Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kemikalieindustrin’ Category

Vi finns fortfarande i livet,
vi som jobbat med kemikalier och sk. farligt gods som såldes och säljs till läkemedelsföretagen.

Att vacciner, särskilt kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, kan orsaka autism är en av de mest seglivade vaccinmyterna trots att den blivit motbevisad många gånger. Bakgrunden är en studie av britten Andrew Wakefield som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Lancet i slutet av 1990-talet. Men studien har dragits tillbaka eftersom det var forskningsfusk och medveten bluff som låg bakom resultatet.Nio medicinska myter du inte skall gå på, DN 1 januari 2016 Men DN har gått på bluffen. Att en studie på 90-talet drogs tillbaka innebär inte att de konstaterade(!!!) biverkningarna som var kända redan i mitten på 70-talet inte existerat!!!! Samma biverkningar är kända utifrån produktblad för kemikalier som tillsätts samtliga vaccin!

I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
.

Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se

Det må vara så att Sveriges Kemikalieinspektion och andra myndigheter tappat koncepterna eller missat att vid övergång till digitala system i stället för att ha de produktblad som de världsledande kemikalieföretagen biskickade med leveranser samt skickade till de myndigheter som på 70-talet hade koll på vad som bevisligen hade konstaterats vad gäller ALLA konserveringsmedel som tillsätts vaccin.

MEN
vi finns fortfarande i livet,
vi som läst produktbladen
vi finns fortfarande i livet,
vi som tack vare att vi haft gedigen datakunskap i botten vet om att Australiens myndigheter kräver att samtliga kemikalier som används bl.a. av läkemedelsindustrin och kommer in i människokroppen via tablett eller spruta. Det går alltså lätt att visa att Ni på DN ljuger när Ni försöker få det till att vaccin är ofarligt! Hade inte vaccin (även levande vaccin) krävt konserveringsmedel, så hade det inte varit så lätt att bevisa. Men nu gör vaccin det. SÅ SLUTA LJUGA.

Skriver för femte gången i bloggen om tiomersal. Fanns i det influensavaccin som svenska staten köpte upp. De konserveringsmedel som i en del vaccin ersatt tiomersal och som innehåller någon form av kvicksilver i sin kemiska formel ÄR ALLA LIKA FARLIGA!!!!!:

På 1970-talets andra hälft jobbade jag med farligt gods, kemikalier och råvaror till läkemedelsindustrin. Det som står i produktbladet jag hänvisar till nedan, var redan då i princip samma som står här:

Redan för 40 år sedan var det allmänt känt bland de som hanterade eller arbetade med tiomersal att den ensam kunde vara orsak till att dödsfall kunde inträffa om vaccin hade tiomersal som konserveringsmedel! Redan 1976 när förra stora svininfluensaempedimin härjade, den gången på en amerikansk förläggning, dog ett antal av svininfluensavaccin med tiomersal i. När jag själv jobbade på orderavdelning i slutet av 70-talet med införsel av bl.a. tiomersal såg producentens produktinformation i princip likadan ut som idag.

FAKTA TIOMERSAL (Thiomerosal) kvicksilverkonserveringsmedlet.
Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Att kunskapen om tiomersals allvarliga biverkningar varit känd länge visar inte minst Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005
————————utdrag ur Ny(?) kunskap??? 40 år gammal!, Norah4you 26 november 2009

I sammanhanget kanske bör nämnas att forskningen redan långt innan vaccin med tiomersal köptes in till Sverige hade visat att skälet till att tiomersal kunde få sådan effekt att den gick igenom hjärnbalken och orsakade olika skador i hjärnan beror på kalciums reaktion med ämnet i människokroppen. Men det hjulet måste väl någon expert idag återupptäcka????

Btw. Inget konserveringsmedel innehållande någon form av kvicksilver i sin kemiska formel har testats på barn under 11 år eller på de över 65. Vidare är det tyvärr så att just de grupperna som svenska myndigheter försökte påtvinga influensavaccinet, just de grupperna har i kemikalieblad hos kemikalieproducenter angivits att det antingen helt bevisats eller finns risk för att det blir svåra biverkningar. Dvs. astmatiker, kolpatienter, hjärt- och lungpatienter bör enligt kemikalieproduktblad helt undvika att utsätta sig för den risk vaccinering innebär.

Read Full Post »

Västra Afrikas historia.
© Johansson Inger E, Göteborg jan 2015 från gamla PM och noteringar år 1976 framåt.

Bakgrund
Historielösheten lyser ofta igenom när gränser utanför det gamla från Medeltiden kända Europa, landet norr om Medelhavet från klipporna vid Gibraltar bort via Bosporen till det historiskt kända Asia Minor (som största delen av utgörs av nuvarande Turkiskt område). Att ön ute i den Norra Oceanen varit väl känd bland såväl sjöfarare som historieskrivare redan före Romarrikets tillkomst, är något som gått speciellt svenska skolböcker förbi.

”KORRIGERADE”/FÖRFALSKADE HISTORISKA KARTOR
I Sverige och stor del av Västeuropa har det också skett en ren historieförfalskning av gamla gränser som fanns före 1800-talets kolonisationsvåg och gränser som beslöts fram till början av Andra Världskriget.

Har skrivit om hur Medeltida (och tidigare !!!) kartor som går att använda av lärare i Historia samt Geografi inom EU mer än sällan numera visar rent falska gränser ur historiskt perspektiv. Kartor där vi som är vana att arbeta med historiskt kartmaterial direkt reagerar. Speciellt som flertalet i sin A-version (ursprungligt original) eller äldsta B-version (tidig avritning/avskrift av äldre karta eller noteringar till äldre välkända kartor.
Kartor som i nutid ofta finns i original eller senmedeltida avritningar har av något oförklarligt skäl fått se gränser på andra ställen än vad som original i t.ex. Amerikanska Kongressbibliotekets, Uppsala Universitetsbibliotek, Linköpings Stadsbiblioteks Vetenskaplig Bibliotek samt ett stort antal av USA:s, Frankrikes, Italien och Englands m.fl. äldsta universitetsbibliotek. Ofta tillgängliga med början i slutet av 1990-talet i digitaliserad form via närmaste UB.

EXEMPEL PÅ 2000-TALETS FÖRFALSKADE ÄLDRE GRÄNSER
Exempel på förfalskade gränser och ”annekterande” av andra folkgruppers historia finns från Finska Viken (Karelen in mot Ladoga) ner till Ukrainas sk. historia som Svoboda (rent fascistiskt parti) och Krimtaratarerna (inte ursprungsbefolkning på Krim samt i nutidshistoria mest känt av såväl tyska och ryska som oberoende Andra Världskrigets historieskrivare som stödtrupp för tyska SS som var värre än SS).

NOTA BENE
Men det är klart, vi är inte många som tillbringat hundratals timmar i speciellt ljus med vita bomullsvantar som i en del fall alltid behövde kastas och nya tas på varje dag (som minst) för att i detalj gå igenom äldre kartoriginal ofta av tidens tand förvandlade färger till gul färgskala…. Så att någon som haft syfte att försöka påstå osanna utsagor om äldre tiders historiska bakgrund utifrån kartmaterial, försökt är kanske inte så konstigt. Egentligen. En av de märkligaste förfalskningarna jag hittat under senare tid är en av de mest kända kartorna som Olaus Magnus stod för….. märklig för att kartan i original massupptrycktes till framsida för A4-block på 1990-talet 🙂

AKTUELL SAKDEBATT
Precis som ett antal andra av de krishärdar och problemområden i världen som kom i ljuset efter 1968-studentrevolternas år följt av socialiseringsförsök i ett flertal akademiska ämnen, så har under början av 2015 Västsahara samt Västafrikas till Egyptens gamla historiska gränser kommit upp på dagordningen. I mångt och mycket har samma marxistiskt inspirerade historietolkning som den gången kommit upp på bordet. Speciellt när det gäller Västsaharas och nomadiska Ulad Delims långa sammanhållen kulturell, etnisk och områdesförankrings historia. Historia som för vår svenska del (!!!) faktiskt har vissa beröringspunkter med människor kommande från nuvarande svenskt område på ön i den Norra Oceanen. Även om det inte på något sätt, varken i skriftligt bevarat material eller kartmaterial, går att bevisa den av vissa äldre svenska historiker antagna kopplingen mellan Vandaler och nuvarande svenskt territorie….

Västra och Norra Afrikas historia

ORA MARITIMA
Ora Maritima från 300-talet beskriver en handelsväg från Marseilles till Tartessos(Spaniens Atlantkust) och vidare till ”the Oestrymuides” långt i Norr. Oestrymuides sägs ha haft handel med två stora öar Ierne(Irland) och Albion(England).

Ora Maritima överlämnar en beskrivning av sjöfart från tiden då Romarriket ännu inte etablerats. Den historiska bakgrunden från sjöfart 600 BC som av flertalet historiker antagits vara mytisk går till stor del att bekräfta utifrån arkeologiska utgrävningar i Nordafrika, i Spanien, Frankrike (speciellt runt Marseille) samt i England, på Irland (speciellt i Nordirland) samt i det ursprungliga Vikens område som ingalunda sträckte sig upp till Oslofjorden. Men det är en helt annan historia.

Handelsvägarna i slutet av Bronsåldern början av äldre Järnålder gick ofta till sjöss eller längs vattenleder. Kusttrafik samt i mindre omfattning handel med segling ute till havs var dåtidens autostrador. Många historiker från vår tideräkningsbörjan och fram till 1780 har i arbeten av varierande omfattning refererat och analyserat äldre kända handelsvägar och handel över långa avstånd. Ibland har de analyserna senare bekräftats av 1900-talets arkeologiska utgrävningar.

ETRUSKERNA
Ora Maritima tillskrivs Avienus från Volsinii i samtida Etruria. Etruria som låg i Italien motsvaras idag i stort sett av Toscana, Lazio och Umbria. Historiska Etruria hade sin framgångsepok mellan 750 BC till cirka 500 BC. Invånarna där känner vi i nutiden som Etrusker. Logiskt är det alltså inte orimligt att Avienus, vars verkliga namn var Rufius Festus, på 300 talet e.Kr. skulle kunnat ha tillgång till ännu i hans tid bevarade äldre etruskiska texter.

Etruskernas nära kontakter med Mellanöstern under perioden efter 500 BC är väl kända. Mindre kända är att de som sjöfarare seglade på ett område som i sydväst sträckte sig från nuvarande Västra Sahara upp till Norden och österut till de gamla kulturella områden som än idag finns i nuvarande Syrien, Irak och Libanon.

Många är de kulturer som tillskrivits vara ursprunget till etruskerna. Allt från fenicierna via grekiska stammar till basker. Språkligt har etruskiskan som den framträder i de bevarade samt under arkeologiska utgrävningarna funna ”texterna” inte samma bakgrund som latinet. Lämnar den frågan öppen.

VANDALERNA
Vandalerna invaderade Västeuropa och bosatte sig i början av 400-talet i Gaul, område som då tillhörde ”Spanien” Vandalerna hade otur med skörden där de slog sig ned. När kungen Godegisel drog ned genom Europa anslöt sif franker och alaner (alemaner, allemagner) och följde med till sydvästra Europa. Väl nere i Spanien härjade vandalerna till dess att Kejsar Honorius slöt ett fredsfördrag med Godegisel. På villkor att Godegisel och hans män lovade att sluta och röva fick de bosätta sig i västra Spanien. Kort därefter avled Kejsar Honorius.

Godegisels oäkta son Geiseric förde omkring år 429 sina trupper över Gibraltarsund till Afrika. När Geiseric kommit över till Afrika så delades styrkorna i 1000-mannatrupper. Styrkor under Geiseric själv gick samma år in i Mauretanien och Numidik. Geiserics framfart ledde till att den romerska flottan samlades på Sicilien för att gå till anfall mot vandalernas fästen. Till slut träffade Geiseric träffade ett fredsavtal med kejsar Theodosius som drog bort sin flotta från Sicilien.

VÄSTSAHARAS HISTORISKA RÖTTER
I området som vi idag kallar Västsahara vållade Vandalernas styrkor oro främst när det gällde religiösa strider där kristna donaister utmanade den ortodoxa kristna trosläran som var dominerande fram till dess att den muslimska tron spred sig västerut längs nordafrika under 600-talet.

Spanien ansåg sig på 1800-talets slur behöva kolonisera nordafrikas västkust för att stärka upp sin koloni på Kanarieöarna. Spanien stred under nästan 75 år för att under en så kort period som 18 år få vara kolonialmakt bland annat i det område vi idag kallar Västsahara. Det var först 1975 som Spanien fick ge upp området.

Först måste vi klara ut en sak: 1800-tals definitionen på nomader slår helt fel både historiskt och i nutiden. På samma sätt som kurderna drabbats av att ha levt i relativ frihet på samma plats med egen kultur, eget språk och egna ledare oavsett var respektive tidsperiod dragit gränser mellan länder, på samma sätt gäller det för den dominerande gruppen av ”nomadstammar” som minst sedan Dionysius tid dominerade i området vi kallar Västsahara. Dionysius var påve 259 död 268.

Nomadstammen som var den stam som främst stred mot Spaniens trupper kallas Ulad Delim/Oulad Delim. Efter 600-talet har det arabiska inflytandet ökat undan för undan, men folkgruppen har rötter i området redan innan araberna i större omfattning kom dit. För att förstå Polisarios, den väpnade grupp som bildades 1973 när Spanien krossat de tidigare motståndsgrupperna i Västsahara, så behöver man ha med den historiska bakgrunden.

Ulad Delim/Oulad Delim var liksom många av de grupper vi i Västeuropa kallat nomader tämligen bofasta. De flyttade inte med årstider eller drev omkring vallande sina djur, men de var inte bofasta i den bemärkelsen att vi för varje bosättning vid oaser eller där det under en längre tid funnits relativa grönområden kan hitta lång kontinuitet. De flyttade när marken utarmats. Precis som så många icke nomadfolk som idkat svedjebruk och odlat så länge marken gav tillräckliga skördar gjort runt hela vår värld.

Skillnaden var och är att jorden/marken i Västsahara innehåller mycket fosfor. Fosfor ingår som de flesta vet i princip i all konstgödsel. En annan skillnad fram till dess att Marocko, som ALDRIG haft historisk rätt till Södra Sahara, ockuperade Västsahara år 1976, under slutet av 1900-talet gav stora fiskeflottor rätt att fiska längs Västsaharas Atlantkust. Före detta, så fiskade de sk. nomadiska stammarna till husbehov samt sålde i mindre mängder fisk i torkad form till kringliggande länder/folkgrupper. Efteråt så sker ren rovfångst där fisk som inte säljs annat än i nedmald form som fiskmjöl/fiskpulver bl.a. till kycklingindustrin är samma fisk som ett flertal av de mest rödlista fisk/valarterna i Atlanten har som huvudföda.

MAROCKO och FOSFOR
Efter att Marocko invaderade Västsahara 1976 är Marocko helt dominerande land för all världens behov av fosfor.

PERSONLIG FUNDERING
Trots att jag redan 1976/77 var med som FPU-representant när Polisario med stöd av Algeriets ambassadör informerade svenska ungdomsförbund om Marockos ockupation,
Trots att jag senare läst en hel del historia från området,
så är jag kluven. Jag har full förståelse för att Polisario bildades 1973. Jag har full förståelse för att flera ungdomsförbund stödde kravet på självständighet för Västsahara. Jag är väl medveten om ökade skolutbildningen som Polisario ordnat efter 1976 i Västsahara och jag är helt emot att Marocko ockuperar Västsahara.
Men jag måste ärligt säga – att medan Västsahara borde blivit erkänt som självständig stat 1975 och definitivt borde erkännas av FN nu år 2015,
så är jag osäker på hur Polisario utvecklats under de sk lugna åren efter 1990.
Därmed inte sagt att jag tror att Polisarios äldre grupper skulle vara terrorister i ordets nuvarande bemärkelse. Kan ha blivit? Visst. Däremot tror jag att i Västsahara som i många andra områden som ockuperats i arabvärlden, så finns rötterna så djupt nergrävda i myllan att man inte skall vara förvånad över någonting.

Marocko bör få vårt stöd mot terrorism, Bengt G Nilsson journalist och författare på SvD Brännpunkt 10 januari 2015 Marocko HAR INTE I VÄSTSAHARA ATT GÖRA!!! Därmed inte sagt att jag tagit ställning för Polisarios nuvarande ledning och det som sker i Polisarios namn. Därtill vet jag för lite om perioden 1990-2015.

Terroranklagelser led i propagandakrig, Natasa Mirosavic ordf. Föreningen Västsahara, Lena Thunberg och Arto Valtonen Tidskriften Västsahara, i SvD Brännpunkt 13 januari 2015 Om det hade varit så enkelt….. problemet är större än så. Propagandakriget från båda sidor som hördes under andra hälften av 70-talet hörs åter. Syfte och Tendens skiner lika klart nu som då. Avsaknad av Historiskt perspektiv samt analys lika lite nu som på 70-talet.

Det finns de som vill skylla på kolonialism, empiralism, religion, USA, Spanien, Frankrike o.s.v. Den enda av alla ismerna som fanns när problemen började skapa oro för länge sedan speciellt på 600-talet är empiralism…. Annars har det mesta vad gäller gäller gränser stater o.s.v. ändrats gång på gång……

Read Full Post »

Every year humans die due to antibiotics not being able to stop infections. We don’t have a Global CO2-threat, we have enough with real empiric observerable problems caused by humans:

* Drinkable water isn’t a Human Right (but in ought to become one) many humans have to drink unclean polluted water.
* Breathable clean air many humans never had.
* Resistance to antibiotics is a growing problem caused by humans. One of the worst parts is giving antibiotics to livestock in up to 30 times over what’s ”acceptable” for the meat to be eaten by humans.

Here in Sweden, Centerpartiet’s Leader Annie Lööf published an important debate-article today:
starting with:
Under den senaste tiden har rapporterna kring MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) blivit allt fler. MRSA är en antibiotikaresistent bakterie som smittar mellan djur och människa och som kan ge svåra infektioner. I Danmark rapporterades om 105 personer som smittats av MRSA bara i juli i år.

quick English translation: In the recent past there have been more and more reports about MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus). MRSA is an antibiotic-resistant bacterium that infects animals and humans and can cause severe infections. In Denmark, reported about 105 people infected with MRSA only in July this year
for full article please read and use translator to your own language: Kräv provtagning för MRSA på djur som förs in i Sverige, Annie Loof (C) på DN Debatt 19 november 2014

The article is directed to deal with MRSA problems here in Sweden. The problem is Global!

Read Full Post »

Nog för att lova runt och hålla tunt är vad Opposition i Sverige haft för vana det senaste seklet varje halvår innan val. Men nu går det för långt Stefan Löfvén. Må vara att fotfolk i vården tror att 2 miljarder kan göra skillnad så att cancervård kan ges inom 4 veckor.

Vårt löfte: behandling mot cancer inom fyra veckor, Stefan Löfven (S) med flera ledande socialdemokrater på DN debatt 17 juni 2014

Cyniskt löfte som avslöjar okunskapen hos S-politiker: Det krävs betydligt fler och bra utbildade specialistläkare, specialistsköterskor, vårdplatser och dyrare medicin samt flera miljarder bara till avancerad forskning per år. Vilket barrträd fäller sådana godbitar till snålvattenpris?

S lovar cancervård inom fyra veckor, SvD 17 juni 2014
S lovar cancervård inom fyra veckor, GP 17 juni 2014

Verkligheten är en annan – Sverige saknar framför allt specialistsköterskor. Vi saknar också ett kader av specialistläkare, inom cancervård och cancerkirurgi som inte redan jobbar med cancersjuka. Inte ens om vi skulle ta specialisterna inom forskning, de är inte lätta att ersätta utan att forskning avstannar, så finns det tillräckligt många specialistläkare och specialistsköterskor utbildade på cancervård att tillgå.
Snyter Du specialister ur granskogens djup, Löfvén? Från vilket lands granskog då?

2 miljarder per år räcker inte ens till att få igång de antal vårdplatser som cancervården skulle behöva utökas med, för du tänker väl ändå inte ta från den palliativa vården av cancersjuka? Det är det enda område som fått något som liknar inriktning mot behovsanpassad vårdpeng de senaste 30 åren. Annars har vårdplatser, antalet specialistläkare och specialistsköterskor som utbildats i vårt land och som fått lön efter specialistutbildning som börjar gå upp snabbare än genomsnittet av svenskarna.

Sluta upp med Alla skall med andan – lika väl som det finns Spara och Slösa, så finns det de som utbildar sig längre för egna pengar riskerande sämre pension och som ändå inte får betalt för sin yrkeskvalifikation! Specialistutbildning i alla nödvändiga discipliner och specialforskning måste löna sig, där är en av knutarna för att lösa cancervården!

2 miljarder räcker heller inte långt fördelat över landet varje år när det gäller teknisk utrustning samt medicin som behövs i olika skeden av cancervård. Närmast cyniskt att ens hävda att 2 miljarder till skulle innebära garanti till vård inom 4 veckor! Sluta ljuga och fantisera! Cancervården behöver som minst 10 miljarder per år och då främst i form av specialistutbildning av läkare och sköterskor samt vidhängande självklara extra lönehöjning och vidareutbildning betald av arbetsgivare, samt satsning på att forska fram nya mediciner.

En allmänläkare kan inte vårda en cancersjuk men en allmänläkare är i bästa fall det vi i Sverige normalt kan erbjuda någon där cancer misstänks. Alla har inte haft så bra som jag hade förra året när jag själv valde att tacka nej två månader att opereras. Jag valde rätt. Men det är en helt annan fråga!

Read Full Post »

Det är ingen Mänsklig Rättighet för ett företag om än aldrig så stort och än aldrig så intresserat att få köpa upp ett konkurrerande företag!
Ni får vara hur frustrerade och irriterade Ni väl. Men ärliga är Ni på Phizer inte. Lika lite är Ni ärliga när det gäller Phizers försök att köpa upp svenska Astra Zeneca som Ni är när det gäller vilka tillsatser utöver verksamma preparat Ni så gladeligen tvingar på de som behöver den verksamma produkten i flera av Era mediciner!

Nej Ni är inte ensamma om att skada, för skada vållas bl.a. astmatiker som får astmaattack eller värre astmachock när de får i sig t.ex. Povidon, ett av ”hjälpmedlen” i ett antal mediciner. Att Povidon som är en polyvinylpolymer använd inte bara av Phizer utan av alldeles för många läkemedels- och hudvårdsproduktproducenter är ingen ursäkt.

Vad en polymer har i en medicin som skall tas av människor att göra, det vete ”gudarna”. Men Ni är inte ärliga, och det är det saken handlar om, varken när Ni ”talar om” innehållet utöver verksam substans i Era mediciner eller när det här och nu gäller Ert sk. ”överpris” för att komma över Astra Zenicas forskningsresultat samt deras av svenska staten samt EU-bidrag bekostade laboratorium. För det är vissa forskningsresultat Ni själva inte förmått ta fram som är det som lockar, eller hur? Att en av Era konkurrenter har ny riktad verksam medicin på gång, en medicin som utan problem kan konkurrera ut Era egna preparat, skiner väl i ögonen?

Snabb genomgång av Era fula försök att dölja att Ni i Era mediciner, obs. ingen ursäkt att det bland konkurrerande företag används samma produkt/-er, har tillsatser som är skadliga:

Exempel Folacin.
Ni redovisar inte tillsatsen som färgar tabletten gul. (Hade i annan av Era mediciners sammanhang stora äran att skälla ut en av Era ansvariga ett av de senaste åren just för den tillsatsen….. en av de farligaste färgämnen som finns trots att Ni är väldigt pigga på att använda den. En hos Er som argument för användandet hade: Men människor måste kunna se skillnad på tabletter [obs översättningen gjord av mig själv/IEJ] då var måttet rågat för mig som under 3 år på 70-talet dagligen skickade med produktblad för just det färgämnet. Mitt minne fick jag bekräftat innan samtalet genom att ta fram produktbladet via nätet.

De tillsatser Ni redovisar är illa nog: mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat, povidon, magnesiumstearat Har själv i annat sammanhang, redan innan jag som skulle behöva äta Folacin reagerat(!) på tablett, haft ”äran” att få upplysa Er om att vi som är astmatiker bland oss har de som reagerar på tillsatser av mikrokristallin cellulosa. Men värre är alltså Povidon. Povidon som Ni i bipacksedel och i uppgifter som Ni lämnat bl.a. till Läkemedelsverket här i Sverige påstår är ofarligt, är det inte. Se bl.a. Povidonöverkänslighet – extremt ovanlig eller underskattad?, Elisabet Ekman farmaceut Skane.se; Viktoria Werkström med dr underläkare; Ellen Vinge docent och överläkare vid Regionala biverkningsenheten, Klinisk kemi och farmakologi samt Christer Hansson professor och överläkare Hudkliniken; samtliga vid Universitetssjukhuset i Lund; i Läkartidningen 2007-04-25 nummer 17

Vad är Povidon, d.v.s. vad är polyvinylpolymer ?
Från en av Era leverantörers produktblad: (att jag fått tillgång är en sak. Att jag är van att läsa dem en annan…)
Inhalation: Prolonged inhalation of vaports and/or mists may be harmful. Produkt mist or vapor may cause headache, nausea, vomiting, drowsiness, stupor or unconssiousness. May cause narcosis. A single brief (minutes) is not likely to cause serious effects.

Det handlade om de kända besvären för de som av ett eller annat skäl under producerandet av tillsatsen ifråga kan komma att inandas ångorna. Vad som händer i samband med att tillsatsen kommer i kroppen, tillsats som aldrig skall hettas upp över rumstemperatur och aldrig utsättas för annat än neutralt Ph-värde, det är känt och har jag i annat sammanhang skrivit om här i bloggen. Lika tokigt som att ämnet ingår i plaster som används till att förvara alternativt hetta upp mat. I en medicin här det inte hemma!

Lika fult spel som det som sker med de läkemedel som vi patienter så väl behöver, förekommer inom den ekonomiska världen. Astra Zeneca har satsat stora pengar själva samt fått tillgång till medel som gjort att de i ett par forskningsprojekt är världsledande. Förstår så väl att det skiner i ögonen på Phizer. Håll fingrarna borta! Och för allt i världen var ärliga och tala om varför Phizer vill åt Astra Zeneca som företag, Astra Zenecas forskningscenter samt forskningsresultat och även varför Ni inte vill ha företaget kvar där det hör hemma – i Sverige!

Phizer lägger slutbud på Astra, GP 18 maj 2014
Phizer lägger högre bud på Astra Zeneca, Expressen 19 maj 2014
Regeringen kraftsamlar mot Phizeraffären, DN 16 maj 2014
Phizer höjer budet på Astra till ”magisk gräns”, SvD 19 maj 2014 Magisk gräns? HÅLL FINGRARNA BORTA FRÅN ASTRA ZENECA!

Tillägg 10.19
Astra nobbar Phizers slutbud, GP 19 maj 2014 HELT RÄTT BESLUT!
Astra Zeneca är iskallt till Phizers frieri, SvD 19 maj 2014

Read Full Post »

borde inte vara ett problem i ett land som Sverige. Inte i ett land som tidigt startade sin satsning på vattenrening.

Exempel på tidiga åtgärder/provtagningar

:
1882 vattenintaget vid Alelyckan förses med ett sk. långsamfilter

1940-46 försöksanläggning för nytt reningsverk Alelyckan, Göteborg. Laboratorieundersökningar av vattnet gjordes fortlöpande. Källa original från Göteborgs Vattenverk 27 sept 1946.
resulterade i nybyggnation

1947 nytt reningsverk byggs klart 1949 Källa officiella handlingar samt original från VA-verket Göteborg

1972 Trestegs reningsverk utbyggt i Linköping. Tre steg = mekanisk rening (slamavskiljning), biologisk rening (rötkammare m.m.), kemisk rening.
Källa: Östgöta Correspondenten 29 september 1972 sid 18

Tidig avhandling
1988 Wigilius Bo, Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water, avhandling Tema Vatten Linköpings Universitet 1988, ISBN 91-7870-346-8

Efter mitten av 1990-talet hände något. Förvisso blev såväl Humanekologi som Geologi mer betonat. Vilket i och för sig har lett till ett antal förlorade år. Förlorade? Ja av de akademiska arbeten som kommit mellan 1995 och idag, är ett flertal i princip detsamma som att upptäcka hjulet igen från den tid då frågan om Rent vatten togs upp på Nordiska Hälsovårdshögskolan som ett hälsoproblem som skulle studeras, slutet av 60-talet fram till mitten av 80-talet. Dvs. det är inte fel att det skrivs avhandlingar i ämnet. Problemet är att de skrivs och forskning bedrives som om man fortfarande inte tagit till sig att det redan i första Naturvårdslagens avsnitt om vatten och avlopp krävdes(!) längre gående rening än två-stegs rening. Obs det fanns i klartext skrivet att det krävdes mer från såväl industri- som jordbruksutsläpp än detta.

Mer än 40 år av lagstiftning – ändå problem få kommuner m.fl. att kunna läsa
Problemet som finns idag är ett gammalt problem. Själv tog jag upp det i december 1971 i samband med ett politiskt partis möte där det kom en politiker (numera känd) som sa att partiet skulle kräva 3-stegs rening. Det krävdes en hel del skriftväxling och inkoppling bl.a. av min egen far som ju jobbat med VA-frågor sedan slutet av 30-talet, för att partiets politiker skulle fås att förstå att det de krävde redan stod i klartext i den lag som Sveriges Riksdag antagit på 60-talet.

I och med att frågan splittrades upp och skickades i olika delar till ett antal nyorganiserade myndigheter, fram och tillbaka, så har tyvärr ett stort antal av de långsammaste kommunernas politiker fåtts att tro att detta är något nytt. Växtgift förbjöds i stort sett redan i mitten på 70-talet. 1977 förbjöds t.ex. lövbekämpning med hormoslyr. Ett antal andra liknande totalförbud (inga dispenser söktes) tillkom.

Stor skandal att det ens skall behöva säga att Sverige inte kontrollerar dricksvattnet tillräckligt
Det är en stor skandal att de forskare som skriver Sverige måste bli bättre på att kontrollera dricksvattnet, stort antal Myndighetsexperter samt forskare på DN debatt 2 januari 2013 ens skall behöva skriva detta. Stor skandal för ett stort antal av de mycket viktiga åtgärder som de tar upp krävdes i lagstiftning redan i slutet av 1960-talet, ”försvann” i flumformuleringar i allt för hög grad fram till 1976, återkom under Torbjörn Fälldin (C) regeringsperiod samt flummades i lagtexter åter bort under regeringen Palmes- regeringen Perssons tid. Flummades bort till så hög grad att det trots att det är totalt förbjudet för ett antal av utsläppen missats till och med av beslutande och kontrollerande myndigheter efter 1995.

Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, GP 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, Aftonbladet 2 januari 2013
Forskare: Dricksvattnet kräver skydd, SvD 2 januari 2013

Åtgärderna som forskarna kräver skulle egentligen varit genomförda 1990 OM Sveriges kommuner och landsting följt gällande lagstiftning samt lyssnat på de kontrollerande myndigheterna! Skälen till att vattenrening är viktig, är dock annorlunda än vad forskarna skriver. Men det lämnar jag för närvarande därhän.

Vattenvårdsförbund från 1950-talet, slutna system m.m.
OMMotala ströms vattenvårdsförbund bildat 1955 samt Vättern Vattenvård bildat 1957 står att läsa på Vattenvårdsförbund, Länstyrelsen Östergötland Det förra resulterade bl.a. i att Holmens Bruk (nuvarande Holmen) i Norrköping fick slutna system. (Var själv med min far och besökte vid provkörning innan invigningen)

Jag vet att det finns ett antal studier och rapporter på SGI i Linköping samt ett stort antal rapporter från kontinuerlig mätningar och provtagningar i Östra Sverige söder om Mälaren från 1957 och framåt i Landsarkivet i Vadstena. Tyvärr i mer än ett arkivregister. Använde mig själv av dessa (samt otal andra från Sverige och andra länder) i mina förstudier till C-uppsatsen i historia Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider.

Hur länge skall det behöva ta för att t.ex. medicinrester, kemikalierester, rester efter tillåtna bekämpningsmedel etc skall renas vid utsläppskällan som kravet var för alla icke slutna system redan i den första Miljölagen?

Tillägg Rent vatten är ingen självklarhet, GP ledarsidan 6 januari 2014

Read Full Post »

står en av de få journalister på Aftonbladet som jag faktiskt trodde kunde lite grann om helheten bakom… Upphör aldrig att förvåna mig…

Wolfgang Hansson: ”Vad får Sverige i utbyte?”, Aftonbladet 5 december 2013

Det Sverige fått under åren och fortfarande är ett stort antal industriorder. Inte bara till svensk vapenindustri. Det är inte ‘svenska flickan’, ‘svensk sex’ eller ens att Sverige stått utanför Andra Världskriget som gjorde det svenska undret i form av framväxande Välfärdsstat möjligt från 1950-talet och framåt…. Sverige lever på sin exportindustri och vårt tekniska kunnande. Så enkelt är det.
Utöver det finns det en hel del att säga, men det skall inte sägas i öppna källor.

Se även: Catalinaaffären 1952 media, Norah4you 5 december 2013

Read Full Post »

Sverige är inte sista kommuniststaten även om man skulle kunna tro det av alla Livsmedelsverkets tokiga förslag under åren!
Hur vore det att lära sig: Alla människor är lika värda, men olika
Tre fjärdedelar av samtliga Livsmedelsverkets förslag under åren är så bedrövliga som tänkas kan. Om ett Livsmedelsverk ger sig på det de inte borde, det vill säga som Sveriges Livsmedelsverk försöka tala om för folk VAD de skall äta, i stället för att se till att kvalitén på Livsmedeln liksom innehållsdeklarationerna förbättras, så är det dags att lägga ner Livsmedelsverket. Det är inte bättre att Ni lurar på Nordiska Rådet felaktiga och diskriminerande råd. Jag har personligen sedan 1976 då Ni var Statens Livsmedelsverket och jag arbetade på stort kemikalieföretags orderavdelning med daglig läsning av produktblad för alla kemikalier som svenska livsmedelsföretag köpte in sagt till Er under åren – Ni kan inte Er sak och uttalar Er om lämplighet som är rent ut sagt farlig att använda för stort antal människor, matallergiker samt sjuka av flera olika orsaker! Lägg NER!

För alla matastmatiker är Livsmedelsverkets förslag som bäst riskerande av att råka ut för förvärrad matallergi. ALLA människor är lika värda men ALLA sjukdomstillstånd har sina egna behov, begränsningar o.s.v. Konstgjorda vitaminer och produkter som besprutats för att kunna odlas på platser de inte är naturligt växande, de är en sak att reagera på. Men att i stället försöka sig på med att hävda att ‘fet fisk’ är rätt sätt att få i sig D-vitamin, det avslöjar okunskapen om såväl vad som lagras i fet fisk som okunskapen av anrikningen av dessa farliga ämnen i människorkroppen – för att inte tala om att det finns många som är fiskallergiker samt även flera som får astmachock av att Ni tillåter(!?!) att man säljer ägg från höns som fått äta fiskmjöl (står inte alltid i klartext på äggen som en del producenter påstår att folk mår gott av….. snackat med producenter i 25 år om detta) för att inte tala om att Ni godtar att det säljs ägg från svenska höns där hönsen fått äta sojapellets som Sverige(!) fått Latinamerikanska länder där sojan inte växte naturligt att börja odla, skeppa i stora fartyg till Sverige allt för att det totalt blir billigare för bönder att massproducera ägg som är allt annat än naturliga!

Sluta upp med Era dumheter. Livsmedelsverket borde stå för god varudeklaration och minskat antal kemikaliska tillsatser samt förbjuda alla farliga E-ämnen. Ni gör inte det utan hoppar på saker Ni inte är kunniga i. Hallå Livsmedelsverket – nu får Ni ge Er. Det är inte medicin och kemikalieföretag eller apotek som skall gynnas av Era pekpinnar!

Har man ätit en allsidig kost med fet fisk och berikade mjölkprodukter behöver man inte oroa sig över att man fått i sig för lite D-vitamin, säger Hanna Eneroth, risk och nyttovärderare på Livsmedelsverket

Hon menar att det går att få i sig tillräckligt med D-vitamin genom att äta rätt men oroas samtidigt av att långt ifrån alla svenskar gör just det.

– Det finns luckor i hur den vanliga svensken äter och hur man bör äta, säger hon.Svenskarna bör äta mer D-vitamin, Aftonbladet 3 oktober 2013
Mer D-vitamin rekommenderas, Aftonbladet 3 oktober 2013 Det som bör rekommenderas är REN MAT UTAN TILLSATSER AV KEMIKALIERESTER; MEDICINRESTER och annat otyg. Samt att svenskar börjar vistas ute i naturen 1 tim per dag sommartid utan att för den skull ligga på en badstrand och pressa och helst då är klädda lämpligt för det är inte så att människor mår bra av för mycket solskyddsmedel – alltså normalt sommarklädda men tunna tyger och röra sig inte vara för mycket stilla i solen, stilla i skuggan, ger betydligt ofarligare D-vitamintillskott än alla dessa konstlade vitamintabletter och råd att äta fet fisk! Det är hälsan inte industrin som Ni skall vara till för – dvs skulle vara till för.
Mer D-vitamin rekommenderas, SvD 3 oktober 2013
Fokus på våra matvaror i nya kostråd, DN 3 oktober 2013
Mycket grönsaker i Livsmedelsverkets nya kostråd, Sveriges Radio 3 oktober 2013 EKOLOGISKA GRÖNSAKER – en sak. Besprutade grönsaker något annat precis som ekologisk mjölk, kött o.s.v. är något helt annat än alla dessa andra varor som Ni godkänner på Livsmedelsverket.

Read Full Post »

Bröstcancer är vanligare hos kvinnor som under lång tid ätit medicin mot högt blodtryck, visar en ny studie. Men ännu vet man inte vad sambandet beror på och läkare avråder därför starkt från att avstå från medicinen.
Bröstcancer kopplas till medicin mot högt blodtryck, SVT 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, DN 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, GP 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, Aftonbladet 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, Expressen 6 augusti 2013

Det är då för väl att jag själv inte har haft högt blodtryck (tvärt om väl lågt) så min bröstcancer som är bortopererad och inte fanns spår av i 1:a körteln eller vid datortopomografi går inte att skylla på detta. Men det är en intressant frågeställning eftersom jag senast nu när jag skulle ätit en lämplig medicin(inte cellgifter) absolut inte kan äta den för att läkemedelsföretaget har haft vänligheten att som tillsats använda 3 ämnen som jag sedan många år reagerar starkt allergiskt mot. Tillsats för vad då? Färgämne som är mycket farligt även i konstgjord form, vet om det sedan jag jobbade med det som farligt gods och kemikalie under några år på 70-talet, används som tillsats för att patienter inte skall ta fel tablett….. o.s.v.

Det börjar bli mer och mer vanligt att läkemedelsbolagen använder sig av bindmedel, färgämnen, cellulosa och t.o.m. i ett antal andra fall putsar tabletter med snäckskalspulver. Det sista som verkligen inte är lämpligt med tanke på att vi är många som är skaldjursastmatiker används inte i diskuterad läkemedelsgrupp, men är nog så allvarligt eftersom det sällan eller aldrig kommer utanför producentens produktblad. Ett tidigare fall jag tagit upp i bloggen var ett som farligt känt tillsatsmedel till vaccin. I nu det aktuella fallet blodtryckssäkande medicin finns det ett par av dessa produkter som inte borde finnas med utan att det fanns mer information till behandlande läkare.

dibasic calcium phosphate anhydrous dvs vattenfritt dibasiskt Kalciumfosfat. Ca3(PO4)2, den kemiska formeln, förekommer naturligt i mineralet Apatit men framställs för läkemedelsindustrin genom en process där kalcium och fosfatsyra ingår. För en frisk person torde det vara relativt ofarligt ämne annat än i koncentrerad form. I koncentrerad form om det kommer i mun, ögon, kan det vålla irritation och lättare svullnad.

Såväl kalcium som fosfat är i sig något som kroppen behöver. Främst kalcium för att förstärka skelettet. Men det är just det som är problematiken vid långvarig användning av kalciumfosfat. Det som i spårämnesdoser upp till dos fastställd genom serumanalys av blodet är till gagn för kroppen, kan enligt svåråtkomliga produktblad vålla rubbningar när det tillförs kroppen under längre tid. Speciellt gäller detta enligt biverkningsuppräkningar hos producent (vill inte hänga ut någon för det finns andra märkliga tillsatser till blodtrycksmedicin) de som är njursjuka.

Kalciumfosfat betraktas rent generellt som vävnadssaltet för blodbrist och gör om hänsyn tas till att det kan behövas flertal upprepade serumanalyser inte bara av kalcium- och fosfathalt i blodet utan även analys av hormon som bisköldskörtlarna producerar. Blir det obalans eller får någon som inte borde få kalciumfosfat ämnet som inte är det verksamma utan endast används som bindemedel i bl.a. blodtrycksmedicin.

Nu är det ändå där, i att kalciumfosfat å ena sidan kan betraktas som ”gott” sett ur synpunkten att det är vävnadssalt som kroppen behöver, som problemet kan uppkomma. Speciellt vanligt när det handlar om de som är njursjuka eller ligger inom riskzonen för njursjukdom alternativt rubbning av bisköldskörtlarnas funktion, som problemet finns. Det som kan hända i lindrigare fall är t.ex. anlagring av kalcium på ledytor. Vad man vet med säkerhet är att fosfat anrikas i fett- och muskelceller hos djur om fosfatmängden som djuret totalt får i sig överskrider den mängd som är lämplig för daglig dos. Således är det med säkerhet bevisat att fosfat kan anrikas hos djur. Det som förvånar mig när jag gått ut och djupkontrollerat är att jag inte kan hitta en enda vetenskaplig studie där dels detta kontrollerats vad gäller människa dels toxiditeten vid rubbning i kalcium och fosfathalt i blodet….

Så förvånansvärt? Inte. Vad består kvinnobrösten av? Rätta mig gärna om jag har fel, men jag har fått lära mig att det är mycket fett- och muskelceller. Om då hormonbalans tillkommer pga att man inte kollat serumhalter i blodet, så låter det för mig som inte är medicinare men lyssnat på när medicinare diskuterat förändrade hormonbalanser och cancerrisker i varje fall som en ganska stor riskfaktor.
Det är alldeles för många tillsatser och bindemedel till i och för sig viktiga och kontrollerade verksamma ämnen i läkemedel. Frågan är när vi får se ordentlig forskning på dessa tillsatser och bindemedel?

Read Full Post »

Vi lever fortfarande vi som någon gång i vårt liv, av ena eller andra skälet, haft till uppgift att dagligen läsa produktbladen för de kemikalier som finns i bekämpningsmedel. Inte alls så att det räcker ens med att tvätta svenska, obs svenska odlare av vissa grönsaker samt frukter använder mer kemikalier än andra länders, grönsaker och frukter!

Flera av de bekämpningsmedel som används i Sverige, och som producenterna varnade för vid upprepad användning redan på 70-talet, är exakt lika farliga idag som de var när riskerna uppmärksammades innan vi gick med i EU. Ett antal av bekämpningsmedlen anrikas i människokroppen utöver att de är allergiframkallande! Min en gång så starka tilltro till Livsmedelsverkets rekommendationer har snart nått ner mot noll. Skaffa utbildat folk som inte bara kan läsa produktblad utan som även gör det samt, inte minst viktigt: FÖRSTÅR de ord som står på produktbladet!

Experten: Man behöver inte skölja frukten, DN 5 augusti 2013

För alla som litar mer på sk. experter än oss som kan läsa produktblad och bryr oss om vad där står: Kolla svenska importen av respektive bekämpningsmedel samt vilka tillverkare vi har i Sverige. Läs produktblad innan Ni själva formar Ert eget ställningstagande. Sk. experter har Sverige och Världen i överflöd.

Ett exempel bland många:
Glyphosate (engelskt namn), Glyfosfat svenskt namn
Glyfosfat påstås av flera inte lagras längre än max 1 vecka i människans tarmar och kommer endast in i människokroppen via intag av otvättad frukt samt att man själv inte tvättar händerna efter att handskats med de samma. Det påstås i utländska sk. experters officiellt publicerade rapporter att det inte kan ta sig ut i vattendrag och nå grundvattnet.
Verkligheten:
Nya studier har visat att det populära ogräsmedlet glyfosat, som finns i Roundup, inte alls bryts ner så snabbt i marken som man tidigare trott. I både Danmark och Skåne har man hittat spår av glyfosat i vattendrag och grundvatten.
– Detta är mycket oroande. Både bönder och villaägare har betraktat glyfosat som ett effektivt men ofarligt undermedel. Men nu måste medlet omvärderas. Om grundvattnet förorenas finns det risk för både växter och djur, främst de vattenlevande, säger Svante Axelsson.
Han tror att de danska fynden beror på ökad användning av glyfosat och att ämnet efter ett antal år börjat ansamlas i grundvattnet. Eftersom Danmarks grundvatten ligger högt går processen snabbare där.
Starka bekämpningsmedel i frukt, bär och grönsaker, SvD 26 juli 2003 uppdaterat 27 mars 2008

[IEJ: översättning till svenska gjord med Google Translate]
Det finns en rimlig korrelation mellan den intagna mängden och sannolikheten för allvarliga systemiska sequelae eller död. Stigande ålder är också förknippad med en sämre prognos. Förtäring av> 85 ml av den koncentrerade formuleringen är sannolikt att orsaka signifikant toxicitet hos vuxna. Gastrointestinala frätande effekter, med mun, svalg och epigastriesmärta och dysfagi är vanliga. Nedsatt njur-och leverfunktion är också vanliga och oftast återspeglar minskad organperfusion. Andnöd, nedsatt medvetande, lungödem, infiltration på lungröntgen, chock, arytmier, njursvikt som kräver hemodialys, metabolisk acidos och hyperkalemi kan supervenierar i svåra fall. Bradykardi och ventrikulära arytmier presentera ofta pre-terminalt. Hudexponering för färdiga att använda glyfosat formuleringar kan orsaka irritation och foto-kontaktdermatit har rapporterats i enstaka fall, dessa effekter är förmodligen på grund av konserveringsmedlet Proxel (bensisotiazolin-3-on). Svåra brännskador är mycket sällsynta. Inandning är en mindre exponeringsväg men sprutdimma kan orsaka oral eller obehag i näsan, en obehaglig smak i munnen, stickningar och irritation i halsen. Eye exponering kan leda till mild bindhinneinflammation och ytlig skada på hornhinnan är möjlig om bevattning är försenad eller otillräcklig. Behandlingen är symptomatisk och stödjande.
Glyphosate poisoning, Bradberry SM, National Poisons Information Service (Birmingham Centre) and West Midlands Poisons Unit, City Hospital, Birmingham, UK. Published in Toxicol Rev. 2004;23(3): 159-67

Rent allmänt: Glyfosfat har alltså bevisats inte bara kunna utan i verkligheten komma ut i vattendrag, farligt för fisk där ämnet anrikas. Ämnet kan i lindriga fall av ätande av osköld frukt i större mängd ge diare. Men kan även ge allvarligare konsekvenser för äldre och sjuka. Speciellt som ämnet finns med som tillsats i 3 av de inom livsmedelsindustrin vanligaste salterna. Glyfosfat och salt tillsammans utgör större problem, det är sant, men det finns ingen som helst vetenskaplig anledning att använda glyfosfat som bekämpningsmedel annat än tillfälligt och då endast under kort period på våren. Vetenskapliga studier ifrågasätter starkt korrelation med användning övrig säsong och kvalite resp mängd producerad frukt och grönsak. Har inte under åren sedan jag först kom i kontakt med produktblad för Glyfosfat 1976-79 fram till nu hittat en enda studie på barn, vilket är allvarligt och märkligt.

Read Full Post »

Older Posts »