Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kollektivtrafik’ Category

Under alla mina år, drygt 64 till dags dato, har det varit strul med SJ. Det var strul redan i min barndom. Minns såväl när SJ skickade iväg ett tåg för tidigt så att de var tvungna att sätta in en vagn och ett lok för oss, mamma och mig samt några få andra för att vi skulle komma till Trollhättan. Minns så väl alla de stopp och väntan på tåg ibland i smällkalla vintern som var från 1971 då jag flyttade tillbaka till Göteborg. Stopp och väntan på tåg för att det var rälsbrott någonstans; för mycket snö på del av spåret/regnat för mycket så att tågen tvingats köra mycket sakta på vissa sträckor; ställverks- och signalfel o.s.v. Samtidigt finns det de som pläderar för snabbtåg…..

Föresenade tåg i Stockholm, GP 26 februari 2014
Försenade tåg i Stockholm, SvD 26 februari 2014

Tågtrafiken till och från Stockholms central har drabbats av förseningar på grund av ett spårfel vid Tegelbacken. Från början uppgavs det handla om ett rälsbrott i samband med signalfel.

Tågtrafiken till och från Stockholms central har drabbats av förseningar på grund av ett spårfel vid Tegelbacken. Från början uppgavs det handla om ett rälsbrott i samband med signalfel.

– Det visade sig att det inte var så farligt utan det gick att byta ut den skadade delen. Det har blivit ett avbrott i tågtrafiken men vi hoppas det ska komma igång rätt snart, säger Peter Behrman vid Trafikverkets pressjour strax efter klockan 9 på onsdagsförmiddagen.Förseningar i tågtrafiken efter spårfel, DN 26 februari 2014 Må vara så, men något är fel, allvarligt fel troligen systemfel när man inte ens direkt kan hitta felet. Oaktat var felet verkligen finns så påverkar det den rälsbundna trafiken i hela Mellansverige…..

Påverkar också tilltron till såväl SJ som Trafikverket och politiker som talar rätt ut i luften utan verklighetsförankring.

Read Full Post »

i Göteborg lämnar mycket övrigt att önska.
Samma stadsdel. Men väldigt olika förutsättningar. Frölundaskolan får 40 procent mer per elev än Nygårdsskolan.

I Askim-Frölunda-Högsbo är undervisningskostnaden 39 149 kronor per elev. Men det skiljer mycket mellan skolorna i stadsdelen.

Sett till måluppfyllelse tillhör skolorna i den södra delen av stadsdelen de bästa i Göteborg. Nygårdsskolan är till och med den kommunala skola där högst andel elever uppnådde målen i alla ämnen våren 2013. Frölundaskolan däremot ligger under snittet i staden.

För att ge eleverna likvärdiga möjligheter styr stadsdelen olika mycket resurser till olika skolor.

– Vi har tre olika nivåer i vår stadsdel, utifrån den socioekonomiska nivå skolan har. Och det ger mer eller mindre pengar till skolorna, säger Kenneth Wallengren, utbildningschef i stadsdelen.Samma stadsdel olika elevpeng, GP 20 februari 2014

Varken Rödgröna sörjans politiker eller andra politiker och tjänstemän i Göteborg har fått utbildning i att avgöra Barn- och Ungdomars behov. Än mindre äger de rätten att bryta mot Skollag och Regeringsformens 1 kap 2§!

SKOLLAGEN

Syftet med utbildningen inom skolväsendet

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Utformningen av utbildningen

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Observera att det är de enskilda elevernas behov. Inte betongfördelning utifrån några politiska uppfattningar om att socioekonomiska skäl skulle motivera att elever på ena skolan skall få 40% mer i elevpeng än elever på andra skolan. Det finns ingenstans annat än i Rödgröna sörjans Tyck som jag – syndromet några som helst skäl att utgå från att det i ena skolan av socioekonomiska skäl skulle finnas fler elever som behöver stöd än på den andra skolan. För inte kan det väl finnas underliggande rasistiska värderingar om vilka barn och unga som behöver hjälp för att lära sig läsa och skriva? Så illa kan det bara inte vara. Däremot kan det finnas stor skillnad mellan olika skolor i samma stadsdel vilken ämnes- och stadiebehörighet som lärarna på skolorna har – samt här i Göteborg även vilka möjligheter som getts ämnes- och stadiebehöriga lärare att få den vidareutbildning/specialutbildning som deras arbetsuppgifter i enskilda elevgrupper kräver!
OBSERVERA NOGA: SKOLLAGEN GÄLLER ÖVER KOMMUNALA EKONOMI!
MEN SKOLLAGEN LYDER UNDER VÅRA GRUNDLAGAR.

Regeringsformen

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det finns inte en susning till chans att det skulle bero på socioekonomiska omständigheter att elever på ena skolan i en stadsdel skulle behöva 40% mer elevpeng. Eller skulle vara i större behov av läs- och skrivträning i lägre stadier eller vara de som i större utsträckning lider av dyslexi. Observera att det är den enskilde elevens behov inte någon form att Östtysk betongförutsägelse hur många i ena skolan eller andra skolan som behöver få den hjälp som SKOLLAGEN kräver av utföraren. Det finns många faktorer som påverkar Barn- och Ungas utveckling. Förvisso är socioekonomiska skäl en faktor. Men det finns ett otal andra som rödgröna sörjan hanterar så illa att barn på ena skolan kan tvingas få delade suddgummin för att just det året så finns det inte tillräckligt med pengar till mer än 3 pennor och 1 suddgummi. Ren skandal är hur Göteborgs Rödgröna sörja hanterat skolpengen.

Read Full Post »

Alla som bor i vårt vackra avlånga land bör som minst ha en aning om att temperaturer i norr kan gå ner bra bit under de 40 minusgrader som nu kallas extrem kyla i media…..

Extrem kyla gör att Norrtåg ställer in all trafik mellan Luleå och Kiruna i helgen. Inga ersättningsbussar sätts in.

-Man gör bedömningen att inte heller bussarna klarar den stränga kylan, säger Annelie Lindblad, Arriva, till nsd.se. -Det är ett ansvar man bestämt sig för att ta. Det är långt till civilisationen om något skulle hända längs vägen.

Enligt SMHI kan temperaturerna bli neråt 40 minusgrader i helgen. På fredagskvällen var det omkring 30 grader kallt i Kiruna.Extrem kyla stoppar tåg, GP 17 januari 2014

Extrem kyla gör att tåg ställs in i Norrland, Expressen 17 januari 2014
Extrem kyla stoppar tåg, Aftonbladet 17 januari 2014

Köldrekord Sverige

Ex. från Svenska temperaturrekord, smhi.se
December (1978-12-30) -48,9° Hemavan

Januari (1999-01-27) -49,0° Karesuando
(1951-01-01) -49,0° Vuoggatjålme

Februari (1966-02-02) -52,6° Vuoggatjålme

Köldrekordet för Norrland: 53° uppmättes i Malgovik (Vilhelmina), Lappland 13/12 1941

Alltså jag förstår att det kan vara svårt att köra tåg och buss i sträng kyla. Men jag förstår inte varför det gick med de gamla tågen och inte varför det är möjligt för t.ex. Ryssland att trafikera Transibiriska i betydligt strängare kyla än här.
Vore det inte dags att börja inse att vinter kommer en gång per år i Sverige och att det kan bli riktigt kallt även om det inte är snöstorm…..

Tillägg: 19.25 Envis kyla längst upp i norr, SvD 18 januari 2014
Envis kyla längst upp i norr, GP 18 januari 2014

Read Full Post »

Ordinarie spårvagnstrafik kan inte trafikera sträckan Mariaplan – Stigbergstorget i riktning centrum. En ersättningsvagn sätts in och felet beräknas inte kunna åtgärdas förrän i början på 2014.

Störningen beror på ett växelfel i marken vid Stigbergstorget, vilket gör att 11:ans spårvagn från Mariaplan inte kan svänga höger in mot centrum.Spårvagnsstörning åtgärdas efter nyår, GP 28 december 2013 Di bara lovar och lovar….. inte mycket de håller i andra frågor. Kan Göteborgare lita på den rödgröna röran i detta fallet….

Read Full Post »

Gissa om Rödgröna röran kommer att nå upp till 2010 års valresultat? Tror det knappast. Rödgröna röran sänker sina partier undan för undan. Här är senaste exemplet:
Från den 15 december står delar av IAC:s kvällsskift i Torslanda övergivna av Västtrafik och kan inte ta sig hem från jobbet.

– Vi kommer att få jätteproblem med Västtrafik efter den 15 december. Cirka en tredjedel av personalen åker buss till IAC:s fabrik varje dag, som ligger bortom Volvos område. När Västtrafik lägger ner industribussarna, kommer vi inte att ha några kommunikationer alls hit, säger Linda Jansson, klubbordförande för IF Metall på IAC Group i Torslanda.
……..
Lång promenad
Produktionen börjar på fabriken 06.30. I dag finns det en buss som stannar 06.10 och då hinner folk klä om och komma till jobbet i tid. Efter omläggningen kommer en expressbuss att stanna vid Volvohallen 06.05 och sedan måste personalen promenera i 15 till 20 minuter och sladda in på arbetsplatsen i sista sekund.

– Vi kommer att vara på jobbet precis när vi ska börja. Om vi har tur och det inte är snö eller några förseningar, vilket det säkert kommer att vara. Folk kommer att komma för sent till jobbet.

– Men allra värst är det ju på natten för dem som jobbar kvällsskiftet. Då kommer det inte att gå någon buss från Volvohallen, utan de måste gå ända till Volvo City. Det skapar jättemycket problem. Kvällsskiftet slutar 00.12, och sista bussen går 00.30. Vi kommer inte att hinna till den sista bussen, säger Linda Jansson.Nattarbetare kan inte ta sig hem, GP 3 december 2013

Rödgröna röran i Göteborg förnekar sig inte. Talar för gång och cykel….. men kontentan av snurriga beslut blir mer bilism… 😛

Read Full Post »

Bygga upp en stor värld, högt upp i det blå…… Det behöver inte rödgröna röran för de har redan passerat Van Allen bältet ut i det mörka svarta universum 😛 Trodde det var nog med tågtunnel i tjock instabil lera allt för att några tanter skall kunna få byta tåg i Haga…..

Nu får det vara nog med tokerierna. Dags att satsa på Göteborgarnas bästa. Det är Göteborgare som valt kommunalpolitikerna. Byt rödgröna rörans makt och passa samtidigt på att förnya inom övriga partier. Människor med fötterna på jorden är vad som behövs.

Linbana kan bli klar till jubileét, GP 28 november 2013
Göteborg kan få linbana, SvT 28 november 2013 Göteborg föreslås få linbanor, DN 28 november 2013
Göteborg föreslås få linbanor för miljoner, GT 28 november 2013

Är det möjligen så att det suger i restarmen att ge sig ut på studiebesök till Alperna m.fl. ställen där det finns linbanor?
Rödgröna röran sänker Socialdemokraterna och Miljöpartiet snabbare och snabbare går färden utför! Vad som än serveras i glasen på internrepresentationerna så får det upphöra med det snabbaste – rekommenderas RENT VATTEN utan tillsatser att serveras fortsättningsvis.

Read Full Post »

Mitt? Född på KK1 en gång för länge sedan. Sprang som barn i Utby nedanför backen upp mot det som nu är Bergsjön. Flyttade för all del med mina föräldrar till Linköping, fick syster, gick i skolan och tog studenten 68 för att 71 flytta tillbaka till staden i Mitt hjärta – Göteborg. Aldrig att jag förr var rädd att gå genom hela eller halva staden hem från möte eller fest. Fanns inte på kartan.

Senaste året har vi gång på gång fått läsa om skjutningar, min egen dotter har under året precis som sina spårvagnskollegor råkat ut för allehanda hot och polis har fått komma, men själv var det inte förrän senaste veckan jag känt mig rädd. För första gången, Norah4you 27 oktober 2013

Det är mörkt ute. Skulle behövt gå ner till centrum i Tuve för att handla. Vågar inte. Inte efter det som jag upplevde härom dagen. Speciellt inte efter att ha läst vad som hänt i eftermiddags här i Göteborg. Knivslagsmål på spårvagn, GP 1 november 2013 Knivslagsmål inne på spårvagn i Göteborg, GT 1 november 2013
I morse stod det i Göteborgs Posten på nätet Stenkastande knivman grips, GP 1 november 2013

Vad i hela fridens namn har hänt med ‘Mitt’ Göteborg. Den goa härliga staden som alltid kändes trygg.

Read Full Post »

Rödgröna sörjan och dess högre tjänstemän inom Västtrafik förnekar sig inte. Det är tillåtet att vara dum i Sverige, men förbaskat dumt att bevisa att man inte har något under fötterna av det som krävs i form av logistikkunskap kombinerat med konsekvensanalys!

Västtrafik hänvisar resenärerna till expressbusslinjerna Gul, Röd och Lila som kommer att köra via Volvo mot Torslanda under morgontimmarna och via Volvo mot centrala stan på eftermiddagarna.

Omläggningen av expressbusstrafiken innebär att restiderna till och från Torslanda förlängs med elva minuter.

– En del kommer helt klart att få sämre förbindelser, säger Andreas Almquist, utvecklingschef på Västtrafik. Det är bara att beklaga.

– Många får ett extra byte i centrala stan, vid Järnvågen eller vid Kungssten när direktbussarna dras in. Men det blir tätare turer på de tider de flesta reser. Många får bekvämare resor och ökad valfrihet.

Enligt Almqvist leder omläggningen av busstrafiken till och från Torslanda till bättre balans.

– Nu kör vi industribussarna tomma i ena riktningen och expressbussarna tomma i den andra. Vi slipper en massa tomma bussar, nu blir det bra beläggning i båda riktningarna.

Enligt Almquist är trafiken med industribussarna olönsam men det är inte främsta anledningen till indragningen.Industribussarna till Volvo skrotas, GP 7 oktober 2013

Hallå Almquist, du har absolut noll koll. Du kör i dagsläget som du säger tomma bussar tillbaka, MEN DU KÖR SAMTIDIGT TOMMA BUSSAR UT TILL ÄNDHÅLLPLATSER från garage på morgonen flera av dessa kör du under i stort sett samma tid som de industribussar som får gå tillbaka mot stan.

Det är nu snart 37 år sedan jag själv satt i Kvällsöppet och diskuterade den bedrövliga kollektivtrafiken som fanns innan vi fick ordentlig uppsättning av industribussar. Om Du är så dum att Du går och tror att det är en vettig lösning för unga föräldrar att behöva öka restiden med som minst 30 minuter per dag, då är Du rent ut sagt urbota dum. Tror du att övriga kommer att välja att åka kollektivt med Expressbuss och behöva gå långa sträckor inom t.ex. Volvos område för att komma till sin arbetsplats utöver att de tvingas byta flera gånger och få som minst 30 minuters längre restid per dag….. då har Du definitivt missat all utbildning i konsekvensanalys. Och det vill inte säga lite.

Det som blir konsekvensen nu som då är att fler åker bil. Dels för att spara tid. Dels för att slippa stå ute och vänta i kyla eller värme. Dels för att Expressbussarna ALDRIG NÅGONSIN VARIT ETT ALTERNATIV TILL BIL för de som arbetar.

Har Du för övrigt ens funderat över alla de som är handikappade och ändå jobbar. De som i dagsläget med industribuss kan komma inom 1-200 meter från arbetsplats? ALLA på Volvo jobbar inte nere i fabriken och även till TK-porten är det långt att gå från Expressbusshållplats!

Vad Du därutöver missat, är att konsekvensen för Göteborgs Kommun blir att det blir minskade skatteintäkter. I dagsläget är det många som ligger precis under eller cirka 30 minuter under sparad tid som krävs för att bilresa skall vara avdragbar. För dem är det stor vinst med att få använda bilen. Inte bara tidsmässig utan ekonomisk dessutom. En Fil.Dr. med tidigare Chalmers bakgrund räknade härom månaden ut att det redan i normalläget är dyrare efter trängselskattens införande att åka kollektivt med de höjningar som redan aviserats (som skjutits upp till efter årsskiftet). Det Västtrafik högst eventuellt vinner på gungorna förloras och mer därtill på karusellerna!

Sedan är det inte vettigt att å ena sidan försämra restid för de som åker med Industribussarna idag genom att ta bort dem och ösa pengar på Västtrafik lockar med bilreklam och gratisåk, GP 7 oktober 2013 Det hjälper inte hur många pendelparkeringar som skapas utanför det mycket märkliga trängselskattområdet. En person som sätter sig i sin bil är näppeligen intresserad av att åka bit med bilen, parkera denna och gå till hållplats väntandes på en buss som inte ens är säkert att det finns plats på den första som kommer, åka Expressbuss för att sedan behöva gå i 10 minuter från Expressbusshållplats till arbetsplats. Att få gratisåk en månad är en sak sommartid. Att tvingas stå ute i kylan vintertid samtidigt som en normal dagsresa(till jobbet morgon, hem em/kväll) från t.ex. Härryda kommun till Hisingen redan idag vår-sommar-höst tar dryga timman längre när man åker kollektivt. För att inte tala om att Västtrafik diskriminerar äldre, sjuka och handikappade som trots sina krämpor klarat av att jobba just för att det funnits Industribussar. Att tala om att en linje inte bär sig är för övrigt snömos – INTE många linjer bär sig totalt sett. Samhällsekonomiskt är det att kasta pengarna i sjön redan med trängselskatten. Totalkostnaden, om man räknar på helheten och inte på mindre 75% av denna (det är vad som nuvarande kalkyler innebär) så kommer det att ta 20 år innan alla kostnader är betalda förutsatt att man inte behöver reparera…. Matematisk konsekvensanalys kräver att samtliga bitar räknas in. Något som Västtrafik ännu missat att förstå vad det är eftersom vissa kostnader hamnar här, vissa där och vissa ställts i hörne.

Read Full Post »

Read Full Post »

och egna fattade!

Att försöka skylla på Alliansen alla problem som varit de senaste åren med ett förlänge sedan dåligt upprustat järnvägsnät, det Magdalena Anderssson (S) och Anders Yngeman (S) visar på dålig kontakt med verkligheten! Sopa framför egen dörr. Först när Ni i S gjort detta, så är det möjligt, men inte säkert, att något enda av de argument Ni idag framför (samtliga går lika bra att använda mot S-regeringar som varit) kommer att vara giltigt. Idag är det inte så. Speciellt som den Järnvägslag som fattades beslut i Riksdagen under Göran Perssons sista regering, har tvingats förbättras av samma Riksdag efter att Alliansen tillträtt för att flera av de saker Ni klagar på skall vara möjligt att få till stånd. Se: Järnvägslag (2004:519 bör jämföras utifrån sin ursprungliga skrivning med nu gällande lag som förbättrats utifrån lag 2007:452 samt 2011:726).

Järnvägen ett tydligt Moderat misslyckande, Magdalena Anderssson (S) och Anders Yngeman (S) på SvD opinion 15 augusti 2013

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »