Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Geografi’ Category

norah4you:

I bet someone of all the CO2-believing experts will try to tell you that this is due to Global Warming caused by humans :-)

Here in Sweden our new Prime Minister yesterday managed to make a meeting looking like a Monty Pyton film…..before travelling to Brüssel to present Swedish Climate-politic for EU….

We might be in for a long warm Summer in Politic world’s mind, They probalby never will learn nor answering the Question: Where have all the money gone?

Originally posted on Watts Up With That?:

The potential for a massive solar flare directed at Earth is looming large.

Sunspot-AR12192-Jupiter-EarthAn SDO/HMI view of the visible sun showing the largest sunspot of solar cycle 24, AR12192. Image via http://www.thesuntoday.org

Since rotating into view, the sunspot group AR12192 has continued to grow in size and complexity, becoming the largest sunspot of the current solar cycle, cycle 24 (SC24.) The region has produced numerous C and M-class flares including an X1 flare.

Xray[1]More at the WUWT Solar Reference Page

Animation of sunspot AR2192:

AR12192-animGIF-fullsunImage via http://www.thesuntoday.org

NASA’s Spaceweather.com reports:

Solar activity is high. During the past 48 hours, monster sunspot AR2192 has produced a series of seven M-class solar flares of increasing intensity. The eruptions crossed the threshold into X-territory with an X1-class flare on Oct. 22nd. NASA’s Solar Dynamics Observatory recorded a powerful flash of extreme UV radiation in the sunspot’s magnetic canopy at 14:30 UT:

Remarkably…

Visa källa 254 fler ord

Read Full Post »

Sverige 2014 och svenska försvaret lider starkt av att Socialdemokraterna sänkt försvaret genom försvarsbeslut fattade av Socialdemokratiska Regeringar. Se nedan. Men det finns en annan sak, något som har med demokrati, frihet och suveränitet att göra som sällan diskuterats. Inte ens våra politiker och flertalet forskare inom för dagsaktuellt läge viktiga områden verkar ha kännedom om svensk civilindustri i allmänhet, än mindre vad gäller undervattensteknologi samt icke militär radar (ofta kallad markradar eller undervattensradar).

Så jagar försvaret ubåtar i skärgården, Expressen 22 oktober 2014
Ubåtsjakten ”business as usual”, GP 22 oktober 2014
Försvaret vet mer än de säger, Aftonbladet 22 oktober 2014 Självfallet vet de det. Det är även troligt att försvaret har teknisk utrustning de inte talar om.

Det som fått mig att skriva denna bloggartikeln är inte vad som inte sagts utan vad som sagts och hur. Om jag råkar nämna saker som varit framtagna i Sverige för mer än 30 år sedan och som är välkända inom undervattensarbetande företag samt av undervattensarkeologer runt hela världen, så är det något som inte är militärt framtaget, utvecklat etc.

Kanske det är på tiden att icke sekretessbelagda inom vetenskapsvärldens diskussionsgrupper välkända svenska uppfinningar och innovationer kommer till svenska politikers, militärers och forskare inom universitets/högskoleområdets kännedom. Lite vet väl de flesta, men inte hälften av vad som de borde göra och som svenska folket troligen känt till hade inte Socialdemokraterna sänkt svenska försvaret från Försvarsbeslut 1968 och framåt.

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

- – – – – -

Svenska civila företag som under åren fram till dess att Sverige beslöt att inte längre fortsätta utvecklingen mot svenskt eget kärnvapen(! läs: Var svenskt kärnvapen bättre?) hade haft Svenska Staten, ofta Svenska Försvaret, som största kunder behövde söka sig ny utkomst. Speciellt som de inte längre kunde använda intäkter från storkund för sin civila forskning.

Vi svenskar känner till Bofors och Saab AB i Linköping. Några få känner till ett mindre antal ytterligare svenska företag som brukar dyka upp bland de av vissa politiker med önskningar att kontrollera mer än vad Regeringsformen ger dem tillstånd till ”intressanta” att ta upp i t.ex. KU för att politiker med snäv syn vill kalla export ”krigsmaterial” även om det inte är till det ändamålet som exportprodukter tagits fram.

Under åren höst 1979-vår 1987 kom jag vid olika tillfällen i samband med konsultuppdrag i kontakt med svenska företag som idag är världsledande, ibland genom sina dotterföretag, men som brukar glömmas här i svenska sandlådedebatten. Kom till och med i kontakt, fick översätta, ett halvstatligt företags utredning om havsbotten samt fauna i Arktis. Idag högaktuellt eftersom debatt i tidningar visar att kunskap om vad ”vi”, läs något företag i Sverige civilt eller halvstatligt, vet om verkligheten. Svenska civila teknologin har inte avstannat men försvunnit från ”radarbilden”.

Skriver här endast om företag vars verksamhet är öppet känd. Inte ens om deras dåvarande forskning som knappast stannat kvar vid vad den var 1987 :-) Ett av de världsledande företagen när det gäller vattenteknologi är välkänt över hela jorden. I mer än ett avseende redan 1987 längre framme än vad flertalet av de sk. ledande konkurrenterna är en idag. Det jag här tänker på är undervattenssvetsning. Företaget är ESAB. Går inte längre än vad de själva berättar på sin hemsida:
ESAB is a world leader in the production of welding and cutting equipment and consumables. Our innovative, world-renowned equipment and solutions are developed with input from our customers and built with the expertise and heritage of a global manufacturing leader.

The ESAB brand is synonymous with world leading expertise in the following key areas:
Manual welding and cutting equipment
Welding consumables
Welding automation
Mechanized cutting systems
What we do, Esab US Observera att ESAB inte bara har svenskt ursprung, har sitt huvudkontor i Sverige och en hel del av sin forskning här. Men kunderna finns på världsmarknaden och sedan IRAK-Kuwaitkriget har det varit svårt för många företag att få utveckla, tillverka samt exportera sina produkter från Sverige. Inte har det blivit bättre av de beskattningar av företag som Socialdemoktater lagt på och nuvarande S + MP regering tycks vara på väg att lägga på svenska företag inte minst inom logistiksektorn drabbande svensk tillverkningsindustri. Den som finns kvar.

Geologi och Geoteknik var andra områden som svenska företag tidigt blev världsledande på. VIAK AB med huvudkontor i Vällingby hade vid sitt Linköpingskontors geotekniska avdelning experter och utvecklare av geotekniska undersökningsteknologi. VIAK köptes upp av VBB som numera ingår i Sweco där det finns Sweco Viak AB samt ett sidoföretag specialiserade på högtek. geotekniska undersökningar. Inom Sverige mest i mark. Mycket kunskap försvann utomlands. Delar av den även österut till dotterbolag i forna Sovjetunionen nuvarande Ryssland.

GRADAR. Ett världsledande svenskt företag vad gäller markradar. Mest känt i Sverige som det företag som tog fram tekniken för att ge Stonehedge sin korrekta arkeologiska historia….. Malåmaskinen som upptäckte nya Stonehedge, SvT 29 juli 2010
Alla som sett eftersökning av fartyg eller t.o.m. Nellie på botten av hav och sjö har med största sannolikhet hört reportrar eller undervattensarkeologer säga att utrustningen är svensk. Den ger även i bräckvatten som Östersjön så detaljerad ”radar”bild att det är enkelt att se föremål större än 2 meter.
Från GRADARS hemsida:
Vår styrka är geofysiskt integrerade metoder.
……
Geofysik är ett vitt begrepp som i den praktiska tillämpad området innebär användningen av fysikens principer för studiet av jord, berg, vattnet och föremål från markytan ned till ett djup av något hundratal meter. På engelska kallas det i de siste år som ”near surface geophysics”.
GRADAR Geofysik

Skulle kunna räkna upp ett antal svenska företag som tagit fram och utvecklat till världspatent på uppfinningar som politiker inte har en aning om för att företagen inte har haft råd att behålla tillverkning i Sverige och vågat ha den här med tanke på Exportnämnd och KU som sneddragit det mesta. Inom allt från undersökningar för att få reda på vilka noduler som ligger på Arktis havsbotten till kemitekniska undersökningsmetoder underlättande eftersökning av oljefickor för ev provborrning m.m. så är det svenska företag som är världsledande på undervattensteknologi.

Read Full Post »

Det som är sekretessbelagt kommer vi vanliga dödliga inte att få kännedom om nu. Våra barnbarnsbarn kanske, möjligen men inte ens det är säkert kommer att få veta det om 75 år.

Att något har hittats håller jag utifrån vad som inte sägs för troligt. Om detta är av den arten att det från militärens sida går att identifiera ursprungs-/tillverkningsland är något helt annat. Från militärens sida säger jag….. skulle svenska militären använda sig av den tekniska analysmetod som används av svenska arkeologer vid metallfynd, så kommer saken i annat läge. Jämför med det historiska artefaktmaterial från före och tidig järnålder som hittats i Sverige och bland annat Baltikum-Ryssland hela vägen ner till Ukraina och som finns berättat om i Iron and man in Prehistoric Sweden, Stockholm 1979* Då är det inte bara möjligt att konstatera var ett föremåls metaller ursprungligen brutits…. Men mycket av fynd är sådant som enligt svenska Grundlagar faller under 75-årig sekretess.

Det är därför det är mycket viktigt att noga notera vad som sägs och vad som inte sägs. Det är lite grann som om du har två till synes vita papper. Du undersöker det ena. Antingen finner du att hela ytan inte är vit, du kan inte säga så mycket om pappret vid sidan om som du inte undersökt. Det enda du kan konstatera är att det ena pappret måste betraktas som grått eftersom det inte är undersökt och det andra som icke vitt efter som avvikelse hittats.

Ubåtsjakten i skärgården, Expressen 21 oktober 2014
Försvaret har fått kontakt, DN 21 oktober 2014 jmfr ordvalet i det som sades på presskonferensen: Försvarsmakten kan inte på det underlag man nu har göra en nationsbestämning eller bekräfta främmande undervattensverksamhet.

– Först när vi har en tydlig bild eller kan ta i plåten kan vi bekräfta något, säger Anders Grenstad

Operationen har pågått i fem dagar. På en rak fråga från DN om han tror att det fortfarande finns en chans att fånga en eventuell inkräktare svarar han:

– Det här är en underrättelseoperation. Vi letar efter bevis för att det varit någon här. Kan vi bekräfta vad det är har vi uppnått vårt syfte. Skulle någon där ute springa på det här objektet så finns det handlingsregler för det, men jag vill betona att det inte är någon ubåtsjakt.Försvaret litar på observationer från allmänheten, DN 21 oktober 2014

Oaktat vad som konstaterats, sekretessbelagts eller inte, så var det kul att för första gången på några år se en rote av våra bästa plan flyga på LL över centrala Hisingen idag på förmiddagen. Kul för de är fantastiska att se. Dubbelbottnat för att de knappast skulle vara uppe på väg någonstans utan orsak som en rote.

Noterar också Svenska Dagbladets citat Flera ryska tidningar har rapporterat relativt utförligt om incidenten och återgett uppgifter från internationella nyhetsbryåer. Man framhåller också den officiella ryska kommentaren som främst innehöll uppgiften att ubåtar i den ryska flottan arbetar enligt plan och att det inte förekommit några onormala situationer eller nödsituationer.Lettlands utrikesminister: Kan bli ”game changer”, SvD 21 oktober 2014
Vad enligt plan resp inte förekommit några onormala situationer innebär, det står skrivet i stjärnorna.

Not:
* jämför arkeologiska metoder att analysera järn (går även med andra metaller) Den tidigaste svenska järnet skulle tillfredsställa det lokala behovet. Järnet som framställdes utvanns enligt de lokalt gällande förutsättningarna, sjömalm, myrmalm eller järn från öppna dagbrott. Omständigheterna avgjorde vilken malm som användes och de färdiga bruks och nytto produkterna användes oftast inom ett mindre område.[1] Detta har lett till att man idag kan analysera var ett svärd är tillverkat. Man kan t.ex. mäta skillnad på bl.a. fosforhalten i järnsvärd.Järnproduktion i tidiga Sverige
[1] Thålin-Bergman Lena, Blacksmithing in PrehistoricSweden, Stockholm 1979, sid 99f

Read Full Post »

Ännu en gång försöker CO2-folket att påstå att jorden är varmare än tidigare. Stackars satar för det är få platser på jorden som inte varit KALLARE under september 2014 än den varit de senaste 10 åren, ofta kallare än den varit sedan ”jordens temperatur” började mätas (beräknas) av okunniga datainkompetenta sk. forskare som gjort datamodeller….

Verkligheten är det som gäller! Inte modeller skapade i datorer!

CO2-troende och tvivlare bör skaffa kunskap om verkligheten! Detta gäller för Arktis och Antarktis!:
12 september 2014 Officiell internationell mätning:
Arctic Sea Ice Extent 12 september 2014

Förra veckans kurva för Arktis:

Sea Ice Extent 15 oktober 2014

Sea Ice Extent 15 oktober 2014

Så mycket har väl alla lärt sig att de kan läsa av kurvan i tabellen och se att CO2-kramarna är fel ute. Arktiska området, dvs hela norra Hemisfären har haft större isproduktion, vilket kräver att det varit som minst kallare väder.

Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

Jordens hetaste september uppmätt, Expressen 20 oktober 2014 REN OCH SKÄR LÖGN! För det första har såväl norra som södra hemisfären haft KALLARE än normalt ÄVEN i september detta året. För det andra, så går det inte ens att göra en korrekt beräkning av något som kallas ”jordens temperatur” med mindre än att mätningar konstant görs på varje kvadratkilometer inklusive på exakt plats ute på världshaven regelbundet och att endast korrekt avlästa värden, ej korrigerade eller beräknade, används. Det har aldrig skett!

Jordens hetaste september uppmätt, GP 20 oktober 2014
Jordens hetaste september uppmätt, SvD 20 oktober 2014
Varmaste september sedan 1880, DN 20 oktober 2014 Undrar uppriktigt vad som varit i glasen, dvs om sk. forskare på NOAA varit i gasen pga dagen efter kvällen före-syndrom, för rådata de använt sig av har visat 180 grader tvärt om! Se del av dessa redovisade av officiell mätning kurvor ovan! Utöver det var de högsta uppmätta värdena uppmätta under 1930-talets mitt…… Somliga har glömt kolla verkligheten!

Fråga till IPCC, Greenpeace och WFF: Where have all the money gone?

För övrigt har jag under min egen 65 åriga levnad varit med om ett antal tillfällen då medeltemperatur i större delen av världens länder rapporterats avsevärt högre än årets september!

Read Full Post »

norah4you:

Notera noga:
The “World Disasters Report 2014″ of IFRC notices the lowest number of catastrophies in 10 years and 22,500 dead (average 100,000).

That is the exact contrary to what the climatariat says.
Verkligheten är det som gäller. Inte datamodeller. Påminner mig om O-ringens tävling söder Linköping i min ungdom. Kartan saknade utmärkning av höjd/mindre berg med ravin. Vad gjorde tävlingsarrangörerna? Begärde och fick tillstånd att spränga….

Originally posted on Watts Up With That?:

disasters_collageAlexej Buergin writes in WUWT Tips and Notes about a report from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) that puts climate alarmism’s claims of increased natural disasters in perspective:

The “World Disasters Report 2014″ of IFRC notices the lowest number of catastrophies in 10 years and 22,500 dead (average 100,000).

That is the exact contrary to what the climatariat says. I have not yet found an article in English; a German version is here:

http://www.blick.ch/news/umwelt-zahl-der-naturkatastrophen-sinkt-2013-auf-zehn-jahres-tief-id3201153.html


Here is the Google translation and an excerpt – Anthony

The number of natural disasters in the past year was the lowest for ten years, not more. The proceeds from the ”World Disasters Report 2014″ produced by the Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) published in Geneva on Thursday. Accordingly, last year 337 natural disasters were recorded, almost half of the peak level 2005 The death toll…

Visa källa 110 fler ord

Read Full Post »

CO2-fantaster försöker skylla årets torka i USA på klimatförändringar. Att de erkänner att 1934 var torraste året är en sak. Västa torkan i USA var 1934, GP 17 oktober 2014 Inte har de förstått eller ens börjat förstå bakgrunden till att det blev så.

Undervattensvulkaner utbrott påverkar Nordamerikas väder
Ökat uttag grundvatten, bevattningssystems eskalering samt vulkanutbrott på havsbotten i norra Stilla Havet främst sydöstra delarna av Beringssund-östra Alaska. Vänligen välj länken: Välj sedan det som ser ut som ett kugghjul i högra hörnet. Välj 30 Days, Magnitude 2.5+ Worldwide samt Terrain under Map Layers. Välj sedan att zoma in på World i kartbilden.

Antarktis
Antarktis is är större än något år sedan mätningar började. Samma gäller för Arktis.

S-MP regeringens nya klimatmål, SvD 16 oktober 2014

Empiri inte fiction i form av datamodeller är vad som gäller:

Antarctics-NSIDC-sept19-2014-map

En aldrig så fin titel är inte någon som helst garanti eller ens indikation på att titelinnehavaren har rätt ens i de flesta teorier vederbörande för fram! (Inte giltigt argument utan en fallacie kallad Argumentum ab auctoritate, Fallacies vid argumentering

I Antarktis fall är istäcket t.o.m. större än det var när mätningar började på 80-talet.
Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

Arktis
När det gäller Arktis är det lika illa med klimattroendes kunskaper. Arktis is har aldrig haft några som helst CO2-problem!

S_stddev_timeseries[1]

Inflik 17 oktober 02.20
Romson får kritik från båda håll. Det är en sak – för kritik förtjänar Romson. Problemet är att de som kritiserar inte är mycket kunnigare om verkligheten utan i många fall gått på myten om CO2-hot resp. myten om höjda havsvattennivåer när is smälter….glömt Archimedes princip ser jag dagligen att många gjort. Förvånansvärt.

Svidande kritik mot Romsons klimatbesked, SvD 17 oktober 2014

Isbjörnsmyten
Har CO2-folket möjligen gått på myten om isbjörnen? Ren och skär lögn som presenterats av politiker och media utan kontakt med verkligheten.

6 augusti 2014 hade varje isbjörn 292,5 KVADRATKILOMETER VAR att ensam vandra runt på….. med andra ord mer än Hisingens yta (Hisingens yta är 199 kvadratkilometer) kan tyckas liten yta :-) men det är helt som det skall att istäcket minskar under och efter sommarmånaderna samtidigt som det varje år ökar under vintern när solens strålar inte når upp till Arktis.
Vilket redan börjat ske, istäcket i Arktis växer som varje höst. Idag har varje enskild isbjörn över 304,9 kvadratkilometer var. Den ytan närmar sig med stormsteg dag för dag ytan av Malmö kommun. Malmö kommuns yta är 332,64 kvadratkilometer.

Senaste kurvan efter gårdagens (15 oktober 2014) mätningar:
Sea_Ice_Extent_v2 15 oktober 2014

Att CO2 kramare glömt bort att land som trycks ner av is eller glaciär reser sig med retarderad hastighet men helt enligt Archimedes princip som de alla oavsett var på jorden de gått i skola bör ha lärt senast 7-e skolåret, det är häpnadsväckande.

Inflik 17 oktober 02.20 -

—— slut på inflik – – -
Verkligheten överträffar dikten… läs kommentar från Jeff som var insnöad på Hawaii i juli på 90-talet…

Annat CO2-kramarna antingen glömt eller aldrig lärde in:
Fakta om Jordens historia
Fakta tektoniska plattor och CO2-utsläpp Se även nedan

Utan syre dör vi människor. Utan Fotosyntes och växtlighet får vi inte syre
Fakta Fotosyntes

Jorden har i sin historia sett stora temperaturförändringar, massutrotning av 95% av alla levande varelser, istider med mera.
Pangea – Kontinentalplattorna
Fakta om sk uppvärmning

Frågan som uppkommer gång på gång är ställd till såväl Världnaturfonden som Greenpeace: Where have all the money gone?

Read Full Post »

Guess it’s time to present real history of the past. Most of you don’t know that between early 1020’s up to close to 1400 AD Greenland among other things exported BUTTER and hard CHEESE to Europe. Nor are you probably aware of the fact that farms on Greenland in those days could have up to 70 boxes for livestock in a stable or that for a shorter period Greenland exported apples….
Garden under Sandet – a Greenland farm rising from 670 years permafrost

Read Full Post »

norah4you:

I only wish for the Disneylike Goverment now sitting in office in Stockholm Sweden to read and understand the NASA information in this blogg article…..

The Socialdemocratic Party and the Green Party is our new Goverment…… please note their words re. climate.

MP: Reinfeldt struntar i klimatet, DN 1 oktober 2014 MP = Miljöpartiet, Sweden’s Green Party. Reinfeldt = former Prime Minister of Sweden.
Regeringshopp om klimatet i EU, SvD 6 oktober 2014
Also please read Goverment Explination

Please note this comment in the article
rishrac
October 8, 2014 at 1:27 pm

For a long time that’s all CAGW could talk about was how the poles were melting and that was proof of global warming. And now record sea ice extent and it’s still global warming. Where did all that cold air come from?….

Åsa Romson ny klimat- och miljöminister, Naturvårdsverket 3 oktober 2014
Sverige måste anpassas till ett förändrat klimat, Norrteljetidning 9 oktober 2014 Möjligen till en ny istid….. :-)
Vall skall skydda Frihamnen, GP 3 oktober 2014
Göta Älv måste klimatsäkras redan nu, Åsa-Britt Karlsson generaldirektör SGI samt Bo Lind stf generaldirektör SGI, GP debattsida 4 oktober 2014

Originally posted on Watts Up With That?:

From NASA Goddard, October 7, 2014:

antarctic_seaice_sept19[1]

On Sept. 19, 2014, the five-day average of Antarctic sea ice extent exceeded 20 million square kilometers for the first time since 1979, according to the National Snow and Ice Data Center. The red line shows the average maximum extent from 1979-2014. Image Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio/Cindy Starr

Sea ice surrounding Antarctica reached a new record high extent this year, covering more of the southern oceans than it has since scientists began a long-term satellite record to map sea ice extent in the late 1970s. The upward trend in the Antarctic, however, is only about a third of the magnitude of the rapid loss of sea ice in the Arctic Ocean.

The new Antarctic sea ice record reflects the diversity and complexity of Earth’s environments, said NASA researchers. Claire Parkinson, a senior scientist at NASA’s Goddard Space Flight Center, has referred to changes in…

Visa källa 880 fler ord

Read Full Post »

runt stugoknuten i senan kväll lika väl som i den Disneylika S + MP regeringen.

Tror Margot Wallström, det gör man i kyrkan.
Det är kanske också där samt i faktiska historien man borde ha börjat innan man officiellt erkänner Palestina. För här i Sverige har verkliga historien, den som inte enbart handlar om att FN beslöt att ge det som blev Israel land, sällan berättats. För det finns två sidor av saken och det är varken så som Israel försöker beskriva händelserna eller som vänsternissar försöker förklara dagens händelseförlopp.

Wallström försvarar Palestinabesked, GP 5 oktober 2014
Stefan Löfven: Vi hatar absolut inte Israel, Expressen 5 oktober 2014 Märklig ordformulering …..
Löfvens Palestinabesked vållar oro på Israels UD, DN 5 september 2014
Israels ambassadör: S är anti-Israel, SvD 5 oktober 2014 Det är dags för Israel att inse att samma Mänskliga Rättigheter som staten Israel kräver för sina invånare äger ALLA MÄNNISKOR rätt till. Även Palestinierna.
Wallström försvarar Palestinabesked, Aftonbladet 5 oktober 2014

Under många år innan jag läste Historia och Religion på universitet, skrev upp till D-nivå (motsvarande Masteruppsats) i Historia, så gick jag som många här i Sverige på historieskrivningen om det neutrala Sverige som trots mordet på Folke Bernadotte stödde Israel eftersom man ju alltid (hmm) stött judarna. Att svenska politiker, och då inte enbart Högern, i verkligheten var en av bovarna i framväxten av rasistiska nazistpartiets ideologi talas det tyst om här. Lika tyst som att det var Sverige tillsammans med lika neutrala Schweiz var de som krävde att det skulle gå att som minst i pass se vilka som var judar…..
Vi kan börja där under första åren efter 1900. Kolonialismen och människosynen var helt annan än den är idag. (att i 1984-anda förändra allt från barnböcker till filmer för att dölja, det gör bara saken värre).

Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia

Utdrag ur tidigare bloggartikel:
Wikipedia som verkligen inte är någon källa att normalt lita på, har helt rätt när det gäller Rasbiologiska institutet: Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.

Fråga: vad för forskning är det som bedrivs och vilka universitetsinstitutioner ingår samt har tillgång till tidigare insamlat material samt register?

——slut på utdrag Socialdemokraternas mörka historia

I verkligheten var det endast Liberaler samt flesta Frisinnade, och dåvarande framväxande Kommunistpartiet som kan hålla huvudet något så när högt när det gäller rasbiologifrågan. Det var nämligen där det startade med mätande av skallar, näsor o.s.v. En annan rot till det som blev Nazismens rasbiologi byggde på felaktiga historiska antaganden om något som kallades ”Nordiska rasen” mycket utifrån slarvig läsning när det gäller sk. Nordisk mytologi. Att denna hade sina egna rötter borta i Indusdalen, det har sällan nämnts i Europa. Kontentan blev att det i Tyskland, landet som har haft flest invandringar av alla de senaste 2000 åren, kom att förstärka avogheten mot de som inte var det som kallades ”rena arier”. Judar samt de vi numera kallar romer var illa sedda speciellt från Medeltiden fram till slutet av Andra Världskriget. Mycket av det som låg bakom senare händelser kan svårligen förstås utan de kunskaperna. Många politiker i flera länder kom att känna egen skuld till såväl Holocast som till utrotningen av de som nazisterna betraktade som mindre värda – inte bara judar utan många slaviska folkslag, handikappade m.m.

Ser vi det i ett längre perspektiv, så insåg inte Medeltidens kristna, speciellt de i Katolska och Ortodoxt Kristna samfund, att vi är tre religioner som delar på det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Judar, Muslimer och Kristna.
Ottomanska Rikets framväxt som i hårda strider först stoppades i Wien, kom att förminska möjligheterna för Muslimer att etablera sig i Europa. Däremot fanns det i kristna världen ett behov av någon icke kristen grupp som kunde hantera penninghandeln, lån och transaktioner. För djupt kristna fick inte ta ut ränta och såg ner på de som gjorde detta trots att kristna under Medeltiden och fram till idag varit djupt beroende av den handeln. Judar som mer eller mindre setts som något liknande Indiens kastlösa fick inte bo var som helst eller ens tillstånd att gå in i något yrkesgille. En av de få saker de fick syssla med var penninghandeln för de kristna i Europa. Kristna såg redan innan ner på judar. Under Medeltiden sågs judar som orsak till Jesu Kristus Korsfästelse. Inte blev det bättre av saken när judar lyckades bra med penninghandel. Judar blev förföljda speciellt i södra Europa och i Rysk-Ortodoxa kyrkans områden.

Detta till trots, så äger inte Israel rätten till Palestina.

Utdrag ur bloggartikel:
Utgångspunkten för historiska fakta om Nationernas Förbund 1922 var:
* På förslag av Förenta Staternas president Woodrow Wilson år 1918 bildades Nationernas Förbund. Dock var Förenta Staterna, Ryssland, Tyskland, Japan m.fl. av 1900-talets stormakter INTE medlemmar i Nationernas Förbund. Det var segermakterna i Första Världskriget som utgjorde kärnan tillsammans med 12 neutrala stater. Nationernas Förbund hade ingen tvingande makt över sina medlemmar, dvs det fanns ingen som helst militär eller fredsbevarande funktion utan det Nationernas Förbund hade rätt till var att om alla medlemstater var eniga så kunde Nationernas Förbund utfärda sanktioner mot ett land och NF fanns med som medlare i konflikter mellan stater.
…..
Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912.

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.
– – – – – Slut på utdrag från Staten Israel och ”Palestinamandatet”

Det är tyvärr alldeles för många EU-länder som inte själva gjort upp med sin 1:a och 2:a världskrigshistoria. Sverige är ett av dem. Trots att jag är konservativ moderat, så håller jag i sak med Margot Wallström att Palestinier äntligen bör tillerkännas samma Mänskliga Rättigheter som alla andra. Kan vi försvara, och det kan vi, norske Agent 19 samt Falkens motståndgruppers attacker mot Nazister i Norge, så måste vi också vara beredda att utifrån de Mänskliga Rättigheterna ge Palestinas invånare samma rättigheter. Men innan vi erkänner Palestina, så vore det bra om Sverige själv gjorde upp med sin rasbiologiska historia.

Ur Inledningen till

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,
……

Read Full Post »

Att det ens skall vara nödvändigt att påminna politiker, sk. forskare samt CO2-kramare om att verkligheten är det som gäller! Inte modeller skapade i datorer!

Försök även läsa av vad verkligheten är när det gäller Arktis och Antarktis!:
Arctic Sea Ice Extent 12 september 2014

Antarctic Sea Ice Extent 1978 - 2014

Glöm inte bort att läsa på: Archimedes princip samt Landhöjning

PS: det CO2-kramarna missar är det de här i Sverige skulle lärt in de första lektionerna i Geografi årskurs 7 om jorden! För att inte tala om att landhöjning och vattnets kretslopp lärs ut redan i tidiga årskurserna!

Read Full Post »

Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 122 andra följare