa är det som adoptioner från det att ett barn kommer till sina blivande adoptionsföräldrar skall ta så lång tid? Har inte sociala myndigheter gjort alla nödvändiga utredningar och fattat alla nödvändiga beslut så att ett domstolsbeslut om adoption skall kunna fattas inom som högst någon månad efter att barnet kommit till sina blivande föräldrar?

* Ett barn är ingen leksak. Ett barn är inget man sätter på en hylla och plockar ner när man längtar efter det. Ett barn har egna känslor och bör få växa upp i en trygg miljö. Inte riskera att ‘kastas’ fram och tillbaka mellan föräldrar vid skilsmässa. Inte heller behöva riskera att ‘kastas’ fram och tillbaka mellan adoptivföräldrar och biologiska föräldrar/förälder under de viktiga första åren. Viktiga år som alla som läst om barn- och ungdomars utveckling vet är avgörande för barnets framtida utveckling. Var finns barn perspektivet? Förvisso kan en ensam förälder t.ex. bli svårt sjuk vid förlossningen eller direkt efteråt och det är då självklart för mig att även om denne förälder då under en tid tvingas lämna bort barnet, så borde man i det fallet se till att barnet förutsatt att det finns teoretiska möjligheter att föräldern längre fram skall kunna ta ansvaret för barnet och barnets uppfostran, så borde det finnas lag på att denne förälder under tiden har umgängesrätt. Vi kan aldrig tvinga någon att utnyttja den umgängesrätten. Umgängesrätt rent generellt är ju inte till för föräldrars utan för barnets bästa.

Borde det inte vara möjligt att i lagtext göra klart samma för de barn vars föräldrar adopterar bort dem under tiden fram tills att barnet fått sina adoptivföräldrar som lagliga vårdnadshavare? Barnets bästa inte föräldrars. Har biologisk förälder då inte utnyttjat umgängesrätten, så bör det vara ett starkt skäl för att barnets bästa är att bo kvar och få sina adoptivföräldrar som ‘riktiga’ föräldrar.

* I Regeringsformens 1 kap 2§ står:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Hjälp mig förstå var dessa ‘skall’ i Regeringsformen, en av våra grundlagar, tas ab notan i aktuellt ärende och hur i hela fridens namn ett barns rättigheter tas tillvara om det är möjligt att en biologisk förälder kan komma åtta månader efter ett barns födsel och ändra sig? Jag skulle kunna tänka mig att man i lagtext skulle kunna skriva in krav på adoptivföräldrar att om biologisk förälder så önskar, så skall adoptivföräldrar se till att barn får möjlighet att träffa sina biologiska föräldrar. Hårt? Ja, men där skulle jag kunna hitta giltiga argument utifrån barnets bästa. I aktuellt ärende inte.

Hjälp mig även förstå hur i hela fridens namn våra svenska juridiska kvarnar kan mala så sakta.

Barn fick lämna adoptivföräldrar, GP 14 juni 2011
Barn fick lämna adoptivföräldrar, SvD 14 juni 2011
Barn fick lämna adoptivföräldrar, DN 14 juni 2011
Par tvingades lämna tillbaka sin adoptivson, Aftonbladet 15 juni 2011

Read Full Post »