Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Främmande språk’ Category

Det var en av de verkligt roliga nyheterna efter en rad av andra att få pling och när jag tittade vad som hänt läsa att Expressen kommer att samarbeta med CNN. Ännu roligare var att höra att samarbetet kommit tillstånd på CNN:s förslag.

Skillnaden mellan Expressen TV och konkurrenten Aftonbladet, som jag uppfattar det, är mycket stor. Skillnaden är att Expressens Tv-reportrar gör TV och inte bara sitter där till klappa varandra på axeln TV mellan reportagen. Expressen TV slår i det avseende, undantaget när det gäller reportage från Fotboll, samtliga gammelmedia inklusive de sk. Sportkanalerna. Så ett stort Grattis Thomas Mattsson och Expressen./Inger E i Göteborg

CNN gör nyhets-tv med Expressen, Expressen 7 December 2015

#Thomas Mattsson, #Expressen

Read Full Post »

Nu är det mer än nog, Stefan Löfvén. I Sverige gäller Svenska Grundlagar.

– Det är ett mycket starkt bevis för styrkan i svensk demokrati att vi två veckor efter att December­överenskommelsen bröts sluter vi en sådan här överenskommelse. Det har betydelse för Sverige, men också för signalen utåt till vår omvärld, att svensk demokrati klarar det här.Löfvén: En styrka att vi lyckats enas i en mycket svår situation, DN 23 oktober 2015

Styrka att bryta mot Regeringsformen andra året i rad? Styrka att visa upp okunskap om vad som står i Sveriges Grundlagar och vad orden betyder? För det är så enkelt Stefan Löfvén att det är brottsligt att beskylla någon för rasism om man inte kan visa att personen, gruppen eller partiet är rasister. Det har varken Du eller någon annan Svensk politiker lyckats. Allt Ni visat upp är tyvärr okunskap om vad definitionen på rasism är i såväl FN:s Mänskliga Rättigheter som i EU-direktiv och Svensk Grundlag. För att inte tala om att Högsta Domstolen här i Sverige klart visat vad definitionen på rasism är.

Skrämmande låg ordkunskap och ordförståelse hos en som innan han blev politiker trots allt jobbade som fackföreningsledare förhoppningsvis med någon kontakt med verkligheten ute i arbetslivet och inte som Han där uppe – De andra där nere.

Detta innebär att oavsett vad du, jag och alla många andra enskilt eller i grupp tycker bl.a. om Sverigedemokraterna,
* så äger varken Svensk Regering, Svensk Riksdag eller Svenska Riksdagspartier någon som helst rätt att diskriminera dem.

* Inte heller äger Svensk Regering, Svensk Riksdag eller Svenska Riksdagspartier någon som helst rätt att fatta beslut som strider mot den Kommunala Självbestämmanderätten.

* Lika lite äger Svensk Regering, Svensk Riksdag eller Svenska Riksdagspartier rätten att diskriminera Svenska medborgare och/eller de som fått uppehållstillstånd här.

Allra först bör Du och de andra som träffade den mycket märkliga överenskommelsen som är mindre värd än en tummetott lära in det Ni missade att lära Er förstå redan de första 5 skolåren!

Definition på rasism

Rasism
The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races
Källa Oxford dictionary.

Skall vi gå vidare till FN:s rasdiskrimineringskonvention, så är det ytterligare en sak viktig att känna till. Rasism förutsätter inte bara att någon grupp av människor betraktar en annan kulturell och eller etnisk grupp som underlägsen, utan att denna grupps existens ifrågasätts.

Ur Svenska Nationalencyklopedien:
rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar: (jag har här listat de fyra första)

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

Med andra ord:
För att något skall kunna kallas rasistiskt krävs rasideologi
Definitionen på rasideologi kräver att ideologin anser att det finns människor som saknar existensberättigande OCH därför kan ses som mindre värda/kan utplånas.

HD har i den prejudicerande domen följt FN:s rasdiskrimineringskonvention. Att många inom media och övriga Sverige tror att de förstår engelska innebär tyvärr inte att så är fallet. Avsaknad av ordkunskap i svenska innebär ofta avsaknad av ordkunskap i främmande språk. För mer information om det Du, Stefan Löfvén, och andra Svenska Politiker skulle lärt in om Ni haft behöriga lärare och inga andra under skoltiden se: Definiton fascism, Nazism och Rasism

Alla varianter av ”Tyck som jag”-syndromet är och förblir icke juridiskt eller definitionsmässigt grundade på Svensk Grundlag ej heller på FN:s Mänskliga Rättigheter!

Dags för Grundkurs i Samhällskunskap motsvarande första veckornas kurs i sjuan!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

………
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt
tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
………

– – – – – – – – – –
Konkret betyder det som står i Regeringsformen:

* Svenska röstberättigade har rättigheterna till Åsiktsfrihet, Yttrandefrihet och Fritt välja vilket parti de röstar på.

Observera noga, vilket alla vi som är behöriga lärare vet och eleverna skall lära in, att Sverigedemokraterna som parti aldrig får disrespekteras! Att enskild eller enskilda medlemmar/politiskt valda representanter inte respekterar Regeringsformens 1 kap 2§ är LIKA ILLA om det är Socialdemokrater/Miljöpartiet/Vänsterpartiet/Alliansparti eller Sverigedemokraterna som begår Grundlagsbrott.

* Det betyder också att varje försök från Svensk Regerings, Sveriges Riksdag och/eller Svenskt Riksdagspartis sida att side steppa den Kommunala Självstyrelsen är ett Grundlagsbrott fram till dess att ändring i Grundlagen skett genom två Riksdagsbeslut med mellanliggande val!!!!

För övrigt visar Du, Stefan Löfvén, stora brister i kunskap om vad demokrati är. För den biten Du skulle lärt in senast sista skolåret vänligen se: Demokrati

Sverige behöver en Författningsdomstol snarast möjligt!

Read Full Post »

En av de bästa ledarartiklar jag läst om Svenska skolans problem:

…..”Läroplan för grundskolan 1962″ slog fast att den nioåriga skolan inte hade något specifikt slutmål och att elever skulle flyttas till högre årskurs oavsett hur de hade klarat studierna. Elevernas skiftande nivå skulle läraren hantera genom att ”individualisera inom klasens ram”. Lärarna påpekade att detta var omöjligt, eftersom det kunde skilja fem eller sex år i kunskap och mognad mellan eleverna.

….. Det var lärarens skyldighet att motivera eleven med grupparbete och verklighetsanknytning, och eleverna skulle inte behöva studera samma sak utan bara samma ”huvudmoment”. Betyg i ordning och uppförande togs bort. Detta var Olof Palmes reform som utbildningsminister.

På 1970-talet visade många rapporter att både svaga och studiemotiverade elevers kunskaper sjönk. Specialundervisningen ”exploderade” och hade blivit dyr. Reformatorerna införde 1976 SIA-reformen, utläst ”skolans inre arbete”, som slog fast att eventuell stödundervisning skulle ges ”inom klassens ram”. Elever med studieproblem skulle arbeta i samma klassrum som andra elever. Klassrummen blev oroligare, och det var svårare att koncentrera sig på inlärning. Detta var Lena Hjelm-Walléns första reform som minister.
……
Gästkrönikör professor Inger Enkvist: Sverige har förstört sitt skolsystem, GP Ledarsidan 20 oktober 2015

Det är som Professor Inger Enkvist säger. Bakgrunden till bristerna i dagens kvalitetsnivåer och oro i klassrummet grundar sig på ideologisk grund. Framför allt har Socialdemokratiska Skol- och Utbildningsministrar bortsett från kvalitetskrav för att i stället prioritera någon utopisk bild av jämlik skola som skulle ge kunskaper…..

Alla barn är lika värda, men olika. Sverige är inte Socialistiskt eller Kommunistiskt. Socialdemokraterna verkar ha glömt bort båda dessa faktorer.

Se även: Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

Read Full Post »

Läste alldeles nyss på nätet, ja vissa saker är bra att läsa på nätet – om man vill ha en snabb överblick etc – en mycket viktig debattartikel som för ovanlighetens skull innehåller ”sound arguments” och där fallacies inte lyser som använda ”argument”.

I Sverige har läroböcker nästan blivit något fult som lärare helst ska klara sig utan. Men en ny engelsk studie, ”Why Textbooks Count. A Policy Paper”, visar att länder med goda skolresultat ofta satsar på läromedel av hög kvalitet. Dessa länders läromedel ger ofta också ett tydligt stöd åt lärares arbete och professionella utveckling. Studien är framtagen på universitetet i Cambridge av Tim Oates som under lång tid bland annat har varit rådgivare år den brittiska regeringen…..

Man slås vid läsning av rapporten av likheterna mellan attityden till läromedel i England och i Sverige. Rapporten citerar en forskare som skriver: ”Attityden i utbildningskretsar i detta land har varit mer negativ mot läroböcker än i många andra länder; i en sådan utsträckning att man kan postulera en antiläroboks-anda”. Det verkar onekligen som om utvecklingen i England har drivits av samma pedagogiska ideologi som funnits på svenska lärarutbildningar, där lärobokens betydelse förminskats för att inte säga förringats.Framtidens skola behöver en strategi för läromedel, Kirsti Hemmi docent i matematikdidaktik och Per Kornhall oberoende skolexpert på DN-debatt 6 april 2015

Tänk att det överhuvudtaget behöver sägas lika tillgång till läromedel och då avses läromedel av god kvalité är grunden för att alla oavsett var de bor i detta land skall få samma möjligheter att tillgodogöra sig de kunskaper som ämnes- och stadiebehöriga lärare lär ut.

Datorer i all ära, själv från början naturvetare med systemprogrammerarexamen 1971, men datorer kan aldrig ersätta varken goda ledare i form av ämnes- och stadiebehöriga lärare. Datorer kan heller aldrig någonsin ersätta den skrivna läroboken eller kartboken som eleven kan bläddra i och lägga sida vid sida med kartor ur uppslagsverk eller lärobok!

Rätt använd är datorn ett bra komplement till en god lärobok. Datorn är också bra att ”blåsa huvudet” för att tänka på annat INNAN man sätter sig med läroboken i hand. Läser för att lära in och samtidigt för att förstå så att man kan använda sig av det man lärt in. En bra lärobok är inget som läses för att glömmas. Att lära för livet innebär att skaffa sig små byggstenar på vägen mot ett kunskapshusbygge oavsett vad man vill bli och har förutsättning att kunna bli i framtiden.

Kunskap faller inte som regn från ovan. För att någon skall kunna förmedla kunskap, lära ut så att elever kan lära in, krävs kunskap. Det är inget som kommer naturligt med modersmjölken eller fadersvattnet. Kunskap som behövs för att klara av, inte bara komma in på högre utbildning på Högskola/Universitet, är inget som de som inte läst ämnes- och stadieinriktad lärarutbildning får naturligt. En icke behörig lärare, eller en icke ämnesbehörig lärare, kan vara aldrig så trevlig och aldrig så populär, men didaktiken, förmågan att kunna anpassa läroboken och kursmålen till varje enskild elevs förutsättningar är inget som kommer utan egen kunskapsinhämtning, övning och träning samt konstant vidareutbildning på Lärarhögskola under hela lärarlivet.

Read Full Post »

Tänk så lite matematisk förmåga det finns i ”Jag har en plan”-regeringen…..

Vi satsar två miljarder på fler lågstadielärare redan i vår, statsminister Stefan Löfven (S), minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S) samt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), på DN Debatt 29 mars 2015

Två miljarder till fler lärare, GP 29 mars 2015
Satsar två miljarder på lågstadielärare, Expressen 29 mars 2015 Två droppar gör ingen nytta ens i ett innanhav… 😛

Snart dags att vi väljare kräver behörighet i form av utbildning i exakt det område som en politiker får att handha i en regering. Det vore inte mer än rättvist och Jämlikt! Alla människors lika värda inkluderar inte att kunskap trillar från ovan eller är fördelad enbart på politiker. Tvärt om! Land skall av lag styras som de sa förr i tiden!

2 miljarder kan låta mycket, men verkligheten är att det precis som Droppen Dripp och droppen Drapp ser ut att vara stora vattendroppar ända till de faller ner och smetas ut!

Om vi förutsätter att inte en enda av Sveriges kommuner passar på att höja hyreskostnader för skollokaler eller någon annan utgift utöver kostnad för ämnes- och stadiebehöriga lärare, deras vidareutbildning samt ökade kostnader för att ALLA elever som behöver stöd och är berättigade till det enligt skollagen får detta utan att de 2 miljarderna används till annat,

så är det inte ens 100.000 kr/elev
dvs HELA KOSTNADEN från kostnaden att grundutbilda ”lågstadielärare” (hm regeringen Löfvén har inte hängt med i svängarna de senaste 20 åren….) utbilda speciallärare i svenska samt matematik för årskurs 1-4 samt att ta fram specialkurslitteratur för elever som behöver stöd och lärarhandledningar för de ämnes- och stadiebehöriga lärarna som skall ge detta stödet och extra lokalkostnader. Allt det skall de 100.000 kr/elev räcka till.

Droppen Dripp och droppen Drapp – jag kan inte räkna dem alla de S + MP folk som saknar tillräcklig baskunskap i matematik och glömt bort att lära sig konsekvensanalys! Det tar minst 2 år att vidareutbilda de stadiebehöriga lärare som INTE har läst minst 1 år i Svenska eller Svenska för Invandrare (Svenska 2) vad gäller nödvändig ämneskunskap, didaktikkunskap, pedagogikkunskap och heller inte metodikutbildning i matte och svenska.

Droppen Dripp och droppen Drapp gör sig synliga i Herrar Löfvén och Fridolins gestalter!

Read Full Post »

En aktuell artikel om en funnen ring sägs ha väckt intresse internationellt…. men kunskapen är gammal. Själv skrev jag om detta redan 1993 i C-uppsats Historia men den äldsta källan jag använt mig av är från vikingatiden…..

BAKGRUND
Det har gått utför med historiekunskapen i de svenska skolornas undervisning hela vägen upp till Universitetsnivå.

Ren riva raka raun ren översatt till nutida svenska: Nya kvastar sopar bäst. Ordspråket i titeln är det de gamle sa i äldre tider. Betyder i klartext nästan men inte riktigt samma som att det finns de som vill Uppfinna hjulet igen ……

Ring kopplar vikingar till muslimer, GP 21 mars 2015
Karin Bojs: Ny teknik vittnar om vikingarnas vägar, DN 21 mars 2015
Ring kopplar vikingar till muslimer, SvD 21 mars 2015
Mystisk ring hittad i Sverige, Aftonbladet 22 mars 2015

I rebloggade artikeln länk nedan notera följande källor fram till 1100-talet:

An Unknown Khazardokument, Jewish Quarterly Review, N.S. 1912
Antapodosis, v,ch.xvi översättning av FA Wright, London 1930
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century, Norman Golb and Omeljan Pritsak, London 1982

samt följande vetenskapliga arbeten där kontakterna finns omnämnda:
Chadwich Norah, The Beginning of Russian History, Cambridge
Thomasen V, Samlade Afhandlinger I, 1919

Det finns ytterligare källor skrivna före 1200. Minst 40 för det är antalet som jag själv läst, analyserat och jämfört med andra källor.

Vi hade ”svenskar” Ar-rus från ön in Norra Oceanen som noterades bl.a. av en postmästare i Asia Minor år 844. Varför? Första meningen säger att de ”frivilligt betalade skatt”. Vi har ett större antal källuppgifter år 900-943. Vissa kallas, arianer (kristna) andra höll på eller hade konverterat till mosaiska tron åter andra skaffade sig en fru nere i Asia Minor. Okunskapen om ”våra” förfäders resor, handel m.m. är stor i Sverige.

SVENSK HISTORIEKUNSKAP SATTES PÅ UNDANTAG
Okunskapen om äldre svensk historia är stor. Alla skall med skolan som följde på Flumskolan d.v.s. sista spiken i svensk skolas kunskapskista var:

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..) Socialdemokraterna orsakade skolraset som om det inte hade räckt med att Socialdemokraterna alldeles före och under Palmes tid försämrade utgångsläget:

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiteten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

norah4history

Nordisk/svensk kontakt med Muslimska världen
välkänd sedan länge

Biskop Liudprand från Cremona(~940)

Biskop Liudprand (även stat Liutprand) jämställde ruser och Nordmen.[23] Den rusiska attacken på Barda, Barchaáh är en av de nordiska attackerna som noterades av biskop Liuprand.[24] Källvärdet i biskopens uppgifter ligger i att de är ‘nästan’ samtida med de händelser som omtalas. Detta innebär inte att inte uppgifterna borde belysas ur ett svenskt perspektiv. Den källanalysen ingår inte i denna uppsats syfte, därför används Biskop Liuprands uppgifter, så som de refereras i Norah Chadwicks arbeten.[25]

Ibn Miskawaih (d. 1043)

Redovisar uppgifter om en rusisk attack på Bardha’aah samt om en rusisk räd tillsammans med byzan­tiner mot Tarsus.[26] Miskawaih berättar om en epidemi som drabbat ruserna efter att de ätit stora mängder frukt. Rusernas eget land var kallt och all frukt importerades från främmande länder. Nordmännens ledare sägs även en kortare tid varit ledare för hela Azarbadjan. När en…

Visa originalinlägg 429 fler ord

Read Full Post »

Hur står det till egentligen här i Sverige? Alla skall med skolan har i sin förlängning fått se sk. forskare och lärare, de senare ofta undervisande i ämnen de själva inte läst sedan gymnasietiden, komma med påståenden om att tidiga betyg skapar klyftor. Verkligheten är en annan: Är det ett enda barn som gått hela skoltiden i Sverige och inte får godkänt E i svenska och matematik i årskurs 4, så ÄR det ALLTID barn som INTE FÅTT DET STÖD SOM SKOLLAGEN GER ELEVEN RÄTT TILL.

De sk. forskarna som hänvisas till i svenska media, har tyvärr själva så dålig ordkunskap, ordförståelse att man baxnar när man läser deras arbeten. Vetenskapligheten saknas helt. Cirkelbevis och Ad Hoc är vanligt förekommande i deras sk. studier. Har ännu inte funnit ett enda av de sk. forskarna som hänvisats till i media och av Lärarförbundet som hållit ens basala vetenskapliga krav på objektivitet samt strigens. Däremot finns det i Sverige tidigare forskning samt i vår omvärld såväl tidigare som senare forskning som helt motbevisar påståenden som: ”Vill vi ha klyftor är betyg rätt väg”, Malin Wollins krönika Aftonbladet 24 februari 2015> respektive Tummen ner för betyg i fyran, Aftonbladet 24 februari 2015

Svenska Dagbladet har öppnare ögon Omvärlden kan visa vägen för svenska skolan, SvD 2 mars 2015

This summer a very intersting book was published in UK. The book might explain WHY so many never learnt basic facts nor was given the chance to understand basic first, deep understanding next in order to learn how to go on to understanding more than bits and pieces.

Daisy Christodoulou did a tough research in true Theories of Science-maner writing: Exploding Seven Myths about Education….
Guess what. In the 1960’s the wave of returning to Rousseau’s thoughts about Freedom and Learning started to have a major impact on teaching and learning in UK as well as US. (Sweden is an other example
1960-talet fortsätter skada den svenska skolan, SvD ledarsidan 20 december 2014

So what was the Seven Myths:

* Facts prevent understanding
* Teacher-led instruction is passive
* The 21st century fundamentally changes everything
* You can always just look it up
* We should teach transferable skills
* Projects and activities are the best way to learn
* Teaching knowledge is indoctrination.
Comments re. need of Good Education, in #AGU14 NASA’s Orbiting Carbon Observatory shows surprising CO2 emissions in Southern HemisphereVetenskaplig skolforskning, inte pseudoforskning, Norah4you 5 januari 2015

Det som skiljer svenska fjärdeklassare från fjärdeklassare i vår omvärld, är att här slussas Alla vidare till nästa årskurs, oavsett OM eleven har eller inte har fått verktygen att lära in. Det är en sak att LÄRA SNOBBEN. En helt annan att få SNOBBEN ATT LÄRA IN. sa min didaktiklärare på Lärarhögskolan i Linköping runt 1990. Så sant som det är sagt.

OM Ditt barn inte får godkänt i årskurs 4, så är det första Du bör göra att begära uppgift om Ditt barns lärare i Svenska respektive Matematik ÄR BEHÖRIG LÄRARE i sitt/sina undervisningsämnen OCH behörig för TIDIGARE ÅRSKURSER. OM Ditt barn inte får godkänt i svenska och matematik årskurs 4, så är det SKOLAN som inte levt upp till Skollagens krav på Ditt barns rättighet att få det stöd han/hon behöver för att lära sig lära in. D.v.s. Ditt barn har förmenats rätten att få det stöd som en skola, oavsett om den är kommunal eller friskola, ALDRIG FÅR NEKA!
Se även: Rebloggad artikel: Svenska elever på bottennivå, Norah4you 17 januari 2015

Vänsternissar och flummare försöker att spela bort korten. Alla skall med utan prut. Men för att alla skall kunna komma med, få den chans de har laglig rätt till, så måste det finnas på papper vad som eleven har svårt med. Sociologiska och psykologiska värderingar och utredningar i all sin analysförmåga. De säger mindre om eleven har behov av extra läsinlärning, läsförståelse, extra stöd att lära siffornas värld men möjligen något, inte säkert, om var i utvecklingen ett barn befinner sig där och då utifrån av subjektiva värderingar tolkade handlingar, ord o.s.v. Tyvärr har många elever helt felaktigt hamnat i särskola om de inte glömts bort för den subjektiva bedömningen som en lärare kan fästa i ord, oavsett hur skicklig pedagog och ämnesdidaktiker läraren än är, är långt ifrån alltid möjlig för föräldrar, eleven själv och andra lärare som inte har haft eleven möjlig att förstå.

Ord i all ära, men ordvalörer uppfattas helt olika av de som sänder ett budskap och den som tar emot det. De barn som drabbas är de som verkligen skulle behöva de hjälpmedel, det extra stöd de har laglig rätt till samt de barn som helt felaktigt får allehanda bokstavsbeteckningar. Skolor, föräldrar och samhälle söker idag fel problem. Ett utåtagerande barn är ofta ett barn som är framåt och mycket vetgirigt. Tröttar ofta ut sina lärare/föräldrar som inte hänger med. Avfärdas barnet eller får inte barnet den rätt att utvecklas i sin egen takt som barnet bör få göra, så är det självklart så att barnet spelar över för att synas.Viktigt med tidiga betyg, Norah4you 25 mars 2014

Självfallet är det inte gratis för skolan att leva upp till Skollagens krav. MEN DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT DITT BARN FÅR ÄMNES- OCH STADIEBEHÖRIGA LÄRARE OCH DET STÖD SOM SKOLLAGEN KRÄVER! Aldrig så välformulerade utvecklingssamtal i skriftlig form, kan någonsin ge rättvisa över landet så att samma krav på vad eleven SKALL ha lärt in gäller oavsett var i Sverige man bor! Till det krävs det kursmål och betygskriterier. De lärare som inte klarar av att förstå de numera lättförståeliga betygskriterierna, de lärarna har själv gått vilse genom Alla skall med skolan och inte fått de basala kunskaper de borde fått! Se: Nya betygskriterierna solklara, Norah4you 18 juli 2014

Som en lärarinna på väg att gå i pension härom året sa: Vi tar emot vetgiriga och nyfikna elever i ettan och släpper ut uttråkade och/eller elever som inte förstår det de läser i femman

Läs även: Föräldrarnas orimliga krav ger sjuka lärare, Evin Baksi Utbildad lärare som studerar till specialpedagog på Expressen debatt 1 mars 2015

Read Full Post »

Problemet är tudelat:

* Oavsett huvudman, så SKALL svenska skolor leva upp till de kvalitativa krav som SKOLLAGEN ställer.

Konkret: De elever som enligt Skollagen har rätt till stöd, de skall få detta utan minsta protester och oavsett huvudman!

För de elever som behöver extra stöd, oavsett orsak, så är tidiga betyg viktiga. Omdömen som ges kan aldrig kvalitativt leva upp till att ha lika krav över hela landet och är ALLTID subjektiv uppfattning av respektive lärare. Helt omöjligt att ha lika krav utan att omdömen är betyg där godkänt är det betyg som skall ha uppnåtts. Betygskraven i Sverige är mycket solklara – de lärare som påstår annat är antingen icke ämnes- o stadiebehöriga, eller saknar själva ordkunskap och ordförståelse som de SKALL ha fått på Lärarhögskolor för att förstå.

Okunskapen om skillnaden mellan att lärare lär ut och elever lär in är stor i mediadebatten. Ex. En betygsstrid för mycket, DN Huvudledare 29 januari 2015 samt Lägg ned striden om tidiga betyg, GP ledarsidan 29 januari 2015 En av de viktigaste sakerna som Lärarhögskolan i Linköping lärde ut var: Det är skillnad på att Lära Snobben och få Snobben att LÄRA IN (= förstå det som lärs ut)

Betyg viktigast för de som behöver tidigt stöd
Ett betyg som visar att elev inte uppnått kursmålet i t.ex 4:an gör det klart för alla inklusive Förvaltningsdomstol att eleven inte fått det stöd som han/hon har rätt till enligt Skollagen. De elever som bäst behöver tidiga betyg enligt ALL Skolforskning som görs på Vetenskapsteoretiska grunder.

Vetenskaplig forskning saknar oftast i skolforskning i Sverige
All forskning som görs på Vetenskapsteoretiska grunder bygger som minst på att Fallacies ALDRIG används. Ad Hoc är ett i skoldebatten vanligt förekommande Fallacie. Ad Hoc innebär användande av irrelevanta exempel, antaganden eller subjektiva värderingar i argumentationen utan att göra klart att det är personliga/subjektiva värderingar.

– Fallacies och Cirkelbevis bevisar aldrig någonting annat än okunskap om vetenskaplighet hos den som använder dem. Viktigt att veta är att Konsensus är en politisk term – Inte en vetenskapsteoretisk gångbar term. Skälet är mycket enkelt:

Det saknar betydelse hur många som tror på en slutsats – även 99% kan ha fel! Ett vanligt förekommande fel är att tro på sk. experter – kallas i vetenskapsteori samt retorik för argumentum ab auctoritate. Fallacie som visar att den som använder det själv saknar giltigt argument för sin ståndpunkt.

* Oavsett utförare av utbildningsuppdraget, Friskola eller Kommunalskola, Skall pengar som är öronmärkta till elever gå till eleverna.

Det skall inte vara möjligt att föra över dessa pengarna till andra konton, kommunala eller privata. Det skall också oavsett utövare finnas avsatta medel så att ingen elev oavsett utövare råkar ut för att under ett stadie tvingas byta skola. Detta uppkommer i friskolevärlden om skola läggs ner p.g.a. brist på pengar samt i den kommunala världen när man tvingar elever att byta skola då skola läggs ner för att nämnd/kommun vill spara pengar!

Konkret: Inga skolpengar bör få gå till andra konton inom någon kommunalförvaltning eller till vinstutdelning i friskola innan pengar avsatts för att trygga elevers skolgång som minst 3 år (till att börja med) Bör vara lika självklart som att utförare av kollektivtrafik kan variera men att kraven ställs så höga att resenärerna inte drabbas av indragna turer/linjer p.g.a. vem som utför kollektivtrafiken.

Read Full Post »

Tyvärr är min erfarenhet av Göteborgs Kommunala skolor inte bättre än Harklings. Någonstans har det gått troll i rektorer och politiker. De förra är kanske bra utbildade i ekonomi, vad vet jag? En sak vet jag, det är få rektorer av de som gått rektorsutbildningen färdigt samt har egen lärarbehörighet med erfarenhet som får vara kvar speciellt många skolår…. Osthyveln under GP:s första regeringsperiod ersattes av tårtspade under andra. T.o.m. av GP-regeringen specialriktade skolpengar åts upp (!) genom att kommunen såg till att höja lokalkostnaderna eller anlita dyra konsulter för pengar som borde gått till lärare och elever för att ta tag i situationen….

harkling

Nästan varje dag inträffar i Sverige en anlagd skolbrand, vilket kostar samhället ca 300 miljoner kronor per år. I 90 % av fallen saknas identifierad gärningsman. Ett annat problem är att knarkanvändningen ökar bland elever både i grundskolan och på gymnasiet.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/grovre-vald-i-skolan/skolbrnder

De flesta skolbränder sker på skolor där man haft skadegörelse eller andra problem sedan tidigare. Stora skolenheter är mer utsatta och bränder sker oftare på högstadieskolor och oftare i större orter än i mindre. Friskolor drabbas inte i lika stor utsträckning som de kommunala. (Uppgifter från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Feta rubriker i GP 10 juni 2013 meddelar att Knarket flödar på Göteborgs skolor och att det finns ”Påverkade elever och knark i skåpen”. (Man kan ju undra vad eleverna gör i skåpen!) I artikeln berättas om hur polisen har gjort tillslag på både högstadie- och gymnasieskolor och tagit langare som hänger kring skolorna.
Knarket…

Visa originalinlägg 87 fler ord

Read Full Post »

Studier tips med mera – uppdaterad jan 2015

Read Full Post »

Older Posts »