Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘0-tolerans mot våld/skottlossning och stenkastning’

Är det vi läser om i tidningarna idag tisdagen 9 juni det Sverige vi vill ha?

Polisen i Malmö grep i natt 27 personer misstänkta för mordförsök efter en omfattande skottlossning vid Ramels väg i Rosengård.
Det sköts från tre håll och två lägenheter träffades, men inga personer har kommit till skada.
På morgonen kommer ett team med flera åklagare utredningsmän från polisen sättas samman i något som beskrivs som en ovanligt stor insats.
– Jag har inte själv varit med om tidigare att man gripit så många som man kan sätta i samband med den här typen av brott, säger Hans Nilsson vid polisens ledningscentral.
27 personer gripna efter skottlossning Kvällsposten 8 juni 2015
Många gripna efter skottlossning, GP 9 juni 2015
25 gripna efter skottdrama, DN 9 juni 2015
27 personer gripna efter skottlossning, 9 juni 2015
Skottlossning mot två lägenheter i Malmö, Aftonbladet 9 juni 2015

Jag vill inte ha ett Sverige där våld, skottlossning och/eller stenkastning existerar
Vill DU?

Allra först är det dags att tillämpa de lagar som Sverige redan har.

Börja med att läsa igenom våra svenska Grundlagar. T.ex. Regeringsformen:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet

7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
…..
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första
stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.
….
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
…..
24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.
…….
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och
tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och 10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen)

Sedan kan var och en tycka vad de vill om de begränsningar som finns i Regeringsformen avseende fri- och rättigheter. För att ändra Grundlag i Sverige krävs 2 beslut med mellanliggande allmänt val. Att så många ”Tyck som jag”-are missat detta är en av konsekvenserna av att upp emot hälften av Sveriges elever efter Kommunaliseringen av skolan inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap.

Fortsätt med att läsa i Brottsbalken:

Brottsbalken
4 kap. Om brott mot frihet och frid

…..
5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.
Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.
……

18 kap. Om högmålsbrott

[Är det inte ett hot mot hela Sveriges frihet och det allmännas säkerhet att idka skottlossning annat än på skjutbana?/IEJ]
…..
3 § Den som, med uppsåt att brott skall förövas mot allmän säkerhet eller medborgares frihet, samlar eller anför väpnat manskap eller håller det samlat eller förser manskap med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning eller övar det i vapens bruk, dömes för väpnat hot mot laglig ordning till fängelse, lägst sex och högst tio år.

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild
rättsverkan av brott

Förverkande av hjälpmedel, m.m.
2 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna balk får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna balk, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling.
Vad som har sagts i första stycket gäller även egendom som frambragts genom brott enligt denna balk, egendom vars användande utgör sådant brott samt egendom som någon annars tagit befattning med på ett sätt som utgör sådant brott.
I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.
Om inte annat är särskilt föreskrivet, skall bestämmelserna i första och tredje styckena också tillämpas i fråga om egendom som använts eller varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt annan lag eller författning, om det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år.

3 § Förverkande får även i annat fall än som avses i 2 § beslutas i fråga om föremål 1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning,
2. som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa och som har påträffats under omständigheter som gav anledning att befara att de skulle komma till ådan användning, eller 3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom och som har påträffats under omständigheter som gav uppenbar anledning att befara att de skulle komma till sådan användning.
– – – – – – -slut på citat från Brottsbalken – – – – –

OM Sveriges Grundlagar och Brottsbalken tillämpas fullt ut så borde väl inte situationen bli som ovan eller värre? De som lallar med människor som hotar andra till liv- och hälsa, de bör sättas på skolbänken och få tenta av hela Grundskolans kurs i Samhällskunskap. Antingen har de inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare när de gick i skolan eller så har de själva varit fysiskt eller mentalt frånvarande när det som ingår i kursmål som alla skall förstå. Oaktat vilket. Nu får det vara nog!

Read Full Post »